Προκαταρκτική ανάλυση της διακινδύνευσης έναντι κατολισθήσεων με βάση τη χαρτογράφηση της επιδεκτικότητας – Εφαρμογή σε περιφερειακή κλίμακα

Η χαρτογράφηση της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι κατολισθήσεις αποτελούν μια από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές προκαλώντας ολοένα και περισσότερες απώλειες σε παγκόσμια κλίμακα. Ο εντοπισμός των ζωνών μεγάλης επιδεκτικότητας σε περιφερειακή κλίμακα καθώς και η διερεύνηση της ανθρώπινης παρουσίας σε αυτές τις ζώνες αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαχείριση της διακινδύνευσης έναντι των κατολισθήσεων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια μεθοδολογία προσδιορισμού της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης η οποία εφαρμόζει τη θεωρία της Ασαφούς Αναλυτικής Ιεράρχησης, με αξιοποίηση της γνώσης εμπειρογνωμόνων και πεδίο εφαρμογής την περιοχή της Πελοποννήσου. Αρχικά αναπτύσσεται η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε και στη συνέχεια γίνεται αποτίμηση της χωρικής κατανομής της επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης σύμφωνα με τον παραγόμενο χάρτη. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι ένα σημαντικό τμήμα (~ 5% της συνολικής έκτασης της περιοχής μελέτης) τοποθετείται στη ζώνη πολύ υψηλής επιδεκτικότητας η οποία εντοπίζεται κυρίως στη βόρεια και δυτική-κεντροδυτική Πελοπόννησο. Επιπρόσθετα επιχειρείται η ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας (υψηλή πυκνότητα πληθυσμού) και βασικών υποδομών (κύριο οδικό δίκτυο) σε αυτή τη ζώνη υψηλής επιδεκτικότητας. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί στο να συνεισφέρει στην αποτίμηση της διακινδύνευσης έναντι κατολίσθησης σε περιφερειακή κλίμακα καθώς η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί –με τις κατάλληλες τροποποιήσεις– για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.