ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ: «ΕΜΕΙΣ» ΚΑΙ «ΑΥΤΟΙ / ΑΥΤΕΣ» ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πέννυ – Παναγιώτα Κουτρολίκου

Περίληψη
Θεωρώντας ότι ο στιγματισμός αποτελεί μια διαδικασία εδραιωμένη σε σχέσεις εξουσίας, διαφοράς και σε συγκεκριμένα ιστορικο-πολιτικά πλαίσια, το άρθρο αυτό διερευνά το πώς ο χωρο-κοινωνικός στιγματισμός έχει χρησιμοποιηθεί από δρώντα υποκείμενα στο πλαίσιο του ευρύτερου στιγματισμού κοινωνικών ομάδων στην Αθήνα από το 2007 έως και το 2013.
Εστιάζει και αναλύει τις τακτικές χρησιμοποίησης του χωρο-κοινωνικού στίγματος ως πρακτικής συσπείρωσης και κινητοποίησης συγκεκριμένων ομάδων στη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα Αθηνών. Μέσω της εστίασής του στη συγκεκριμένη γειτονιά, προσπαθεί να αναδείξει ότι στην περίπτωση αυτή ο χωρο-κοινωνικός στιγματισμός χρησιμοποιήθηκε –συνειδητά ή μη– εργαλειακά και προωθήθηκε μέσω λόγων και πολιτικών (πολλές από αυτές με συγκινησιακή στόχευση) που βασίστηκαν σε έννοιες όπως η γειτονιά, η τοπική κοινότητα, η χωρο-χρονική συνέχεια με ένα (καλύτερο) παρελθόν, η «εισβολή από εχθρούς» και η «κοινοτυπία» της πιθανής απειλής.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΤΗ ΔΕΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Απόστολος Παπαγιαννάκης, Χρύσα Παγούνη

Περίληψη
Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με την παράλληλη προώθηση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οφείλει να αποτελέσει στρατηγικό στόχο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Στη μεταβατική περίοδο, ο λιγνίτης, ως το μόνο εγχώριο καύσιμο βάσης, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια
και επάρκεια της χώρας, με την προϋπόθεση περιορισμού των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση του.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα αγωγών μεταφοράς άνθρακα με στόχο την εκμετάλλευση των λιγνιτικών αποθεμάτων της Βορείου Ελλάδας για την τροφοδότηση και τη χρονική επέκταση λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών σταθμών Πτολεμαΐδας. Τα ευρήματα της αναγνωριστικής διερεύνησης αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα, τις αντιφάσεις και τις προκλήσεις στη χάραξη μιας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.
ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ ΑΦΑΛΩΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ευάγγελος Παυλής

Περίληψη
H Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ποικίλα προβλήματα διαχείρισης του τοπίου, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια/καταστροφή του τόσο ως χώρου κατοικίας, ζωής και ταυτότητας όσο και ως κοινού πόρου βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και σημαντικό κομμάτι της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει και να συζητήσει τις επιπτώσεις στο τοπίο από μια τυπική επένδυση της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα από τη δημιουργία/εγκατάσταση ενός Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας κοντά στον οικισμό του Αφάλωνα της Λέσβου. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η ανάγκη α) βελτιστοποίησης των διαδικασιών συμμετοχής του κοινού και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε περιπτώσεις τέτοιων έργων, β) επαναπροσέγγισης του τρόπου που αδειοδοτούνται οι Σταθμοί Βάσης για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, γ) εφαρμογής ολοκληρωμένης και μακρόπνοης στρατηγικής διαχείρισης των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κάθε τόπου.
ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

Άννα Λάμπρου, Αλεξάνδρα Μούργου

Περίληψη
Στο άρθρο προσεγγίζεται η διαδικασία συγκρότησης της προσφυγικής Νέας Κοκκινιάς μέσα από τις χωρικές και κοινωνικές διεργασίες που συνέβησαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα. Περιγράφεται η δημιουργία των γειτονιών της, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των διαφόρων προσφυγικών ταυτοτήτων που διαπλέκονται στον τόπο. Σ’ αυτόν αποτυπώνονται οι πράξεις μνήμης της καθημερινής ζωής, η κοινωνική συγκρότηση σε εργατική βάση, η σταδιακή άνθιση της λαϊκής αστικής μουσικής ως κυρίαρχης όψης του λαϊκού πολιτισμού. Επιχειρώντας να αναγνωρίσουμε την γεωγραφία της Νέας Κοκκινιάς παραθέτουμε αποσπάσματα από βιογραφικές – αφηγηματικές συνεντεύξεις και καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για τον συνδυασμό ιστοριών μετανάστευσης μικρασιατών προσφύγων και εσωτερικών μεταναστών, όπου περιγράφονται η φυγή, ο ερχομός, η πρώτη κατοίκηση, τα δίκτυα, το πώς έβλεπαν τους «άλλους», αλλά και πώς τους έβλεπαν οι «άλλοι».
Η παραγωγή του δημόσιου χώρου: Εισαγωγή στο αφιέρωμα

Ευαγγελία Αθανασίου

Από την εποχή της Jane Jacobs (1961) και την κριτική που διατυπώθηκε τότε στη διαβρωτική δράση των μοντέρνων παρεμβάσεων στον ιστό της πόλης, κυριαρχούν τα ζητούμενα της ζωντάνιας, της ετερογένειας, της ασφάλειας, της συνύπαρξης διαφορετικών χρηστών στον δημόσιο χώρο. Υπάρχει ακόμη διάχυτη η παραδοχή μιας σχεδόν αυτόματης σύνδεσης ανάμεσα στα παραπάνω εν πολλοίς αλληλένδετα ζητούμενα και στον σχεδιασμό του υλικού χώρου των πλατειών, των δρόμων και των χώρων πρασίνου των πόλεων. Στις πιο πρόσφατες και επιδραστικές προσεγγίσεις που αφορούν τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, η έντονη χρήση σε συνδυασμό με την διακριτή αρχιτεκτονική ταυτότητα συνδέεται όχι μόνο με την ασφάλεια και την μείωση των φαινομένων εγκληματικότητας αλλά και με την προβολή μιας ελκυστικής και ανεκτικής εικόνας της πόλης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της, ιδίως όσον αφορά τους πιο κεντρικούς και ορατούς δημόσιους χώρους. Επιπλέον, η καλή συντήρηση και η επιτήρηση του δημόσιου χώρου, σε αντιπαράθεση με την εγκατάλειψη των «σπασμένων παραθύρων», έχει από καιρό συνδεθεί με την ασφάλεια και την μείωση της εγκληματικότητας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τον δημόσιο χώρο που προέρχεται από κυβερνήσεις και τοπικές αρχές, προωθείται στο πλαίσιο υπερεθνικών κατευθύνσεων και εθνικών πολιτικών και υλοποιείται, μέσα από τοπικές στρατηγικές αστικής αναγέννησης και σημειακές αναπλάσεις. Ανταποκρινόμενες σε νέες εξελίξεις στη συζήτηση για την πόλη, οι σύγχρονες προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου έχουν εμπλουτιστεί με περισσότερα τεχνικά ζητούμενα, όπως αυτό της περιβαλλοντικής απόκρισης και της βελτίωσης του τροποποιημένου αστικού κλίματος, της βιώσιμης κινητικότητας και της βελτίωσης της εμπειρίας του πεζού, και πιο πρόσφατα της προσαρμογής στις διακινδυνεύσεις της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, όσον αφορά την διαδικασία του σχεδιασμού, η προσέγγιση που θέλει τους χρήστες να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου έχει αποκτήσει κεντρική θέση στη συζήτηση για τον δημόσιο χώρο. Συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού βρίσκονται στον πυρήνα κατευθύνσεων διεθνών οργανισμών για τις πόλεις, όπως για παράδειγμα διατυπώνονται στην New Urban Agenda των Ηνωμένων Εθνών (2017), είναι συχνά ενταγμένες σε εθνικά θεσμικά πλαίσια και προγράμματα τοπικών αρχών. Επίσης, ομάδες πολιτών, σε διαφορετικά πλαίσια συνεργασίας ή στήριξης ή αντίθεσης με τις τοπικές αρχές – οργανώνουν δράσεις και εφήμερες κατασκευές στο δημόσιο χώρο που στοχεύουν στην ενίσχυση της χρήσης και την οικειοποίηση του από τους πολίτες με όρους έμπρακτης συμμετοχής. Διαφορετικοί όροι όπως tactical urbanism, DIY urbanism, pop-up urbanism, έχουν εφευρεθεί για να περιγράψουν αυτή τη σύγχρονη τάση μικρής κλίμακας παρεμβάσεων που μετασχηματίζουν προσωρινά τη χρήση του δημόσιο χώρο με την εμπλοκή των πολιτών. Όμως ο δημόσιος χώρος είναι πολλά περισσότερα από την υλική του μορφή και οριοθέτηση, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχέδια. Ταυτόχρονα σχεδόν με το ανανεωμένο αυτό ενδιαφέρον για τον δημόσιο χώρο και τον εμπλουτισμό των διαστάσεων σχεδιασμού του διογκώθηκε η ακαδημαϊκή συζήτηση, σχετικά με τους σύγχρονους μετασχηματισμούς που υπονομεύουν τον ρόλο του και προδιαγράφουν το «τέλος του δημόσιου χώρου» (Sorkin, 1992, Mitchell, 2003, Low & Smith, 2006). Πολλές είναι οι διαστάσεις του δημόσιου χώρου των πόλεων που μετασχηματίστηκαν, όπως φαίνεται από διαφορετικές μελέτες των τριών τελευταίων δεκαετιών, κυρίως στο πεδίο της αστικής γεωγραφίας. Χωρίς να υπάρχει συμφωνία, και με πολλές διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση, η συζήτηση κυριαρχείται από την διαπίστωση πολλαπλών τάσεων συρρίκνωσης του δημόσιου χώρου και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του στη ζωή της πόλης (Carmona, 2010). Αναφέρω ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Καταγράφεται η συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα του δημόσιου χώρου, μέσα από διαφορετικούς μηχανισμούς ιδιωτικοποίησης του, που σχετίζονται είτε με την ίδια την ιδιοκτησία του χώρου, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε δημόσιους χώρους μεγάλων αναπτυξιακών έργων, όπως το Liverpool ONE στο Λιβερπουλ, είτε με την παραχώρηση της διαχείρισης, της φύλαξης, της συντήρησης, ή του προγραμματισμού εκδηλώσεων σε ιδιωτικές εταιρείες, (Carmona et al 2008), όπως συνέβη για παράδειγμα στη περίπτωση του What’s up park στη Θεσσαλονίκη (Athanassiou, 2017). Η Zukin (2010), αναδεικνύοντας τις οικονομικές διαστάσεις των πολιτισμικών τάσεων και επιλογών, που η Jacobs είχε προσπεράσει, μελετά την ομοιογενοποίηση των δημόσιων χώρων στις πόλεις του κόσμου, πού μέσα από επεκτατικές διαδικασίες εξευγενισμού και ιδιωτικοποίησης, χάνουν την «αυθεντικότητά» τους, χωρίς να έχουν χάσει τις ποιότητες του φυσικού χώρου, που με πάθος υποστήριξε η Jacobs. Η ανθρώπινη κλίμακα και οι ανάμεικτες χρήσεις γης, στόχοι που έχουν υιοθετηθεί και προωθηθεί από σχέδια και νόμους, κατοικήθηκαν από κομψά καφέ και εναλλακτικά καταστήματα βιολογικών προϊόντων, και η ζωντάνια του δημόσιου χώρου αφορά πλέον την συγκεκριμένη κοινωνική τάξη που μπορεί να πληρώσει τις αξίες γης της περιοχής και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Οι υπόλοιπες αποκλείονται.

Αλληλένδετη με τα παραπάνω είναι η ενεργή υπονόμευση της ελεύθερης πρόσβασης στο δημόσιο χώρο μέσα από κανονισμούς λειτουργίας (Low & Smith, 2006) που προέρχονται από τον δήμο ή τον ιδιώτη ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, ώρες λειτουργίας, αλλά και μέσα από τον κατάλληλο «αμυντικό» αστικό εξοπλισμό, που απαγορεύει σε αστέγους να ξαπλώσουν, ή οποιονδήποτε περαστικό να έχει πρόσβαση, μόνιμα ή προσωρινά. Σύμφωνα με τον Mitchell, η απόλυτη τάξη και ο έλεγχος που προωθείται εξασφαλίζει το δικαίωμα χρήσης του χώρου στην μεσαία τάξη, που καταναλώνει προϊόντα, εκδηλώσεις και υπηρεσίες, ενώ το αφαιρεί από «ανεπιθύμητους» χρήστες, όπως οι άστεγοι, οι διαδηλωτές, οι μικροπωλητές, ή ακόμη και οι νέοι που συναθροίζονται. Το φάσμα των επιτρεπτών συμπεριφορών στενεύει συνεχώς στο όνομα της ασφάλειας και της ελκυστικότητας του χώρου για τους προνομιακούς του χρήστες (Mitchell, 2003)

Πολλοί ερευνητές θα συμφωνούσαν ότι μέσα από τις διαδικασίες αυτές επαναπροσδιορίζεται, ή καλύτερα υπονομεύεται ο ρόλος του δημόσιου χώρου ως χώρος συνύπαρξης, συνεύρεσης, αλληλεπίδρασης και αντιπροσώπευσης, ως «δημόσια σφαίρα», ως χώρος όπου κατ’ εξοχήν ασκείται το «δικαίωμα στην πόλη». Με άλλα λόγια, η σύγχρονη έμφαση σε «καθαρούς και ασφαλείς» (Mitchell & Staeheli, 2006) δημόσιους χώρους γεμάτους εκπροσώπους της μεσαίας τάξης, που κάθονται σε υπαίθρια καφέ, συνωστίζονται σε φεστιβάλ ή καταναλώνουν, προκρίνει συγκεκριμένη λειτουργία του δημόσιου χώρου και αποκλείει εκείνες που αποτελούν παραφωνία στην αισθητική του, οπτικοποιούν την φτώχεια, εκφράζουν διεκδίκηση ή διαφωνία, δεν παράγουν αξία. Ο δημόσιος χώρος σε συνθήκες μετα-πολιτικής (Wilson & Swyngedouw (eds.) 2015) χάνει τον πολιτικό του ρόλο και αντανακλά, υλοποιεί, προωθεί την κυρίαρχη εικόνα της ανταγωνιστικής πόλης.  

