ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

σε Άρθρα/Γεωγραφίες
image_pdfimage_print

Ευάγγελος Παυλής

Περίληψη
H Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ποικίλα προβλήματα διαχείρισης του τοπίου, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια/καταστροφή του τόσο ως χώρου κατοικίας, ζωής και ταυτότητας όσο και ως κοινού πόρου βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και σημαντικό κομμάτι της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να συζητήσει τις επιπτώσεις στο τοπίο από μια τυπική επένδυση της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα από τη δημιουργία/εγκατάσταση ενός Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας κοντά στον οικισμό του Αφάλωνα της Λέσβου. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η ανάγκη α) βελτιστοποίησης των διαδικασιών συμμετοχής του κοινού και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις τέτοιων έργων, β) επαναπροσέγγισης του τρόπου που αδειοδοτούνται οι Σταθμοί Βάσης για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γ) εφαρμογής ολοκληρωμένης και μακρόπνοης στρατηγικής διαχείρισης των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κάθε τόπου.

Ετικέτες:

Πρόσφατα από Άρθρα

^