Μεγάλος αριθμός ερευνητικών προσεγγίσεων έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον από την υλική μορφή του δημόσιου χώρου στις διαδικασίες παραγωγής του (Jones, 2014). Με θεωρητική καταγωγή από την παραγωγή του χώρου, όπως την όρισε ο Lefebvre, η παραγωγή του δημόσιου χώρου αφορά στις θεσμικές αναπαραστάσεις που τον καθορίζουν, τον οριοθετούν και ρυθμίζουν τη χρήση του, στις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που τον επηρεάζουν και τον αναπαράγουν συνεχώς, τις απρογραμμάτιστες οικειοποιήσεις του δημόσιου χώρου που τον τροποποιούν και υλοποιούν έμπρακτα τον πολιτικό χαρακτήρα του. Οι μεγάλες εξεγέρσεις των πλατειών το 2011 έστρεψαν και πάλι το ενδιαφέρον στην δημόσιο χώρο της πόλης ως έκφραση της δημόσιας σφαίρας, ως χώρο αντιπροσώπευσης και διαφωνίας, ως σκηνή της δημοκρατίας (Harvey, 2012, Swyngedouw, Kaika & Karaliotas, 2014). Πέρα όμως από τις στιγμές των εξεγέρσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται και στις ενσώματες χρήσεις και πρακτικές της καθημερινής ζωής που επιτελούνται από τους κατοίκους της πόλης και αμφισβητούν υλικές και συμβολικές οριοθετήσεις, αντιστέκονται στις αναπαραστάσεις του χώρου όπως παράγονται στα σχέδια. Μεγάλες στιγμές εξέγερσης ή μικρές πράξεις αποσταθεροποίησης αποκαλύπτουν τον δημόσιο χώρο, όχι μόνο ως πεδίο παραγωγής και αναπαραγωγής των δυνάμεων της αστικοποίησης σε συνθήκες νεοφιλελευθερισμού, αλλά και ως γόνιμο έδαφος για την παραγωγή της πολιτικής της αντίστασης, της διαφωνίας και της χειραφέτησης (Hou 2010).

Είναι λοιπόν ο δημόσιος χαρακτήρας των δρόμων και των πλατειών ένα δεδομένο που προδιαγράφεται και στα σχέδια; Είναι ένα ποσοτικό μέγεθος που εξασφαλίζεται από τους πολεοδομικούς δείκτες και τον ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό και υλοποιείται στον υλικό χώρο από την αρχιτεκτονική του διαμόρφωση ή είναι το συνεχές και αμφίρροπο αποτέλεσμα διεκδικήσεων, αγώνων και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε πολλαπλούς δρώντες; Είναι ο δημόσιος χώρος ένα ουδέτερο πεδίο όπου οι πολίτες συνυπάρχουν, συναντώνται και συνδιαλέγονται με το διαφορετικό, και ασκούν την δημοκρατία; Υπονομεύεται από τα νέα υβριδικά καθεστώτα διαχείρισής του από ιδιωτικές επιχειρήσεις και ομάδες πολιτών; Αντίστροφα, η δημόσια ιδιοκτησία και διαχείριση του δημόσιου χώρου εγγυάται τον δημόσιο χαρακτήρα του σε συνθήκες νεοφιλελεύθερισμού και της συνακόλουθης επιχειρηματικής λογικής του κράτους και των δήμων; Επιπλέον, εμπλουτίζεται ο δημόσιος χώρος από δράσεις συμμετοχής των πολιτών και τις εφήμερες οικειοποιήσεις του tactical urbanism; Είναι η συμμετοχή μία τεχνική που κινητοποιείται και ενορχηστρώνεται από φορείς και τοπικές αρχές ή μια διαδικασία αυτοοργάνωσης, αντίστασης, χειραφέτησης που συμβαίνει μέσα από ενσώματες πρακτικές; Είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του δημόσιου χώρου ένα δεδομένο ή σχέσεις που παράγονται συνεχώς ανάμεσα σε θεσμούς και δρώντα υποκείμενα και υλοποιούνται σε πολλές κλίμακες και τις μεταξύ τους συναρθρώσεις;

Το ανά χείρας αφιέρωμα εστιάζει το ενδιαφέρον στις διαδικασίες παραγωγής του δημόσιου χώρου, δηλαδή στις διαδικασίες σχεδιασμού, διαχείρισης και χρήσης των δρόμων, των πεζοδρόμων και των πλατειών, των θαλασσίων μετώπων αλλά και αυτών των δημόσιων – όσον αφορά τη χρήση – κόμβων στα δίκτυα μετακίνησης, των σιδηροδρομικών σταθμών.

Το αφιέρωμα αποτελείται από πέντε άρθρα που πραγματεύονται διαφορετικές πτυχές της παραγωγής του δημόσιου χώρου στη σύγχρονη αστική συνθήκη. Τα τρία από αυτά αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής του στην Ελλάδα, ένα εστιάζει στην Ουγγαρία και την Αυστρία και ένα αφορά τον Λίβανο. Είναι σαφές ότι δεν καλύπτουν το φάσμα των μετατοπίσεων, των δρώντων, των προσεγγίσεων στην παραγωγή του δημόσιου χώρου. Φωτίζουν όμως μέσα από πρωτότυπες εμπειρικές έρευνες και θεωρητικές προσεγγίσεις σημαντικά ζητήματα, που έχουν παραμείνει σχετικά αφανή στην ακαδημαϊκή συζήτηση, στην Ελλάδα. Ξεχωρίζοντας αυθαίρετα μία κύρια οπτική σε κάθε άρθρο, τα πέντε άρθρα μελετούν πέντε διαφορετικές παραμέτρους στο ζήτημα της παραγωγής του δημόσιου χώρου: τον ρόλο των θεσμών του πολεοδομικού σχεδιασμού και την αστικής ανάπτυξης, τον ρόλο της δημόσιας πολιτικής και των κλιμάκων συγκρότησής της, την πολιτική διάσταση του σχεδιασμού του υλικού χώρου και της έννοιας της συμμετοχής, την έμπρακτη και εφήμερη παραγωγή του δημόσιου χαρακτήρα μέσα από πρακτικές αλληλεγγύης, και την σημασία της ίδιας της εννοιολόγησης του δημόσιου χώρου για μια διαφορετική κατανόηση του τρόπου που χρησιμοποιείται από τις αστικές κοινότητες. Είναι βέβαιο ότι όλα τα άρθρα αναγνωρίζουν συσχετίσεις, οσμώσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις δυνάμεις και τους δρώντες που συνδιαμορφώνουν τον δημόσιο χώρο, ανάμεσα στις διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες που τον μετασχηματίζουν, ανάμεσα σε κυρίαρχες τάσεις και τοπικές υλοποιήσεις, ανάμεσα σε θεωρητικές προσεγγίσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και διαφορετικές αφετηρίες.

Η Χάρις Χριστοδούλου εστιάζει στις θεσμικές διαστάσεις της παραγωγής του δημόσιου χώρου στην Ελλάδα ξεκινώντας από τα μεταπολεμικά χρόνια για να εστιάσει στην περίοδο της κρίσης όταν πλέον το πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης φαίνεται να αλλάζει στόχευση, εργαλεία και διαδικασίες με νέο στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την διευκόλυνση της ανάπτυξης. Οι πρόσφατες αυτές αλλαγές τίθενται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αστικοποίησης για να μελετηθούν οι τοπικές συναρθρώσεις, προσαρμογές και ιδιαιτερότητες. Ο τρόπος που ορίζεται η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, διαφορετικός από τον Αγγλο-σαξονικό, αναγνωρίζεται στο άρθρο ως καθοριστική συνθήκη για τον προσδιορισμό της χρήσης και την οριοθέτηση του δημόσιου χώρου, ενώ η πρόσφατη μετατροπή της δημόσιας περιουσίας σε ακίνητα προς αξιοποίηση κινητοποιεί πρωτόγνωρες διαδικασίες στη παραγωγή του αστικού χώρου με τους φορείς να δρουν ως διαχειριστές. Με τρόπο αναλυτικό, η συγγραφέας εξυφαίνει το πλέγμα των πρόσφατων μεταλλαγών που συρρικνώνουν τον δημόσιο χώρο, εντοπίζοντας «απόντες και λανθάνοντες ρόλους» αλλά και νέους δρώντες από τη παγκόσμια σκηνή του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου.

Η Παρασκεύη Κούρτη φωτίζει την παραγωγή του δημόσιου χώρου στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης που έχουν στερεοτυπικά ταυτιστεί στον δημόσιο λόγο με την υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και την ανεπάρκεια κοινωνικών υποδομών. Μέσα από μία αναλυτική καταγραφή των εξελίξεων και των μετατοπίσεων στη δημόσια πολιτική αναδεικνύει τα πολλαπλά επίπεδα – υπερεθνικό, εθνικό, τοπικό –στα οποία διαμορφώνονται οι κυρίαρχοι λόγοι, οι στοχεύσεις και τα εργαλεία της δημόσιας πολιτικής για τον δημόσιο χώρο αλλά και τους διαφορετικούς δρώντες που συμμετέχουν σε ρόλους θεσμικούς ή μη. Το ζητούμενο της παραχώρησης των αδρανών στρατοπέδων της Θεσσαλονίκη εδώ και πολλές δεκαετίες καταγράφεται στον δημόσιο λόγο ως η τελευταία ευκαιρία για αύξηση του δημόσιου χώρου, ειδικά στη δυτική Θεσσαλονίκη. Παρά την ύπαρξη από το 1999, του σχετικού νομικού πλαισίου, η παραχώρηση τους ως κοινόχρηστοι χώροι στην πόλη, με εξαίρεση ένα στρατόπεδο – παραμένει ανολοκλήρωτη. Μέσα από την παρουσίαση των εξελίξεων που αφορούν τρία στρατόπεδα της δυτικής Θεσσαλονίκης, με διαφορετικές πορείες διεκδίκησης και σημερινό καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης, αναδεικνύονται διεκδικήσεις τοπικών φορέων και πολιτών, συμμαχίες και συγκρούσεις των δρώντων, συγκυριακές μετασχηματιστικές δυναμικές και αλληλεπιδράσεις με εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τον χώρο της δυτικής Θεσσαλονίκης, το άρθρο της Μαρίας Καραγιάννη και της Σταματίας Καψάλη μετατοπίζει το ενδιαφέρον στον πλέον προβεβλημένο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης, το παραλιακό της μέτωπο και συγκεκριμένα την πρόσφατα αναπλασμένη Νέα Παραλία. Η έννοια της «συν-δημιουργίας» των δημόσιων χώρων, που εισάγεται στη συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη από μεγάλο φιλανθρωπικό οργανισμό με παγκόσμια δράση, αναλύεται στο άρθρο κριτικά, παρουσιάζεται η κυρίαρχη εννοιολόγησή της ως μια προκαθορισμένη και συναινετική διαδικασία, σε αντιπαράθεση με μία εννοιολόγηση που ενσωματώνει την διαφωνία και αναδεικνύει τον πολιτικό ρόλο του δημόσιου χώρου. Η Νέα Παραλία, από την ολοκλήρωση της ανάπλασης το 2014 μέχρι σήμερα, έχει αναδειχθεί ως ένας ελκυστικός δημόσιος χώρος με έντονη χρήση από τους πολίτες και έχει προβληθεί ως κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονη εικόνας της πόλης της. Οι δύο συγγραφείς εστιάζουν σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό της Νέας παραλία που είναι οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν το δημόσιο χώρο συμβάλλοντας στην συντήρηση του, και οργανώνοντας πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέσα από εμπειρικά δεδομένα, εντοπίζονται συγκρούσεις και συμμαχίες ανάμεσα στους δρώντες αλλά και αντικρουόμενες κατανοήσεις του ρόλου του δημόσιου χώρου.

Η Sabiene Knierbein στρέφει την προσοχή στους σιδηροδρομικούς σταθμούς ως απρόβλεπτους και εφήμερους δημόσιους χώρους που δημιουργήθηκαν πάνω στην διαδρομή των προσφύγων το καλοκαίρι του 2015. Μέσα από μία πρωτότυπη θεωρητική προσέγγιση που φέρνει σε γόνιμη επαφή την συζήτηση για τον δημόσιο χώρο και τη συζήτηση για τους πρόσφυγες, το άρθρο μελετά τις ενσώματες πολιτικές της αλληλεγγύης, της αντίστασης και της χειραφέτησης που υλοποιήθηκαν στους σταθμούς της Βιέννης και της Βουδαπέστης, όταν, στο πλαίσιο διεθνών εξελίξεων και πολιτικών, έγιναν κόμβοι πάνω στην διαδρομή των προσφύγων από την Ελλάδα προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Εμπειρικά δεδομένα από τρεις σταθμούς αποκαλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις δημόσιων χώρων που δημιουργήθηκαν μέσα από αλληλεπιδράσεις των τοπικών ΜΚΟ, ad hoc συλλογικοτήτων, πολιτών και προσφύγων, που αντανακλούν διαφορετικές κατανοήσεις του/της πρόσφυγα ως υποκείμενο, καθώς και διαφορετικές σχέσεις με το ηγεμονικό πλαίσιο των εθνικών πολιτικών της Αυστρίας και της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, ως υλικοί χώροι συνάρθρωσης του τοπικού με το παγκόσμιο, ως κρίσιμοι κόμβοι στο δίκτυο της διεθνούς κινητικότητας, αναδεικνύονται στο άρθρο, ως δημόσιοι χώροι αλληλεγγύης, αντίστασης ή χειραφέτησης και οι πρόσφυγες ως δρώντα υποκείμενα, και όχι ως αποδέκτες της αλληλεγγύης.

Τέλος, μία διαφορετική εννοιολόγηση του δημόσιου χώρου αποτελεί την θεωρητική αφετηρία στο άρθρο Κωνσταντή Καστρισιανάκη για να μελετήσει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι πλατείες της διαιρεμένης μεταπολεμικής Βηρυτού από τις διαφορετικές κοινότητές της. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις μεγάλες στιγμές των εξεγέρσεων των πλατειών για να μελετήσει ρουτίνες και οικειοποιήσεις που ρυθμίζουν του δημόσιους χώρους πριν ή πέρα από τις μεγάλες κινητοποιήσεις μέσα από καθημερινές «στρατηγικές εδαφικοποίησης». Το άρθρο μελετά κριτικά κλασικές δυτικές κατανοήσεις που προδιαγράφουν το δημόσιο χώρο ως ένα ομοιογενές και ουδέτερο πεδίο, όπου μπορούν να ευδοκιμήσουν διαδικασίες συμφιλίωσης. Για να μελετήσει τους δημόσιους χώρους της Βηρυτού, χώρους αντιπαράθεσης και συνάντησης των θραυσμάτων της πόλης προτείνει στη θέση τους τον δημόσιο χώρο ως «ενδιαίτημα», ως ένα κατοικήσιμο «εσωτερικό», όπου η αντιπαράθεση δεν αναιρεί τον δημόσιο χαρακτήρα αλλά είναι συστατικό του στοιχείο και οι καθημερινές πρακτικές ρυθμίζουν τη χρήση του. Συμβάλλοντας στη θεωρητική συζήτηση για τον δημόσιο χώρο, ο Καστρισιανάκης αποκαλύπτει το πολιτικό στις πρακτικές των ανθρώπων και αναγνωρίζει σ’ αυτές την δυνατότητα της «καθημερινής αναδιάρθρωσης» του αστικού χώρου

Μέσα από τις διαφορετικές εστιάσεις προσεγγίσεις και μεθοδολογίες έρευνας των άρθρων του αφιερώματος, μπορεί να διαφανούν γραμμές συνέχειας, όχι όμως να βγουν συμπεράσματα. Μια κοινή γραμμή που μπορεί να αναγνωριστεί είναι ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του δημόσιου χώρου σε συνθήκες νεοφιλελεύθερης αστικοποίησης δεν εμφιλοχωρεί κατ’ ανάγκη αλλά ούτε κατ’ αποκλειστικότητα στην δημόσια άκρη του δίπολου δημόσιο-ιδιωτικό, που φαίνεται να έχει αντικατασταθεί από ένα φάσμα υβριδικών σχέσεων ανάμεσα σε πολλούς δρώντες και σε πολλές κλίμακες, ανάμεσα και πέρα από τα δύο άκρα. Δεν ταυτίζεται λοιπόν με την δημόσια ιδιοκτησία ούτε εξασφαλίζεται με τη δημόσια διαχείριση, όταν αυτή υιοθετεί επιχειρηματική λογική. Όμως παρά την διαβρωτική νεοφιλελεύθερη υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα, μια δεύτερη γραμμή που μπορεί να αναγνωριστεί είναι ότι το «τέλος του δημόσιου χώρου» δεν ήρθε. Ο δημόσιος χαρακτήρας του όμως δεν προδιαγράφεται δεδομένος . Συγκροτείται, ανομοιογενής και αμφίρροπος , μέσα από συγκρούσεις και ανταγωνισμούς, τροποποιείται μέσα από θεσμικές διελκυστίνδες, εμφανίζεται σε απρόβλεπτους χώρους όπου ασκείται η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα, δημιουργείται στιγμιαία στις εξεγέρσεις, επανεφευρίσκεται στις πράξεις της καθημερινότητας

Carmona Μ., Magalhaes C. Hammond, L. (2008) Public Space: The management dimension, Oxon: Routledge.

Carmona, Matthew (2010) Contemporary Public Space: Critique and Classification, Part One: Critique, Journal of Urban Design, 15:1, 123-148, DOI:10.1080/13574800903435651

Hou, Jeffrey (2010) Insurgent Cities: Guerilla Urbanism and the remaking of contemporary cities, Oxon: Routledge.

Jacobs Jane (1961) The death and life of great American cities, New York: Vintage Books

Jones, Alasdair J.H. (2014) On South Bank: the production of public space, Surrey:Ashgate.

Kaika Maria Karaliotas Lazaros (2014) The spatialization of democratic politics: Insights from Indignant Squares, European Urban and Regional Studies, 23 (4), pp 556-570.

Knierbein Sabine & Viderman Tihomir (eds) (2018) Public space unbound: Urban emancipation and the post-political condition, New York: Routledge.

Loukaitou-Sideris, A. (1993) Privatisation of Public Open Space: The Los Angeles Experience, Town Planning Review, 64, 139–167.

Low, S., & Smith, N. (eds.) (2006) The politics of public space. New York: Routledge.

Miller, K. F. (2007) Designs of the public. The private lives of New York’s Public Spaces, University of Minnesota Press: Minneapolis.

Mitchell Don (2003) The right to the city: Social justice and the fight for public space, New York: Guilford Press.

Mitchell, D., & Staeheli, L.A. (2006) Clean and Safe? Property redevelopment, public space, and homelessness in downtown San Diego. In: S. Low & N. Smith (Eds.), The politics of public space (pp. 105-123). New York: Routledge.

Wilson J. & Swyngedouw E. (eds.) (2015) The post-politics and its discontents: Spaces of depoliticisation, Spectres of radical politics. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 189-207.

Sorkin M. (ed) 1992 Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space, New York : Hill & Wang.

UN (2017), New Urban Agenda, Habitat III, Quito. Διαθέσιμο στο http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf (τελευταία πρόσβαση 17-9-2018).

Vaiou D. & Kalandides A. (2016) ‘Practices of collective action and solidarity: reconfigurations of the public space in crisis-ridden Athens, Greece’, Journal of Housing and the Built Environment, September 2016, 31(3), 457–470.

Zukin Sharon (2010) Naked City: The death and life of authentic urban places, Oxford: Oxford University Press.

Το πλαίσιο άσκησης και η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης

Παναγιώτης Αρτελάρης 1 και Δημήτρης Καλλιώρας 2

Περίληψη

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή πολιτική καλείται, επί της αρχής, να επιτύχει αφενός το στόχο της εξισορρόπησης και αφετέρου το στόχο της μεγέθυνσης, τίθεται το διαρκές ερώτημα αναφορικά με το αν, κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις η περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αναπτυξιακές ανασχέσεις και να διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων της. Το άρθρο φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για ζήτημα εξέχουσας σπουδαιότητας – το οποίο, ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς – καθώς η οικονομική κρίση η οποία ενέσκηψε στην ΕΕ το 2010 αναδιαμόρφωσε, επί τα χείρω, το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, δημιουργώντας συνθήκες, εν πολλοίς, πρωτόγνωρες. Στη βάση της ανάδειξης των κρίσιμων παραμέτρων οι οποίες διέπουν το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, το άρθρο καταθέτει αιτιολογημένες προτάσεις με γνώμονα την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητάς της.

Λέξεις-Κλειδιά:
οικονομική
κρίση, περιφερειακή πολιτική, αποτελεσματικότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση

The context of implementation and effectiveness of
regional policy in the EU in times of crisis

Panagiotis Artelaris 3 Dimitris Kallioras 4

Abstract

Considering that regional policy focuses on both equality and economic growth, the critical question is if, and under what circumstances, regional policy in the EU can cope with recessions as well as to accelerate economic growth of the territorial units. The main aim of the paper is to shed light on effectiveness of the regional policy in the EU in times of economic crisis. This is an important and under-researched topic since the recent economic crisis has dramatically reformulated the context of regional policy creating an unfavorable and unprecedented environment. In light of this situation, the paper provides coherent suggestions for the improvement of the effectiveness of EU regional policy.

Key-words: economic crisis, regional policy, effectiveness, European Union

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μοναδική περίπτωση υπερεθνικού οργανισμού ο οποίος αναλαμβάνει ρητή δέσμευση 5 για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής. Η από μέρους της ΕΕ άσκηση περιφερειακής πολιτικής αποτελεί αφενός το αντιστάθμισμα (ή το συμπλήρωμα) της πολιτικής για την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς (Ανδρικοπούλου 1995) και αφετέρου απτή εκδήλωση (κοινοτικής) αλληλεγγύης (Γετίμης 2000). Επί της ουσίας, πρόκειται για το «ορατό χέρι της αγοράς» (Hübner 2008: 3) το οποίο αποσκοπεί στην εξισορρόπηση (εναρμόνιση) της αναπτυξιακής διαδικασίας προϊούσης της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η περιφερειακή πολιτική δύναται να οριστεί ως «το σύνολο των παρεμβάσεων που επιδιώκουν την ενίσχυση της ποιότητας και της επάρκειας των παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών, του κεφαλαίου και των ανθρώπινων πόρων αλλά και των δομών και μηχανισμών διοίκησης περιοχών με αναπτυξιακή υστέρηση, ώστε να βελτιωθούν οι παραγωγικές τους εξειδικεύσεις και να ενισχυθούν ή να διευρυνθούν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα» (Πετράκος 2005:100). Επί της αρχής, το πρόβλημα το οποίο καλείται να θεραπεύσει η περιφερειακή πολιτική είναι η (σωρευτικά) χωρική ασυμμετρία της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ανεξαρτήτως του αν και κατά πόσο οι δυνάμεις της αγοράς τείνουν, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να λειτουργούν εξισορροπητικά (βλ. ενδεικτικά: Heckscher 1919/1991, Ohlin 1933, Samuelson 1949, Solow 1956), η ανάπτυξη ως διαδικασία είναι, τουλάχιστο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αυτοτροφοδοτούμενη και χωρικά επιλεκτική (βλ. ενδεικτικά: Perroux 1955, Myrdal 1957, Hirschmann 1958, Romer 1986, Krugman 1991). Ωστόσο, η επίτευξη της χωρικής εξισορρόπησης της αναπτυξιακής διαδικασίας αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη προκειμένου η άσκηση της περιφερειακής πολιτικής να καθίσταται αποδεκτή και επιθυμητή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίσθημα περί ισότητας εξαρτάται από το σύστημα αξιών της εκάστοτε κοινωνίας ενώ το αίτημα για ανάπτυξη είναι διαχρονικά καθολικό (Πετράκος και Ψυχάρης 2016), συνάγεται ότι η άσκηση της περιφερειακής πολιτικής καθίσταται επιθυμητή εφόσον αυτή υποβοηθά, ή τουλάχιστον δεν αντιστρατεύεται, την επίτευξη της μεγέθυνσης.

Καθίσταται σαφές ότι η περιφερειακή πολιτική καλείται να επιτύχει αφενός το στόχο της εξισορρόπησης και αφετέρου το στόχο της μεγέθυνσης, σε αναλογίες οι οποίες συναρτώνται από τις εκάστοτε (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές) συνθήκες άσκησής της. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν, επί της ουσίας, και τα κριτήρια τα οποία καλείται να πληροί η περιφερειακή πολιτική προκειμένου η άσκησή της να είναι κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά επιθυμητή. Το κριτήριο της εξισορρόπησης επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των διαφορών σε όρους περιφερειακού (κατά κεφαλήν) ΑΕΠ (και ευημερίας, ευρύτερα), για δεδομένο εθνικό ΑΕΠ. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του εθνικού ΑΕΠ (και της ευημερίας, ευρύτερα), με δεδομένους παραγωγικούς πόρους και τεχνολογία. Στο φόντο αυτής της στοχοθέτησης, τίθεται το διαρκές ερώτημα αναφορικά με το αν, κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις η περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις αναπτυξιακές ανασχέσεις και να διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων της.

Το άρθρο φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για ζήτημα εξέχουσας σπουδαιότητας – το οποίο, ωστόσο, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς – καθώς η οικονομική κρίση η οποία ενέσκηψε στην ΕΕ το 2010 αναδιαμόρφωσε, επί τα χείρω, το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής, δημιουργώντας συνθήκες, εν πολλοίς, πρωτόγνωρες. Στη βάση της ανάδειξης των κρίσιμων παραμέτρων οι οποίες διέπουν το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, το άρθρο καταθέτει αιτιολογημένες προτάσεις με γνώμονα την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητάς της.

Το άρθρο διαρθρώνεται ως εξής: Η πρώτη ενότητα επέχει θέση εισαγωγής. Η δεύτερη ενότητα περιγράφει, συνοπτικά και περιεκτικά, την εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και αποσαφηνίζει τη σχέση της με τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές. Η τρίτη ενότητα περιγράφει το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η τέταρτη ενότητα καταθέτει προτάσεις στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η τελευταία ενότητα προσφέρει τα συμπεράσματα.

2. Η διαχρονική εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και η σχέση της με τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές

Η περίοδος εφαρμογής της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ δύναται, διασταλτικά, να διακριθεί σε 3 φάσεις (Παπαδασκαλόπουλος και Χριστοφάκης 2016): (α) από την ίδρυση της ΕΟΚ, το 1957, μέχρι και το 1974, (β) από το 1975 μέχρι και το 1984, και (γ) από το 1985 και εντεύθεν. Κατά την πρώτη φάση (1957-74) τέθηκαν οι βάσεις για την οικοδόμηση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ με την ανάδειξη του ζητήματος των περιφερειακών ανισοτήτων και των συνακόλουθων αρνητικών επιπτώσεων. Η άσκηση της περιφερειακής πολιτικής, ωστόσο, προκύπτει μόνο εμμέσως, με τη θέσπιση εξαιρέσεων από τους κανόνες ανταγωνισμού για κρατικές ενισχύσεις, με τη χρηματοδότηση δράσεων τόνωσης της απασχόλησης, από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), και με τη δυνατότητα χορήγησης δανείων, από μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Κατά τη δεύτερη φάση (1975-84), ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), γεγονός το οποίο επιτρέπει τη σταδιακή διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, με την ανάδειξη στόχων και τη θέσπιση χρηματοδοτικών πλαισίων. Κατά την τρίτη φάση (1985-…), καθιερώνονται τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) τα οποία συνίστανται στην εφαρμογή πολυετών (ανά Προγραμματική Περίοδο) και (κατά κανόνα) πολυταμειακών προγραμμάτων – και όχι μεμονωμένων έργων – περιφερειακής ανάπτυξης. Με τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ), το 1986, η περιφερειακή πολιτική – κατά το επικρατέστερο, Πολιτική Συνοχής – θεσμοθετήθηκε ως πολιτική της ΕΕ. Η εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής συνδέθηκε άμεσα με την επίτευξη της οικονομικής κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 6 μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, ως αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ενιαίας αγοράς.

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ συμπληρώνει και συντονίζει – δίχως να υποκαθιστά – τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές. Τούτο σημαίνει ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποτελεί υποσύνολο της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ καθώς η τελευταία περιλαμβάνει και τις εθνικές περιφερειακές πολιτικές. Πρόκειται για τη δυνατότητα την οποία έχει το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ να ασκεί την εθνική περιφερειακή πολιτική του στην κατεύθυνση της επίτευξης αναπτυξιακών στοχεύσεων οι οποίες δεν εμπίπτουν στις αντίστοιχες της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν (συγ)χρηματοδούνται από αυτή.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΠΠ 2014-20), η εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ διαπνέεται από τις κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η υλοποίηση της οποίας ξεκίνησε το 2010. Η «Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική της ΕΕ η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με χρονικό ορίζοντα περάτωσης το 2020, και έγκειται στην επίτευξη πρωταρχικών στόχων οι οποίοι αναφέρονται στην απασχόληση, στην έρευνα και ανάπτυξη, στην κλιματική αλλαγή και στην ενεργειακή βιωσιμότητα, στην εκπαίδευση και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόμενοι και μετατρέπονται σε εθνικούς στόχους υλοποιούμενοι με συνδυασμό – και όχι με καταμερισμό υποχρεώσεων – εθνικής δράσης και δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» δρομολογήθηκε σε συνθήκες ενός ταχέως επιδεινούμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, απότοκο του ξεσπάσματος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και των ατελέσφορων(;) πολιτικών άμβλυνσης των επιπτώσεων της συνακόλουθης οικονομικής κρίσης.

3. Το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης

Η οικονομική κρίση η οποία ενέσκηψε στην ΕΕ το 2010 κατέδειξε τις εγγενείς και υποβόσκουσες αδυναμίες του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονήματος καθιστώντας εμφανή την παράλειψη (;) του σταδίου της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης (Niemann και Ioannou 2015) στην εξελικτική πορεία ενοποίησης του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Η ανεπάρκεια δημοσιονομικής ολοκλήρωσης οδήγησε σε έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ αναφορικά με τα δημοσιονομικά τους μεγέθη (δημόσιο χρέος, δημοσιονομικό έλλειμμα) και τα συνακόλουθά τους (επιτόκια δανεισμού, κίνδυνος χώρας, προσδοκίες) μετατρέποντας, σε κάποιες περιπτώσεις, την οικονομική κρίση σε κρίση χρέους, σε τραπεζική κρίση και, ενίοτε, σε ανθρωπιστική κρίση (Artelaris 2017). Οι περιπτώσεις αυτές ταυτοποιούνται στα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας τα οποία, κατά τραγική ειρωνεία, είχαν χαρακτηριστεί ως «ιστορίες επιτυχίας» κατά την πρώτη δεκαετία της νομισματικής ενοποίησης της ΕΕ (Petrakos κ.ά. 2015). Οι διαφοροποιήσεις οι οποίες ανέκυψαν και ανεδείχθησαν μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε όρους δημοσιονομικών, και μακροοικονομικών εν γένει, μεγεθών οδήγησαν σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις σε όρους πολιτικής. Πράγματι, τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας απώλεσαν, είτε de jure είτε de facto, τη δυνατότητα υλοποίησης πολιτικών τόνωσης της «πραγματικής οικονομίας» όπως (Davies κ.ά. 2010) η ενεργοποίηση αυτόματων σταθεροποιητών για την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος (μέσω ενίσχυσης της προοδευτικότητας στη φορολόγηση και της χορήγησης μεταβιβαστικών πληρωμών και επιδομάτων), η διενέργεια δημοσίων επενδύσεων (μέσω επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής), η μείωση των επιτοκίων (μέσω επεκτατικής νομισματικής πολιτικής) για την ενίσχυση του τραπεζικού δανεισμού και η έκδοση κρατικών ομολόγων για την άντληση χρήματος. Ως εκ τούτου, οι – νεοφιλελεύθερης έμπνευσης – πολιτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν στα (και όχι απαραίτητα από τα) κράτη-μέλη της ΕΕ για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης, καίτοι «οριζόντιας» κάλυψης, έχουν επιφέρει ασύμμετρες χωρικές επιπτώσεις (Monastiriotis 2011). Οι περιφέρειες των κρατών-μελών της ΕΕ οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση είναι αυτές οι οποίες, κατά τεκμήριο, βρέθηκαν στη δυσχερέστερη θέση ακριβώς λόγω της δυσχέρειάς τους ως προς την άντληση δημόσιων πόρων για την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών (Camagni and Capello 2014).

Η οικονομική κρίση ωστόσο, πέραν του ότι ανέδειξε τις εγγενείς (δομικές) αδυναμίες της ΕΕ, συνεισέφερε και στην ενδυνάμωση ευρωσκεπτικιστικών και αντιευρωπαϊκών απόψεων, κινημάτων και εξάρσεων. Η ευθεία και σφοδρή αμφισβήτηση της έννοιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας (με την ευρεία έννοια του όρου) (Hix και Høyland 2011) λειτουργεί, αν μη τι άλλο, ανασχετικά στην καθαυτή διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Cuadrado-Roura κ.ά. 2016). Παρότι, σαφέστατα, η κοινή γνώμη δεν αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είναι σε θέση να καθορίσει την κατεύθυνση, την ταχύτητα και το συνεχές της εξέλιξής της (Anderson και Kaltenhaler 1996) καθότι, στο δια ταύτα, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη βούληση για την επίδειξη ευρωπαϊκής (κοινοτικής) αλληλεγγύης. Σε όρους περιφερειακής πολιτικής, η απροθυμία επίδειξης αλληλεγγύης συμπυκνώνονται σε παλαιότερα εκπεφρασμένες πεποιθήσεις, οι οποίες επανακάμπτουν σε δημοφιλία (World Bank 2009, Sapir 2014), αναφορικά με τη στόχευση της Πολιτικής Συνοχής στο εθνικό επίπεδο και την, κατ’ ουσία, μετατροπή της περιφερειακής πολιτικής σε αμιγώς εθνική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για την άσκηση της Πολιτικής Συνοχής, ως το αποτέλεσμα του «συμβιβασμού» μεταξύ των καθαρά δοτριών και των καθαρά ληπτριών κρατών-μελών της ΕΕ, φαντάζουν περιορισμένα εν συγκρίσει με τις ανάγκες οι οποίες έχουν ανακύψει (McCann 2015:63) και οι οποίες φαντάζουν απεριόριστες. Πρόκειται, ωστόσο, για τη σχεδόν αποκλειστική πηγή χρηματοδότησης την οποία δύνανται να αξιοποιήσουν οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με δεδομένη τη δυσπραγία η οποία επικρατεί στο εθνικό επίπεδο.

Οι δεδομένοι χρηματικοί περιορισμοί οι οποίοι διέπουν την εφαρμογή των αναπτυξιακών πολιτικών προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην προσπάθεια την οποία (καλούνται να) καταβάλλουν οι περιφέρειες της ΕΕ προκειμένου να φανούν ανθεκτικές στη σφοδρότητα της οικονομικής κρίσης, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τη σχετική θεωρητική συζήτηση. Καθότι η έννοια της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (με ό,τι και αν αυτή συνεπάγεται) έχει καταστεί μη συμβατή με το μη ιδιαίτερα φιλικό (Πετράκος 2012) μίγμα ευκαιριών και κινδύνων το οποίο έχει διαμορφωθεί στην ευρωπαϊκή οικονομία, είναι η έννοια της περιφερειακής ανθεκτικότητας η οποία, αντανακλώντας, εν πολλοίς, και μια θεωρητική αμηχανία, κερδίζει σε απήχηση. 7 Στο πεδίο της οικονομικής επιστήμης, η ανθεκτικότητα εκλαμβάνεται στη βάση της ικανότητας επιστροφής μιας οικονομίας σε συνθήκες ισορροπίας. Επί της ουσίας, η ανθεκτικότητα μιας οικονομίας συνιστά την ικανότητα επαναφοράς του πληθυσμού της, της οικονομικής δραστηριότητάς της και του δομημένο περιβάλλοντός της σε επίπεδα παρόμοια με αυτά που υπήρχαν πριν από μια διαταραχή (Maru 2010). Τούτο σημαίνει ότι η περιφερειακή ανθεκτικότητα εδράζεται στην ικανότητα της περιφέρειας να προβλέπει μια διαταραχή, να προετοιμάζεται για να την αντιμετωπίσει (ή για να την αντιπαρέλθει), να την αντιμετωπίζει (ή να την αντιπαρέρχεται) και να επανέρχεται έπειτα από το πέρας της διαταραχής (Bristow 2010, Martin 2011).

Η εν λόγω προσέγγιση αναδεικνύει την αναγκαιότητα της προσαρμογής μιας περιφέρειας στις νέες συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται έπειτα από μια διαταραχή προκειμένου η περιφέρεια να αναζητήσει και να ανακαλύψει ένα (νέο) επιτυχημένο μονοπάτι ανάπτυξης. Η ανθεκτικότητα μιας περιφέρειας, συνεπώς, είναι μια δυναμική έννοια – και δεν συνιστά μια απλή επιστροφή στο προηγούμενο μονοπάτι ανάπτυξης – και (πρέπει) να αποτιμάται είτε σε ένα πλαίσιο πολλαπλής ισορροπίας, το οποίο είναι σε θέση να παράσχει πολλαπλές αναπτυξιακές επιλογές, είτε, πολύ περισσότερο, σε ένα πλαίσιο σύνθετης προσαρμογής στο οποίο οι αναπτυξιακές επιλογές μεταβάλλονται διαρκώς (Dawley κ.ά. 2010, Simmie και Martin, 2010). Καθίσταται σαφές ότι η ανθεκτικότητα κάθε άλλο παρά υποδηλώνει στατικότητα ή αδράνεια (Holm και Ostergaard 2008). Τουναντίον, παρότι η ανθεκτικότητα μιας περιφέρειας αξιολογείται έπειτα από το πέρας της διαταραχής, η προσπάθεια προσαρμογής μιας περιφέρειας στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντός της (πρέπει να) είναι συνεχής (Foster 2007).

Στην προσπάθεια αυτή επιβεβαιώνεται ο κρίσιμος ρόλος του εδαφικού κεφαλαίου το οποίο αναδεικνύεται σε στρατηγικής σημασίας αναπτυξιακό παράγοντα (Camagni και Capello 2013). Πρόκειται για τη δέσμη των χαρακτηριστικών (Herrschel και Newman 2002) τα οποία διαμορφώνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα των περιφερειών και αναδεικνύουν το ρόλο τους ως «πηγές κρίσιμων αναπτυξιακών πόρων» (Scott 2001, Scott και Storper 2003: 581) προϊούσης της απίσχνανσης των οικονομικών συνόρων. Πράγματι, είναι το εδαφικό κεφάλαιο αυτό το οποίο προσδίδει επιπρόσθετη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των περιφερειών (Ζαχαρή και Ασπρογέρακας 2013), όπως αυτά συνοψίζονται στη φύση και στο επίπεδο της εξειδίκευσής τους. 8

Η ένταση της διαδικασίας της οικονομικής ολοκλήρωσης της ΕΕ, όπως καθορίζεται πρωταρχικά από το βαθμό απελευθέρωσης της εμπορικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι ενισχύει την περιφερειακή εξειδίκευση με θετικές επιπτώσεις στο επίπεδο της παραγωγικότητας εξαιτίας της εντονότερης αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (Romer 1987, Weinhold και Rauch 1999). Η περιφερειακή εξειδίκευση είναι, όντως, άρρηκτα συνδεδεμένη με την εξαγωγική βάση των περιφερειών (καθώς η ζήτηση για τα υπόλοιπα αγαθά ικανοποιείται μέσω των εισαγωγών), με αποτέλεσμα το επίπεδο μεγέθυνσης μιας περιφέρειας να αποτελεί συνάρτηση της εξαγωγικής δραστηριότητάς της (North 1955, Thompson 1956). Τούτο υποδηλώνει ότι τα εγγενή οφέλη της εξειδίκευσης καθίστανται περισσότερο ευδιάκριτα όταν η τελευταία αφορά κλάδους υψηλής ανταγωνιστικότητας, ήτοι κλάδους έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης. Θεωρώντας ότι, στο πλαίσιο μιας οικονομικής ένωσης, ο βαθμός ομοιότητας των διαρθρωτικών προτύπων των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών με τα αντίστοιχα των περισσότερο αναπτυγμένων προσδιορίζει την ικανότητά τους για την επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης (Pasinetti 1981, Lau 1992), προκύπτει ότι η εξειδίκευση σε κλάδους υψηλής ανταγωνιστικότητας είναι σε θέση να καταστήσει τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες περισσότερο ανθεκτικές σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 9

H συρρίκνωση των μεριδίων ορισμένων παραγωγικών κλάδων σε μια περιοχή σαφέστατα και δε συνιστά απαραίτητα αρνητικό αποτέλεσμα καθώς ενδέχεται να οφείλεται στη μετακίνηση των συντελεστών παραγωγής (και ιδιαίτερα του ανθρώπινου κεφαλαίου) σε άλλους, περισσότερο προσοδοφόρους, κλάδους (Fotopoulos και Spence 1999). Πρόκειται για την ιδέα της θετικής διασύνδεσης μεταξύ των διαρθρωτικών μεταβολών και της οικονομικής αποτελεσματικότητας, μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας, η οποία είναι ως γνωστή ως «δημιουργική καταστροφή» (Schumpeter 1942:83) και λαμβάνει τη μορφή της κατάργησης αγορών και της δημιουργίας νέων μέσω της μετατόπισης των συντελεστών παραγωγής, ως συστατικό στοιχείο της οικονομίας της αγοράς. Είναι, συνεπώς, η πληθώρα των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων η οποία παρέχει στις περιφερειακές οικονομίες τη δυνατότητα εναλλακτικών διαρθρωτικών επιλογών ως άμυνα σε περιπτώσεις μη συμμετρικών κλαδικών διαταραχών. Τα διαρθρωτικά πρότυπα των περιμετρικών, και, κατά τεκμήριο, λιγότερο αναπτυγμένων, περιφερειών της ΕΕ διαφέρουν σημαντικά, ωστόσο, από τα αντίστοιχα των περιφερειών του ευρωπαϊκού πυρήνα (Melachroinos 2002, Ezcurra κ.ά. 2006, Tsiapa 2014). Η εξειδίκευση των περιμετρικών περιφερειών της ΕΕ σε κλάδους χαμηλής ανταγωνιστικότητας, ήτοι σε κλάδους έντασης ανειδίκευτης εργασίας, καταδεικνύοντας, ακριβώς, τη μη πληθώρα ικανοτήτων και δεξιοτήτων, απόρροια των δυσμενών συσχετισμών σε όρους εδαφικού κεφαλαίου, είναι σε θέση να αποτελέσει καταλύτη δυσμενών επιδράσεων σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας (Grossman και Helpman 1991, Camagni 1992, Kallioras και Petrakos 2010, Petrakos κ.ά. 2012, Monastiriotis κ.ά. 2017). Σε ακραίες, μάλιστα, περιπτώσεις ενέχει και τον κίνδυνο της άμεσης μετατροπής μιας κλαδικής διαταραχής σε περιφερειακή διαταραχή (Acemoglu και Zilibotti 1997, Fotopoulos κ.ά. 2009).

Η περιγραφή του πλαισίου άσκησης της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, και η ανάδειξη κρίσιμων παραμέτρων, καθιστά πρόδηλο (Martin 2010, Brakman κ.ά. 2015, Capello κ.ά. 2015, Petrakos και Psycharis 2015, Artelaris 2017) ότι και η ύφεση – όπως και η ανάπτυξη / μεγέθυνση – είναι διαδικασία χωρικά επιλεκτική. Παρά τη χειροτέρευση του πλαισίου άσκησής της, είναι, ακριβώς, η χωρική επιλεκτικότητα της ύφεσης η οποία καθιστά στρατηγική επιλογή, εκ των ων ουκ άνευ, την άσκηση περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ. Οι όποιες περί του αντιθέτου σκέψεις και απόψεις, πέραν του ότι βρίσκονται σε αντιδιαστολή με τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ, είναι σε θέση να επιτείνουν τις όποιες διαλυτικές τάσεις και να αποτελέσουν άμεση και ευθεία υπονόμευση της μακρόχρονης εξελικτικής πορείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

4. Η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης

Η καταγεγραμμένη εμπειρία καταδεικνύει την, εν πολλοίς, παγίωση ενός ανισομερούς χωρικού προτύπου περιφερειακής ανάπτυξης τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ όσο και στα επιμέρους πλαίσια των κρατών-μελών (Amin and Tomaney 1995, Petrakos 2008, Petrakos κ.ά. 2011, Artelaris και Petrakos 2016). Η διαδικασία της άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, αν και όταν συμβαίνει, συμβαίνει με εξαιρετικά αργό ρυθμό (Αρτελάρης κ.ά. 2008, Petrakos και Artelaris 2009, Artelaris 2015), παρά τη μακροχρόνια εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής και τη διάθεση σημαντικής αξίας χρηματικών κονδυλίων, γεγονός το οποίο γεννά προβληματισμούς τόσο για την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Συνοχής όσο και για την ίδια τη συνοχή της ΕΕ εν γένει. Οι προβληματισμοί αυτοί γιγαντώνονται, λαμβάνοντας τη μορφή έκδηλης ανησυχίας, όταν υφίστανται «σε ένα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο οποίο η αρχή της αποδοτικότητας φαίνεται να υπερισχύει αυτής της ισότητας» (Hallet 2002:17, Avdikos και Chardas 2016). Καθώς η ανάπτυξη έχει καταστεί, από, κατά συνθήκη, αυταπόδεικτη, σε ζητούμενο (Μιχαηλίδης 2009), καθίσταται εμφανές ότι το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ έχει μεταβληθεί επί τα χείρω. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες, κατά τεκμήριο, βρίσκονται στο επίκεντρο της περιφερειακής πολιτικής.

Στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης άσκησης της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, προκρίνεται εσχάτως η προσέγγιση της άσκησης τοποκεντρικών, χωρικά στοχευμένων και με ολοκληρωμένο χαρακτήρα, πολιτικών ανάπτυξης (Barca 2009, Garcilazo κ.ά. 2010, Farole κ.ά. 2011, Barca κ.ά. 2012). 10 Η άσκηση περιφερειακής πολιτικής υπό το πρίσμα της τοποκεντρικής προσέγγισης εδράζεται αφενός στην αναγνώριση της σπουδαιότητας του γεωγραφικού πλαισίου και δη των κοινωνικών, πολιτισμικών και θεσμικών εκφάνσεών του και αφετέρου στην παραδοχή της έλλειψης επαρκούς γνώσης για τα χωρικά εντοπισμένα αναπτυξιακά ζητήματα από μέρους των υπερκείμενων φορέων σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής εξαιτίας της έλλειψης (επαρκούς) σύμπλεξης με τους οικείους υποκείμενους δρώντες και φορείς. Η τοποκεντρική προσέγγιση στην άσκηση της περιφερειακής πολιτικής προτάσσει την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών ανασχέσεων και τη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων επιμέρους χωρικών ενοτήτων (υπο-περιφερειακές, δια-περιφερειακές, αστικές, αγροτικές, αστικές-αγροτικές) στη βάση συνδυασμού παρεμβάσεων και με πρωτοβουλία των τοπικών αναπτυξιακών φορέων. Σε μία περίοδο κατά την οποία οι καθαρά δότριες χώρες-μέλη της ΕΕ εμφανίζονται απρόθυμες να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά στην άσκηση της Πολιτικής Συνοχής, γεγονός που επιτείνεται και από την οικονομική κρίση, είναι η τοποκεντρική προσέγγιση αυτή η οποία δίνει το έναυσμα για την επιστράτευση και την αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού. Τα Εταιρικά Σύμφωνα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) των επιμέρους κρατών-μελών της ΕΕ παρέχουν, κατά την ΠΠ 2014-20, τη δυνατότητα αξιοποίησης (νέων) εργαλείων τα οποία μετατρέπουν το θεωρητικό κατασκεύασμα της τοποκεντρικής προσέγγισης σε πραγματικές δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ). Τα εργαλεία της ΟΧΑ συνοψίζονται στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) και ορίζουν μια σειρά παραμέτρους (τύποι και κριτήρια επιλογής χωρικών ενοτήτων, περιεχόμενο και κριτήρια αξιολόγησης πολιτικών, στόχοι, προτεραιότητες και χρηματοδότηση δράσεων) καθώς και τις συνέργειες με τις δράσεις των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ).11 Είναι η αποτελεσματικότητα των εργαλείων της ΟΧΑ η οποία πρόκειται, σε μεγάλο βαθμό, να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, κάτι το οποίο επιτάσσει την άμεση υπέρβαση των όποιων θεσμικών και διοικητικών αγκυλώσεων και αδυναμιών.

Η Πολιτική Συνοχής, ωστόσο, αν και είναι ο βασικός, δεν είναι ο αποκλειστικός πυλώνας άσκησης περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής δύναται να προέλθει και από την ενδυνάμωση του εθνικού σκέλους της περιφερειακής πολιτικής των κρατών-μελών της ΕΕ. Η χωρική επιλεκτικότητα της ύφεσης αναδεικνύει περιφέρειες πολλαπλών ταχυτήτων, στον, κατά τα λοιπά, ενοποιημένο οικονομικό χώρο της ΕΕ, με διαφορετικές αναπτυξιακές κατατομές, ανάγκες και στοχεύσεις. Η πραγματικότητα αυτή θέτει – δίχως να αμφισβητεί, απαραίτητα, την πληρότητά της – ζήτημα αναφορικά με τη δυνατότητα «μετάφρασης» της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε, συμβατές, αναπτυξιακές δράσεις ικανές να άρουν τις όποιες αναπτυξιακές ανασχέσεις. Η ουσιαστική λειτουργία του σκέλους της εθνικής περιφερειακής πολιτικής είναι σε θέση να παράσχει μια, έστω έμμεση, λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα επιτρέποντας την πρόταξη εναλλακτικών (συμπληρωματικών) θεματικών στόχων και, αντίστοιχων, χρηματοδοτικών προτεραιοτήτων. Παρότι οι δημόσιες επενδύσεις θεωρούνται ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο πολιτικής για την ανταπόκριση σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης (Alesina κ.ά. 2008), η καταγεγραμμένη εμπειρία υπενθυμίζει ότι η ένταση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων διατηρεί προκυκλική σχέση με την οικονομική μεγέθυνση (Abbott και Jones 2012). Τούτο σημαίνει ότι τα ποσά τα οποία διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις βαίνουν αυξανόμενα σε συνθήκες οικονομικής μεγέθυνσης και μειούμενα σε συνθήκες οικονομικής συρρίκνωσης. Η εφαρμογή αντικυκλικών πολιτικών δημοσίων επενδύσεων, στο εθνικό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη12 (Psycharis κ.ά. 2014) ειδάλλως οι λιγότερο ανθεκτικές περιφερειακές οικονομίες της ΕΕ διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εγκλωβισμού σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, με απρόβλεπτες συνέπειες. Επί της αρχής, η συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικής προϋποθέτει την υπέρβαση της αντίληψης ότι μια διαρθρωτική πολιτική, όπως είναι κατεξοχήν η περιφερειακή πολιτική, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση κυκλικών διαταραχών. Επί του πρακτέου, η συγκεκριμένη κατεύθυνση πολιτικής προϋποθέτει τη δυνατότητα εξασφάλισης ίδιων πόρων. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των χωρών στις οποίες η οικονομική κρίση έχει λάβει τη μορφή κρίσης χρέους. Η θέσπιση ανώτατων ορίων ως προς το αποδεκτό (ή μη) της σχέσης του δημοσίου χρέους με το ΑΕΠ, κατά την αντίληψη των «ορθόδοξων» οικονομολόγων (Reinhart και Rogoff 2010), παραβλέπει, ωστόσο, την αναπτυξιακή διάσταση της δημοσιονομικής πολιτικής προσδίδοντας σε αυτήν ένα αμιγώς τεχνοκρατικό περιεχόμενο.

Φυσικά, η ύπαρξη χρηματικών κονδυλίων δεν διασφαλίζει απαραίτητα την αποτελεσματική άσκηση της περιφερειακής πολιτικής. Ειδικότερα, στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης – όταν και οι χρηματικοί πόροι οι οποίοι διατίθενται για την άσκηση της περιφερειακής πολιτικής είναι, σε κάθε περίπτωση, μη επαρκείς – αναδεικνύεται η παράμετρος της αξιολόγησης (Μιχαηλίδης 2012). Η αξιολόγηση, αποτελώντας το επιστέγασμα μιας αέναης διαδικασίας ανάλυσης, σύνθεσης, σχεδιασμού και υλοποίησης, είναι αυτή η διαδικασία η οποία δύναται να διασφαλίσει την αυξημένη αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής, αποτρέποντας τις όποιες αστοχίες και παραλείψεις. Η αξιολόγηση δεν είναι κάτι περισσότερο από «μία (διαρκής) διαδικασία ανατροφοδότησης των συστημάτων λήψης αποφάσεων, στη βάση της ανάλυσης των αιτιωδών σχέσεων οι οποίες διακρίνουν το προσδοκώμενο από το πραγματικό ή το δυνητικά εφικτό» (Ιωάννου 2017: 33). Δεδομένου ότι η περιφερειακή πολιτική προσλαμβάνει στρατηγικά χαρακτηριστικά ως προς το σχεδιασμό της και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά ως προς την υλοποίησή της, η αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής συνεπάγεται, ως διαδικασία, αφενός τη θέσπιση σαφών και ξεκάθαρων στόχων (Glanz 2006) και αφετέρου τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων (Hoy και Tarter 1995) στη βάση της αρχής της επικουρικότητας. Η θέσπιση σαφών και ξεκάθαρων στόχων οριοθετεί τις προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής και συμβάλλει στην επικέντρωση της προσπάθειας. Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων φέρνει την περιφερειακή πολιτική πιο κοντά στους αποδέκτες της και αυξάνει τη λογοδοσία των άμεσα εμπλεκόμενων. Βεβαίως, η ΕΕ, κινούμενη προς τη σωστή κατεύθυνση, έχει θεσπίσει την ex ante, την interim και την ex post αξιολόγηση αναφορικά με το επιχειρησιακό σκέλος της περιφερειακής πολιτικής (European Commission 2013α και 2013β).13 Η έλλειψη εδραιωμένης κουλτούρας αξιολόγησης, ωστόσο, ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας (Θεοδωροπούλου 2017, Feinstein και Zapico 2010), εξακολουθεί να υφίσταται και συντελεί στο να εκπίπτει η αξιολόγηση από αναπτυξιακό εργαλείο σε κανονιστική επιβάρυνση.

5. Συμπεράσματα

Η οικονομική κρίση η οποία ενέσκηψε στην ΕΕ το 2010 μετέβαλλε άρδην, και προς το χειρότερο, τις (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές) συνθήκες άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Στόχοι οι οποίοι δεν επιτεύχθηκαν ή επιτεύχθηκαν μερικώς σε συνθήκες οικονομικής μεγέθυνσης, και με τη διάθεση σημαντικής αξίας χρηματικών πόρων επί μακρό χρονικό διάστημα, ζητείται να επιτευχθούν υπό τις ακριβώς αντίθετες συνθήκες. Ο στόχος της μεγέθυνσης φαντάζει δύσκολα επιτεύξιμος σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης. Ο βαθμός δυσκολίας καθίσταται ιδιαίτερα υψηλός από τη στιγμή που η μεγέθυνση, παύοντας, απλώς, να αποτελεί συνώνυμο (ή ένδειξη) της ανταγωνιστικότητας, καλείται να συνδυαστεί με την εύρεση ενός νέου, ανθεκτικού, μονοπατιού ανάπτυξης. Η τελευταία φαντάζει ουτοπική όταν καλείται να επιτευχθεί στο πλαίσιο των δυσμενών δυναμικών της οικονομικής ολοκλήρωσης οι οποίες έχουν, εν πολλοίς, παγιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, στα πληγέντα από την οικονομική κρίση κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής περιφέρειας, τα οποία καλούνται ανά τακτά, βραχείας διάρκειας, χρονικά διαστήματα, να επιδεικνύουν απτά αποτελέσματα δημοσιονομικής προσαρμογής, η συζήτηση αυτή τείνει να φαντάζει εκτός πλαισίου. Τούτο διότι αφενός έχουν ανακύψει οξύτατα προβλήματα κοινωνικής υφής τα οποία χρήζουν ταχείας αντιμετώπισης και αφετέρου η ένδεια ιδίων χρηματικών πόρων καθιστά την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών σε οιονεί πρόβλημα τετραγωνισμού του κύκλου. Το γεγονός αυτό εντείνει ακόμη περισσότερο τις, ήδη μεγάλες, διαφοροποιήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών σε όρους εδαφικού κεφαλαίου, λειτουργώντας ανασχετικά στην πορεία ενοποίησης του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Ο στόχος της εξισορρόπησης, αν και στο βαθμό κατά τον οποίο επιτυγχάνεται, δεν αποτελεί παρά μια αριθμητική ψευδαίσθηση. Πρόκειται για μια ιδιότυπη – και, προφανέστατα, μη επιθυμητή – σύγκλιση από πάνω προς τα κάτω. Πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία προκύπτει εντός των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής περιφέρειας τη στιγμή που αυτές, ως ενιαίο σύνολο, αποκλίνουν, με αύξοντα ρυθμό, από τα κράτη-μέλη του ευρωπαϊκού πυρήνα. Όλα αυτά, στο περιθώριο της επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Στην επιχειρηματολογία περί της μη αναγκαιότητας άσκησης της Πολιτικής Συνοχής, και της μετατροπής της περιφερειακής πολιτικής σε αμιγώς εθνική πολιτική, είναι η χωρική επιλεκτικότητα της ύφεσης η οποία συνηγορεί περί του αντιθέτου. Οι έντονες διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ανθεκτικότητα την οποία επιδεικνύουν οι περιφέρειες της ΕΕ στη σφοδρότητα της οικονομικής κρίσης καθιστούν στρατηγική επιλογή, εκ των ων ουκ άνευ, την άσκηση περιφερειακής πολιτικής τόσο από μέρους της ΕΕ όσο και από μέρους των κρατών-μελών. Προκειμένου, ωστόσο, να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η αποτελεσματικότητα της περιφερειακής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρηματικοί πόροι οι οποίοι διατίθενται φαντάζουν μη επαρκείς ως προς τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, κρίνονται απαραίτητες η περαιτέρω έμφαση στην τοποκεντρική προσέγγιση της Πολιτικής Συνοχής, η ενδυνάμωση του εθνικού σκέλους της περιφερειακής πολιτικής στην προϋπόθεση της απομάκρυνσης από τη στείρα τεχνοκρατική διάσταση της δημοσιονομικής πολιτικής και η ενδυνάμωση της διαδικασίας της αξιολόγησης σε όλες τις πτυχές της άσκησης της περιφερειακής πολιτικής. Στη βάση της ανάδειξης των κρίσιμων παραμέτρων οι οποίες διέπουν το πλαίσιο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης, το άρθρο καταθέτει τις ανωτέρω προτάσεις πλήρως αιτιολογημένα και με γνώμονα την ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητάς της. Παρά τις όποιες πιθανές ενστάσεις, αμφισβητήσεις και αντιρρήσεις, το άρθρο φέρνει στο προσκήνιο το εξέχουσας σπουδαιότητας ζήτημα της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής στην ΕΕ υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Αναφορές

Ανδρικοπούλου Ε. ( (1995), Οι περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο.

Αρτελάρης Π., Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2008), Επανεξετάζοντας την Περιφερειακή Σύγκλιση στις Περιφέρειες των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεωγραφίες, 14: 79-93

Ασπρογέρακας Ε. (2016), Προσεγγίσεις ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα: Εργαλεία και στοιχεία διακυβέρνησης, Αειχώρος, 26: 4-36.

Γετίμης Π. (2000), Περιφερειακή πολιτική και ανισότητες, Οικονομικός Ταχυδρόμος, 2538, 34–36.

Ζαχαρή Β. και Ασπρογέρακας Ε. (2013), Η Πολιτική Συνοχής ως πλαίσιο τοπικής ανάπτυξης, Πάτρα: Πρακτικά 11ου Τακτικού Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Περιφερειακής Επιστήμης «Αγροτική οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη».

Θεοδωροπούλου Μ. (2017), Θέση, αντίληψη και χρήση της αξιολόγησης στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Ελλάδα (Συνέντευξη), Επιθεώρηση Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, 1: 56-60.

Ιωάννου Δ. (2017), Η εφαρμογή της θεωρίας της αλλαγής στην αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, Επιθεώρηση Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, 1: 28-34.

Καλλιώρας Δ. (2012), Η Έννοια της ανθεκτικότητας στην περιφερειακή επιστήμη: Επισκόπηση και αποδόμηση, Περιφέρεια, 2: 37-58.

Μιχαηλίδης Γ. (2009), Κρίση, χώρος και ανάπτυξη: Ερωτήματα και απαντήσεις; στο ΤΜΧΠΠΑ (συλλογικός τόμος): 25 Κείμενα για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του Χώρου, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 395-421.

Μιχαηλίδης Γ. (2012), Σχεδιασμός και αξιολόγηση στην ανάπτυξη και στην κρίση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνια.

Παπαδασκαλόπουλος Α. Δ. και Χριστοφάκης Μ. Σ. (2016), Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Πετράκος Γ. (2005), Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα στο Κοκκώσης Χ. και Ψυχάρης Γ. (επιμ.), Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και προοπτικές, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας 89-110.

Πετράκος Γ. (2012), Γεωγραφίες αποκλίσεων: Προκλήσεις για τις θεωρίες και τις πολιτικές συνοχής και ανάπτυξης, Περιφέρεια, 1(1): 9-11.

Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2016), Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Abbott A. και Jones P. (2012), Intergovernmental transfers and procyclical public spending, Economics Letters, 115: 447–451.

Acemoglu D. και Zilibotti F. (1997), Was Prometheus unbound by chance? Risk, diversification and growth, Journal of Political Economy, 105(4): 709-751.

Alesina A. Tabellini G. και Campante R. F. (2008), Why is fiscal policy often procyclical? Journal of the European Economic Association, 6: 1006–1036

Amin A. και Tomaney J. (1995), Behind the myth of European Union: Prospects for cohesion, London: Routledge.

Anderson C. J. και Kaltenhaler K. C. (1996), The dynamics of public opinion toward European integration, 1973-93, European Journal of International Relations, 2(2): 175-199.

Artelaris P. (2017), Geographies of crisis in Greece: A social well-being approach, Geoforum, 84: 59-69.

Artelaris P. (2015), Local versus Regime Convergence Regression Models: A Comparison of Two Approaches, GeoJournal, 80(2):263-277

Artelaris P. και Petrakos G. (2016), Intraregional Spatial Inequalities and Regional Income Level in the EU: Beyond the Inverted-U hypothesis, International Regional Science Review, 39(3):291-317

Avdikos V. και Chardas A. (2016), European Union Cohesion Policy post 2014: More (place-based and conditional) growth – less redistribution and cohesion, Territory, Politics, Governance, 4(1): 97-117.

Barca F. (2009), An Agenda for a reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Brussels: European Commission.

Barca F., McCann P. και Rodriguez-Pose A. (2012), The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches, Journal of Regional Science, 52(1): 134-152.

Berry B. J. L. (1988), Migration reversals in perspective: The long-wave evidence, International Regional Science Review, 11(3): 245-251.

Brakman S., Garretsen H. και van Marrewijk C. (2015), Regional resilience across Europe: on urbanization and the initial impact of the Great Recession, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 8: 141–148

Bristow G. (2010), Resilient regions: Re-‘place’ing regional competitiveness, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 153-157.

Camagni R. (1992), Development scenarios and policy guidelines for the lagging regions in the 90s, Regional Science, 26: 361-374.

Camagni R. και Capello R. (2013), Regional competitiveness and territorial capital: A conceptual approach and empirical evidence from the European Union, Regional Studies, 47(9): 1383-1402.

Camagni R. και Capello R. (2014), Rationale and design of EU cohesion policies in a period of crisis, Regional Science Policy and Practice, 7(1): 25-49.

Capello R., Caragliu, A. και Fratesi U. (2015), Spatial heterogeneity in the costs of the economic crisis in Europe: are cities sources of regional resilience?, Journal of Economic Geography, 15: 951–972.

Cuadrado-Roura J. R., Martin R. και Rodriguez-Pose A. (2016), The economic crisis in Europe: Urban and regional consequences, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1): 3-11.

Davies S., Kah S. και Woods C. (2010), Regional dimensions of the financial and economic crisis, EPRC Paper, 70.

Davoudi S., Evans N., Governa F. και Santagelo M. (2008), Territorial governance in the making: Approaches, methodologies, practices, Boletin de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), 46: 33-52.Dawley S., Pike A. και Tomaney J. (2010), Towards the resilient region? Local Economy, 25(8): 650-667.

European Commission (2013α), EVALSED: The resource for the evaluation of socio-economic development – Evaluation guide, Brussels: European Commission.

European Commission (2013β), EVALSED Sourcebook: Method and techniques, Brussels: European Commission.

Ezcurra R., Gil C. και Rapún M. (2006), Regional specialization in the European Union, Regional Studies, 40(6): 601-616.

Farole T., Rodriguez-Pose A. και Storper M. (2011), Cohesion policy in the European Union: Growth, geography, institutions, Journal of Common Market Studies, 49(51), 1089-1111.

Feinstein O. και Zapico Ε. (2010), Evaluation of Government Performance and Public Policies in Spain, ECD Working Paper Series No 22/May 2010, IEG, Washington, DC: World Bank

Foster K. A. (2007), Snapping back: What makes regions resilient? National Civic Review, 96 (3): 27-29.

Fotopoulos G., Kallioras D., και Petrakos G. (2009), Spatial variations in Greek manufacturing employment growth: The effects of specialization and international trade, Papers in Regional Science, 89: 109-133.

Fotopoulos G. και Spence N. (1999), Spatial variations in new manufacturing plant openings: Some empirical evidence from Greece, Regional Studies, 33: 219–230.

Garcilazo J. E., Oliveira Martins J. και Tompson W. (2010), Why policies may need to be place-based in order to be people-centered, Paris: OECD.

Glanz J. (2006), Collaborative leadership, Thousand Oaks: Corwin Pres

Grossman G. Μ. και Helpman E. (1991), Comparative advantage and long–run growth, American Economic Review, 80: 796–815.

Hallet M. (2002), Income convergence and regional policies in Europe – Results and future challenges, Dortmund: 42nd ERSA Congress “From industry to advanced services” Proceedings.

Heckscher E. (1919/1991), The effect of foreign trade on the distribution of income στο Flam H. και Flanders M. (επιμ.), Heckscher–Ohlin Trade Theory, Cambridge, MA: MIT Press, 43–69.

Herrschel T. και Newman P. (2002), Governance of Europe’s city-regions: Planning, policy and politics, London: Routledge.

Hirschmann A. (1958), The strategy of economic development, New Haven, CT: Yale University Press.

Hix S. και Høyland B. (2011), The political system of the European Union, Houndmills: Palgrave Macmillan.

Holm J. R. και Ostergaard C. R. (2008), Sources of regional resilience in the Danish ICT Sector, DRUID Working Paper, 10.

Hoy W. K. και Tarter J. (1995), Administrators solving the problem of practice, Needham Heights: Allyn and Bacon.

Hübner D. (2008), EU Cohesion Policy 1988-2008: Investing in Europe’s future, Panorama Inforegio, 26: 2-5.

Kallioras D. και Petrakos G. (2010), Industrial growth, economic integration and structural change: Evidence from the EU new member-states regions, Annals of Regional Science, 45: 667-680.

Krugman P. (1991), Increasing returns and economic geography, Journal of Political Economy, 99: 183–199.

Lau D. (1992), Local concentration and international competitiveness: Some empirical evidence for manufacturing sectors in selected European countries, Konjunkturpolitik, 42(2-3): 181–205.

Martin R. (2010), The local geographies of the financial crisis: from the housing bubble to economic recession and beyond. Journal of Economic Geography, 11: 587–618

Martin R. (2011), Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks, Newcastle: Regional Studies Association Annual International Conference Proceedings.

Maru Y. T. (2010), Resilient regions: Clarity of concepts and challenges to systemic measurement, CSIRO Working Paper Series, 4.

McCann P. (2015), The regional and urban policy of the European Union: Cohesion, results – orientation and smart specialization, Cheltenham: Edward Elgar.

Melachroinos K. A. (2002), European integration and the spatial dynamics of manufacturing-employment change, Environment and Planning A, 34: 2017-2036.

Monastiriotis V. (2011), Making geographical sense of the Greek austerity measures: Compositional effects and long-run implications, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 4: 323–337.

Monastiriotis V., Kallioras D. και Petrakos G. (2017), The regional impact of European Union association agreements: An event-analysis approach to the case of Central and Eastern Europe, Regional Studies, 51(10): 1454-1468.

Myrdal G. (1957), Economic theory and underdeveloped regions. London: Hutchinson Publishers.

Niemann A. και Ioannou D. (2015), European economic integration in times of crisis: A case of neofunctionalism? Journal of European Public Policy, 22(2): 196-218.

North D. C. (1955), Location theory and regional economic growth, Journal of Political Economy, 63: 243–258.

Ohlin B. (1933), Interregional and international trade, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Pasinetti L. L. (1981), Structural change and economic growth: A theoretical essay on the dynamics of the wealth of nations, Cambridge: Cambridge University Press.

Perroux F. (1955), Note sur la notion de pole de croissance, Economie Appliquée, 7: 307–320.

Petrakos G. (2008), Regional inequalities in Europe: Reflections on evidence, theory and policy, Town Planning Review, 79: 7-13.

Petrakos G., Artelaris P. και Kallioras D. (2015), Debt-led convergence in the EU, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ΤΜΧΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 21(1): 1-18.

Petrakos G., Fotopoulos G. και Kallioras D. (2012), Peripherality and integration: industrial growth and decline in the Greek regions, Environment and Planning C: Government and Policy, 30: 347-361.

Petrakos G., Kallioras D. και Anagnostou A. (2011), Regional convergence and growth in Europe: Understanding patterns and determinants, European Urban and Regional Studies, 18(4): 375-391.

Petrakos G. και Psycharis Y. (2015), The spatial aspects of economic crisis in Greece, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9: 137-152.

Petrakos G. και Artelaris P. (2009), European Regional Convergence Revisited: A Weighted Least Squares Approach, Growth and Change, 40(2): 319-331

Psycharis Y., Kallioras D. και Pantazis P. (2014), Economic crisis and regional resilience: Detecting the “geographical footprint” of economic crisis in Greece, Regional Science Policy and Practice, 6(2): 121-141.

Reinhart C. M. και Rogoff K. S. (2010), Growth in a time of debt, American Economic Review, 100(2): 573-578.

Romer P. (1986), Increasing returns and long-run growth, Journal of Political Economy, 94(5): 1002–1037.

Romer P. M. (1987), Growth based on increasing returns due to specialization, American Economic Review, 77(2): 56-62.

Samuelson P. (1949), International factor-price equalization once again, Economic Journal, 9: 181–197.

Sapir A. (2014), Still the right Agenda for Europe? The Sapir Report ten years on, Journal of Common Market Studies, 52: 57-73.

Sapir A., Aghion P, Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Viñals J. και Wallace H. (επιμ.) (2004), An Agenda for a growing Europe: The Sapir Report, Oxford: Oxford University Press.

Schumpeter J. A. (1942), Capitalism, socialism and democracy, New York: Harper and Brothers.

Scott A. J. (2001), Global city-regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.

Scott A. J. και Storper M. (2003), Regions, globalization, development, Regional Studies, 37(6-7): 607-620.

Simmie J. και Martin R. (2010), The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 27-43.

Solow R. (1956), A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 70: 65–94.

Thompson W. (1956), A preface to urban economics, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Tsiapa M. (2014), New aspects on the international concentration patterns of the European Union, Italian Journal of Regional Science, 13(3): 5-34.

US Congress (2009), Public Law 111-5: American Recovery and Reinvestment Act of 2009.

Weinhold D. και Rauch J. E. (1999), Openness, specialization and productivity growth in less developed countries, Canadian Journal of Economics, 32(4): 1009-1027.

World Bank (2009), World Development Report 2009: Reshaping economic geography, Washington DC: World Bank.

Αστική Ανθεκτικότητα και «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων: η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ως πεδίο συγκρούσεων

Μαρίας Καραγιάννη 14 και Ματίνας Καψάλη 15

Urban Resilience and “co-creation” of public spaces: the New Waterfront of Thessaloniki as an urban arena of conflicts

Maria Karagianni 16 and Matina Kapsali 17

Περίληψη

Το Συνέδριο του ΟΗΕ Habitat III (2016) και η Νέα Ατζέντα για τις Πόλεις, σηματοδότησαν και επίσημα τη στροφή των παγκόσμιων αστικών πολιτικών από την αστική βιωσιμότητα, στην αστική ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο της τελευταίας, η συμμετοχή των πολιτών στην παραγωγή των δημόσιων χώρων αποκτά νέα σημασία. Το 2016, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την ένταξη του στο δίκτυο των «100 Ανθεκτικών Πόλεων», του Ιδρύματος Rockefeller. Η «Στρατηγική για την Αστική Ανθεκτικότητα» του Δήμου, έφερε στο επίκεντρο της συζήτησης για την ανθεκτικότητα, την έννοια της «συν-δημιουργίας» των δημόσιων χώρων. Εφορμώντας από τα παραπάνω, το παρόν άρθρο εξετάζει το παράδειγμα της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, αναλύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των αστικών πολιτικών και πρακτικών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ομάδων πολιτών. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε το πολύπλοκο δίκτυο συναινέσεων και συγκρούσεων που αναδύεται στους δημόσιους χώρους της πόλης, υποστηρίζοντας τη σημασία των πρακτικών αμφισβήτησης, καθώς αυτές αποτελούν τη δημοκρατική χωρική έκφραση των πραγματικών αναγκών και επιθυμιών των κατοίκων των πόλεων.

Abstract

United Nation’s Habitat III and the New Urban Agenda have marked a turn of global urban policies from urban sustainability to urban resilience. From then onwards, citizen participation attains an increased importance in the production of public spaces. In 2016, the Municipality of Thessaloniki announced its participation in the network of “100 Resilient Cities”, financed by the Rockefeller Foundation. Building on this, the Municipality has produced the “Strategy for Urban Resilience”, which foregrounds the concept of “co-creation” and participation of public spaces. In light of this, we explore the re-ordering of Thessaloniki’s New Waterfront, through the interplay among urban policies and practices of the Municipality and citizen-led initiatives of everyday praxis. Our aim is to unearth the complex network of consensus and contestation, emerging in and through the public spaces of the New Waterfront, paying particular attention to the importance of practices of dissensus. Conceptualizing these practices as the spatialization of democratic urban politics, we provide an empirically grounded analysis of how and to what extent they contribute towards more democratic urban transformation.

Εισαγωγή

Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν είναι η πρακτική της γνήσιας δημοκρατίας, η επιστροφή στην πόλις, ο δημόσιος χώρος για τη συνάντηση και τη διαπραγμάτευση της διαφωνίας, όπου εκείνοι που δεν έχουν τόπο και δεν υπολογίζονται ή κατονομάζονται μπορούν να αποκτήσουν φωνή.
(Swyngedouw, 2009:613)

Το 2016, η Θεσσαλονίκη εισέρχεται στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών πόλεων του Ιδρύματος Rockefeller. Ήδη από το 2010, και εν μέσω της «ελληνικής κρίσης», η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στον κυρίαρχο Λόγο18 ως μία πόλη φιλική, όπου οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο στην δημιουργία και διαχείριση των δημόσιων χώρων. Σε μια εποχή που η «ανθεκτικότητα» γίνεται “buzzword” παγκοσμίως (Davoudi et al., 2012) και οι ελληνικές πόλεις υφίστανται ταχείς μετασχηματισμούς στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης χωρικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, το ενδιαφέρον τόσο των επίσημων πολιτικών όσο και των πρακτικών των κατοίκων των πόλεων στρέφεται στον δημόσιο χώρο. Νέα δίκτυα αναπτύσσονται μεταξύ επίσημων φορέων, τοπικών κυβερνήσεων και εθνικών οργανισμών, βασισμένα στην μετακίνηση πολιτικών (policy mobility) και στην μεταφορά τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των νέων αστικών προκλήσεων. Παράλληλα, ομάδες πολιτών επιδιώκουν να επαναοικειοποιηθούν τα πάρκα, τις πλατείες και τους δρόμους, πειραματίζονται με νέες αστικές πρακτικές και δίνουν καινοτόμα νοήματα στον δημόσιο χώρο.

Εκκινώντας από αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το άρθρο, υποστηρίζουμε πως είναι απαραίτητο να επαναπροσδιορίσουμε την σχετικά πρόσφατη αυτή πρόταση για «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων, δίνοντας έμφαση στους φορείς που εκφράζουν αμφισβήτηση και διαφωνία απέναντι στον κυρίαρχο τρόπο νοηματοδότησης του όρου. Για να το πετύχουμε αυτό, εξετάζουμε (1) τους τρόπους με τους οποίους νοηματοδοτήτειται ο όρος «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων στο πλαίσιο των κυρίαρχων πολιτικών και πρακτικών και (2) τις πρακτικές διαφωνίας και σύγκρουσης με το κυρίαρχο, καθώς αυτές αποτελούν τη δημοκρατική χωρική έκφραση των πραγματικών αναγκών και επιθυμιών των κατοίκων των πόλεων («συν-δημιουργία» μέσω της διαφωνίας). Προς αυτή την κατεύθυνση επιλέγουμε να εξετάσουμε το παράδειγμα της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης το οποίο προβάλεται από το Δήμο και άλλους φορείς της πόλης ως ένα «ζωντανό εργαστήριο» (για μια κριτική ανάλυση του όρου δες Evans, 2011), αλλά και ως ένας από τους σημαντικότερους δημόσιους χώρους της πόλης, κεντρικός στην κατασκευή και προβολή της εικόνας της στον κόσμο. Παράλληλα, στη Νέα Παραλία αναδύεται ένα ευρύ δίκτυο φορέων και δρώντων υποκειμένων με διαφορετικούς -εκ πρώτης όψεως- στόχους και προσδοκίες, προσφέροντας έτσι ένα πρόσφορο πεδίο για την ανάλυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αστικών πολιτικών και πρακτικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ιδιωτών και άλλων επίσημων οργανισμών και φορέων, και ομάδων πολιτών.

Το παρακάτω άρθρο βασίζεται σε έρευνα που διεξάγεται στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων κα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την συλλογή των ποιοτικών δεδομένων είναι: (1) έρευνα στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (2) ημι-δομημένες σε βάθος συνεντεύξεις με μέλη ομάδων κάτοικων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Νέας Παραλίας, (3) συνεντεύξεις με εκπροσώπους του Δήμου Θεσσαλονίκης, και (4) συμμετοχική παρατήρηση των δράσεων ομάδων κατοίκων στη Νέα Παραλία. Για να διασφαλισθεί η ανωνυμία των όσων συμμετείχαν στην έρευνα, τα ονόματα έχουν αλλαχθεί με αντίστοιχα ως προς το φύλο, τυχαία ονόματα.

Το άρθρο αναπτύσσεται σύμφωνα με την ακόλουθη δομή. Στο πρώτο τμήμα, θέτουμε τους βασικούς θεωρητικούς άξονες, αναλύοντας τα νοήματα που λαμβάνει ο όρος «συν-δημιουργία δημόσιων χώρων» στο πλαίσιο των πολιτικών αστικής ανθεκτικότητας και επισημαίνοντας την ανάγκη να αναζητήσουμε μία διαφορετική ενννοιολόγηση του, μελετώντας τις πρακτικές διαφωνίας στον δημόσιο χώρο. Το δεύτερο τμήμα αποτελεί την κύρια εμπειρική ανάλυση. Η πρώτη ενότητα θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η «συν-δημιουργία» των δημόσιων χώρων αναδύθηκε ως κεντρικό ζήτημα στον Λόγο του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 2011 μέχρι και σήμερα. Η δεύτερη ενότητα εξετάζει κριτικά την Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης ως πεδίο «συν-δημιουργίας», αναλύοντας τις χωρικές πολιτικές και πρακτικές των ποικίλων επίσημων και ανεπίσημων φορέων που δρουν σε αυτήν. Τέλος, στο τελευταίο τμήμα του άρθρου, αναλύουμε τους τρόπους με τους οποίους το παράδειγμα της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης μπορεί να μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τον όρο «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων.

«Συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων: συγκρούσεις και διαπραγματεύσεις την εποχή της αστικής ανθεκτικότητας

Τον Οκτώβριο του 2016, πραγματοποιήθηκε στο Κίτο η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Στέγαση και την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat III) κατά την διάρκεια της οποίας υπογράφηκε η Νέα Ατζέντα για τις Πόλεις (ΝΑΠ). Τόσο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs, Στόχος 11) όσο και στην ΝΑΠ ένας βασικός στόχος που επαναλαμβάνεται είναι «να κάνουμε τις πόλεις […] [τόπους] ασφαλείς, ανθεκτικούς, βιώσιμους και χωρίς αποκλεισμούς» (United Nations, 2017:1). Δύο από τα κεντρικά ζητήματα της Νέας Ατζέντας για την πόλη αποτελούν η ανθεκτικότητα και ο δημόσιος χώρος. Τα τελευταία χρόνια η ερώτηση του πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ανθεκτικές πόλεις και χώρους προσελκύει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και ειδικά το ενδιαφέρον κυβερνητικών οργανισμών, think tanks, συμβουλευτικών ομάδων. Κεντρικό ρόλο για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης διαδραματίζει τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα του Ιδρύματος Rockefeller που ονομάζεται 100 Ανθεκτικές Πόλεις και εισάγει δυναμικά την έννοια της ανθεκτικότητας στον κυρίαρχο τρόπο ανάπτυξης των πόλεων.

Η έννοια της ανθεκτικότητας των πόλεων παίζει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των στρατηγικών ανάπτυξης σε πόλεις ολόκληρου του κόσμου. Η ανθεκτικότητα είναι μια έννοια την οποία δανείστηκαν οι κοινωνικές επιστήμες από τις φυσικές επιστήμες. Πολλοί ερευνητές έχουν επιδιώξει να ορίσουν την αστική ανθεκτικότητα. Συνδέεται από τους περισσότερους με την ικανότητα μιας πόλης να «αντέχει κραδασμούς και επιπονήσεις» (Leichenko, 2011:164), να προσαρμόζεται σε αλλαγές (Desouza and Flanery, 2013) και να παρέχει την δυνατότητα για αλλαγές (Collier et al., 2013). Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή και οι μεταναστευτικές ροές προβάλλονται ως κύρια και καίρια φαινόμενα που καλείται η ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Rockefeller (100 Resilient Cities, 2018:1), αστική ανθεκτικότητα είναι:

«η ικανότητα των ατόμων, των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των συστημάτων μέσα σε μια πόλη να επιβιώσουν, να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν όχι μόνο ως απάντηση στους κραδασμούς (όπως η θερμοκρασία, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες) αλλά και στις πιέσεις που αποδυναμώνουν τον ιστό μιας πόλης σε καθημερινή ή κυκλική βάση»

H αστική ανθεκτικότητα συνδέεται άρρηκτα με τον κρίσιμο ρόλο που αποκτά ο δημόσιος χώρος στις κυρίαρχες αστικές πολιτικές. Ενώ όμως οι MacKenzie and Storring (2016:1) επισημαίνουν πως «ο κρίσιμος ρόλος του δημόσιου χώρου […] στην νέα ατζέντα για τις πόλεις σηματοδοτεί μία σημαντική στροφή», είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα νοήματα που προωθούνται με αφορμή τη ΝΑΠ και τη «νέα» αυτή στροφή. Όπως τονίζει η Kaika (2017), ενώ η ΝΑΠ παρουσιάζει μια αλλαγή στο εννοιολογικό πλαίσιο, στον τρόπο δηλαδή που κατανοεί τις πόλεις, δεν αλλάζει κάτι στο επίπεδο των προτάσεων για το πώς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αυτές. Στην πραγματικότητα, φαίνεται να μένει προσκολλημένη σε προηγούμενες ατζέντες και μεθοδολογικά πλαίσια, υιοθετώντας τα ίδια τεχνοκρατικά εργαλεία για την ανάπτυξη των πόλεων. Ο Λόγος που παράγεται στο πλαίσιο της ΝΑΠ αρθρώνεται γύρω από μια ποσοτικοποιημένη και νεοφιλελεύθερη εννοιολόγηση του δημόσιου χώρου που τον αναλύει με βάση στατιστικούς δείκτες, τεχνοκρατικές προτάσεις, όπως είναι οι έξυπνες πόλεις, και θεσμικά πλαίσια που βασίζονται στον οικολογικό εκμοντερνισμό (ο.π.: 89).

Οι στόχοι της αστικής ανάπτυξης που προτείνονται στο πλαίσιο των παραπάνω παγκόσμιων αστικών στρατηγικών δεν είναι καινούργιοι. Συγκεκριμένα, στόχοι που προ-υπήρχαν όπως η δημιουργία πόλεων χωρίς αποκλεισμούς (inclusive cities), η «συν-δημιουργία» της πόλης (co-creating the city), η χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων, και η αποτελεσματική διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς (inclusive and efficient governance) επανέρχονται στο επίκεντρο και μεταφέρονται από την παγκόσμια στην αστική κλίμακα. Στο παρόν άρθρο επικεντρωνόμαστε στην έννοια της «συν-δημιουργίας» των δημόσιων χώρων, η οποία μεταφέρθηκε σε διαφορετικές αστικές στρατηγικές και μεταφράστηκε με διαφορετικούς όρους ανάλογα με το πλαίσιο της κάθε πόλης, όπως «συν-δημιουργία της πόλης» (στη Vejle), «πόλη χωρίς αποκλεισμούς» (στο Dakar) ή «συνιδιοκτησία στην λήψη αποφάσεων» (στο Rotterdam). Στην Ελλάδα, η «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων εισάγεται ως κεντρικός άξονας των Στρατηγικών Αστικής Ανθεκτικότητας τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η έννοια της «συν-δημιουργίας» δημόσιων χώρων αποτελεί μία νέα έκφραση ενός μοντέλου ανάπτυξης των πόλεων που υιοθετείται εδώ και χρόνια από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και βασίζεται στην έννοια της συμμετοχικότητας. Κατά την διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, νέες καινοτόμες μορφές αστικής διακυβέρνησης αναδύθηκαν, αμφισβητώντας τις παραδοσιακές κρατο-κεντρικές μορφές λήψης αποφάσεων. Αυτοί οι σχηματισμοί αναδιαμορφώνουν τη σχέση κράτους, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κοινωνίας των πολιτών και φέρνουν στην επιφάνεια νέους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και συμμετοχής, θέτοντας εκ νέου τα ζητήματα της πολιτικής συμμετοχής και της δημοκρατίας. Όπως αναφέρει ο Pierre (2000:19) «η διακυβέρνηση, δίνοντας έμφαση στην αποκεντρωμένη εμπλοκή των πολιτών, προωθείται ως ένας πιο ευέλικτος και δημοκρατικός τρόπος για την διαχείριση των δημόσιων προβλημάτων». Επίσης, ο ίδιος (Pierre, 2000) υποστηρίζει πως αυτή η αλλαγή συνέβη λόγω της ανικανότητας του κράτους να διαχειριστεί τα πολύ σημαντικά σύγχρονα προβλήματα. Τέτοιες μορφές διακυβέρνησης πέρα από το κράτος (governance-beyond-the-State) έχουν αντικρουόμενη φύση, καθώς από την μια έχουν ως στόχο την δημοκρατία και την ενδυνάμωση των πολιτών, ενώ από την άλλη είναι με επιτυχία ενταγμένες σε διαδικασίες αστικής νεοφιλελευθεροποίησης (Swyngedouw, 2005).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάποιοι/ες αναγνωρίζονται ως αναγνωρισμένοι εταίροι (legitimate partners) και συμμετέχουν στην παραγωγή των χώρων της πόλης και κάποιοι/ες όχι. Όπως αναφέρει ο Swyngedouw (2011:7), οι πολιτικές συγκρούσεις γύρω από τον δημόσιο χώρο δεν είναι απλώς μια σύγκρουση διαφορετικών συμφερόντων αλλά «ένας αγώνας για να αναγνωριστεί η φωνή κάποιας ως η φωνή ενός ‘αναγνωρισμένου’ (legitimate) εταίρου». Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, η πολιτική 19 επιδιώκει να κατασκευάσει «χωρικότητες [που] φυσικοποιούν τις κοινωνικές σχέσεις, μετασχηματίζοντας τις αυθόρμητες μορφές σε ένα σταθερό τοπίο το οποίο παρουσιάζεται ως αμετάβλητο και όχι ως ανοιχτό στην αμφισβήτηση» (Kohn, 2003:5). Με άλλα λόγια, η πολιτική επιδιώκει να αποδώσει συγκεκριμένες χρήσεις σε συγκεκριμένους χώρους και καθορισμένους ρόλους στον κάθε αναγνωρισμένο εταίρο που συμμετέχει στην «συν-δημιουργία» των χώρων αυτών. Το σημαντικό στοιχείο δηλαδή που αποσιωπάται από αυτή την διαδικασία είναι η διαφωνία. Όπως αναφέρει ο Σεβαστάκης (Σεβαστάκης, 2011) «αισθητικά αποδεκτό είναι» για την πολιτική «μόνο το (α)πολίτικα κόσμιο, δηλαδή η έξωση κάθε ορατής διαμαρτυρίας από τον δημόσιο χώρο».

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένη και πάντοτε μεταβάλλεται (Dikeç, 2005; Massey, 2005), κάτι που σημαίνει πως είναι πάντοτε πιθανόν να αναδυθεί το πολιτικό, δηλαδή κοινωνικές και χωρικές σχέσεις που παίρνουν υλική και συμβολική υπόσταση με αγωνιστικό (agonistic) τρόπο (Massey, 2005). Ενώ η πολιτική που δομείται μέσα από της πολιτικές αστικής ανθεκτικότητας επιδιώκει να δομήσει ένα συναινετικό πλαίσιο όπου συγκεκριμένοι φορείς θα έχουν συγκεκριμένους ρόλους, πάντοτε θα υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που θα προωθούν τον αγωνιστικό (agonistic) δημόσιο χώρο. Μέσα από αυτόν, η «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων μετατρέπεται από μια διαδικασία που βασίζεται στην συναίνεση και σε προκαθορισμένους και σαφώς ορισμένους ρόλους, σε μια διαδικασία που βασίζεται στην σύγκρουση και στην διαφωνία («συν-δημιουργία» μέσω της διαφωνίας). Το πολιτικό, λοιπόν, αναφέρεται στις πρακτικές εκείνες που αμφισβητούν τον σαφή καθορισμό των χρήσεων και των χρηστών του αστικού χώρου και αναφέρονται στο επίπεδο του κοινωνικού και χωρικού ανταγωνισμού (Dikeç, 2005). Ο δημόσιος χώρος παράγεται πάντα μέσα από την διαλεκτική σχέση αυτών των αντικρουόμενων διαδικασιών, ή όπως το θέτει ο Springer (2009:140).

«ο δημόσιος χώρος είναι μια διαδικασία, ποτέ ένα τελειωμένο έργο, πάντοτε σε μια κατάσταση που ισορροπεί ανάμεσα σε αυτούς που επιδιώκουν να τον αποστερήσουν και σε αυτούς που επιδιώκουν να τον επεκτείνουν»

Τι θα συνέβαινε λοιπόν εάν λαμβάναμε σοβαρά υπόψιν τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των πρωτοβουλιών κατοίκων που αρνούνται να εισέρχονται απλώς σε προκαθορισμένα πλαίσια διαπραγμάτευσης; Σε αυτό το άρθρο, προτείνουμε πως σήμερα υπάρχει η επιτακτική ανάγκη να δώσουμε σημασία, να εξετάσουμε και να αναλύσουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που προχωρούν πέρα από τα «ψεύτικα διλήμματα περί βιωσιμότητας» (Kaika, 2017) και ανθεκτικότητας και κάνουν πραγματικότητα πρακτικές κοινωνικής διαφωνίας. Αναζητώντας τις χωρικότητες που παράγονται μέσα από αυτές τις διαδικασίες της «συν-δημιουργίας» μέσω της διαφωνίας, θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις πόλεις ως πεδία άσκησης πολιτικής και όχι ως κενά δοχεία όπου ο κάθε πολίτης έχει συγκεκριμένους ρόλους. Στην ανάλυση που ακολουθεί, επιδιώκουμε να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια της «συν-δημιουργίας», εξετάζοντας το πολύπλοκο δίκτυο συναινέσεων και συγκρούσεων που αναδύεται στους δημόσιους χώρους της πόλης και δίνοντας έμφαση στη σημασία των πρακτικών διαφωνίας.

«Συν-δημιουργία» χώρων και συμμετοχή πολιτών στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης: η περίπτωση της Νέας Παραλίας

Η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει μία σημαντική έλλειψη ανοιχτών δημόσιων χώρων ενώ χαρακτηριστικό της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) είναι πως τους αναλογούν μόλις 2,6 τ.μ. πρασίνου ανά άτομο (Garzillo and Ulrich, 2015; Latinopoulos, Mallios and Latinopoulos, 2016). Η εκλογή του Γ. Μπουτάρη το 2010 στη θέση του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης προβλήθηκε και συζητήθηκε ως μία στροφή για την πόλη και το Δήμο προς τη δημιουργία μιας Θεσσαλονίκης πιο φιλικής προς τους κατοίκους της, αλλά και πιο εξωστρεφούς στην επαφή της με τον υπόλοιπο κόσμο (Χριστοδούλου, 2014). Σύμφωνα με δηλώσεις του, στόχος της διοίκησής του είναι «να γίνουμε μια κοινωνία που θα χαρακτηρίζεται από την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά»(Μπουτάρης, 2015:1). Παράλληλα, η δικτύωση της πόλης αποτελεί στρατηγικό άξονα της δημοτικής πολιτικής γύρω από τον τουρισμό και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της οποίας η δημιουργία συνεργειών με ποικίλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η ενίσχυση του εθελοντισμού και η ανάδειξη της έννοιας του «ενεργού πολίτη» παίζουν κεντρικό ρόλο (Athanassiou, Kapsali & Karagianni, 2015b).

Η Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης αποτελεί τον μεγαλύτερο -σε έκταση- δημόσιο χώρο της πόλης και ενσωματώνει ποικίλα και πολλές φορές αντικρουόμενα νοήματα. Αφενός, είναι ένας ζωντανός, ελκυστικός και με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική ταυτότητα δημόσιος χώρος που αποτελεί το πεδίο συνάντησης ενός πλήθους διαφορετικών ανθρώπων. Αφετέρου, ως ένα έργο αστικής αναζωογόνησης στη Θεσσαλονίκη, η Νέα Παραλία προβάλλεται το τελευταίο διάστημα και ως σημαντικός πόλο ενίσχυσης της ανάπτυξης και των επενδύσεων για την πόλη. Οι δύο αυτές πολύ-επίπεδες διαδικασίες αναλύονται διαδοχικά στις παρακάτω παραγράφους.

Σημαντικό σημείο για την ανάδειξη του δημόσιου και δημοκρατικού χαρακτήρα της Νέας Παραλίας αποτέλεσε η κατάληψή του από του «Αγανακτισμένους του Λευκού Πύργου» το 2011, η οποία εδώ εξετάζεται ως κατεξοχήν παράδειγμα χωρικοποίησης και έκφρασης της διαφωνίας. Όπως και στην περίπτωση των Αγανακτισμένων στο Σύνταγμα (Kaika and Karaliotas, 2016), οι συγκεντρωμένοι αποτελούσαν χωρίς αμφιβολία ένα ετερογενές πλήθος. Από την μία πλευρά, υπήρχαν οι ομάδες που λειτουργούσαν με βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας και της οριζόντιας αυτό-οργάνωσης. Μέσα από καθημερινές συνελεύσεις και συζητήσεις διαμαρτύρονταν ενάντια στην κυρίαρχη πολιτική, ενώ παράλληλα δημιουργούσαν καινούριες χωρικές ταυτότητες στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Παραμένοντας εκεί για μέρες οργάνωσαν εναλλακτικές δομές όπως κουζίνα, πολιτιστικά δρώμενα και ραδιόφωνο. Από την άλλη υπήρχαν ομάδες που συλλογικοποιούνταν γύρω από την έννοια της εθνικής ταυτότητας με κεντρικά συνθήματα όπως «κλέφτες», «προδότες» ή «δουλειές για τα παιδιά μας, όχι για τους ξένους». Ωστόσο, έπειτα από κάποιους μήνες, οι «Αγανακτισμένοι του Λευκού Πύργου» εκδιώχθηκαν από την πλατεία του Λευκού Πύργου με την παρέμβαση της αστυνομίας και με αναφορές από την πλευρά του Δημάρχου στην «αισθητική υποβάθμιση» που δημιουργούσαν οι σκηνές των Αγανακτισμένων στην Νέα Παραλία (Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου, 2011a, 2011b, 2011c). Από τους Αγανακτισμένους και έπειτα, η Νέα Παραλία αποτέλεσε πεδίο για την χωρικοποίηση της έκφρασης της διαφωνίας, αλλά όχι πάντα με ριζοσπαστικό τρόπο. Για παράδειγμα, η περιοχή όπου βρίσκεται το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου συχνά επιλέγεται για την οργάνωση συγκεντρώσεων με εθνικιστικό και ρατσιστικό χαρακτήρα 20 .

Πέρα από τις μεγάλες συγκεντρώσεις ή παρεμβάσεις, η Νέα Παραλία, στο επίπεδο της καθημερινής ζωής της πόλης, αποτελεί το πεδίο όπου διαπλέκονται καθημερινές πρακτικές ατόμων με διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα: κάτοικοι της πόλης, τουρίστες, πλανόδιοι μικροπωλητές, μετανάστριες και ντόπιοι, μουσικοί του δρόμου. Η ετερογένεια αυτή έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους φορείς άσκησης πολιτικής καθώς άτομα/ομάδες και πρακτικές που δεν «χωράνε» στην κυρίαρχη εικόνα της νέας παραλίας, για παράδειγμα οι μικροπωλητές, συχνά εκδιώκονται 21

Στο επίπεδο άσκησης της επίσημης πολιτικής και στον κυρίαρχο Λόγο για την πόλη, όπως αναλύεται σε μεγαλύτερη έκταση στην επόμενη ενότητα, η Νέα Παραλία λειτουργεί ως μέσο συγκρότησης του brand της πόλης, κάτι που έγινε ιδιαίτερα έντονο μετά την ανάπλασή της. Η ανάπλαση ξεκίνησε με την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού από το ΔΘ το 2001 και κατασκευάστηκε την περίοδο 2006-2014 από το αρχιτεκτονικό γραφείο των Νικηφορίδη-Cuomo, ενώ είχε προηγηθεί η ανάπλαση της πλατείας Λευκού Πύργου από ομάδα αρχιτεκτόνων με επικεφαλής την αρχιτέκτονα Κατερίνα Τσιγαρίδα, που ολοκληρώθηκε το 2006. Η Νέα Παραλία σύμφωνα με τους αρχιτέκτονές της (Τζήμου, 2017) αφενός λειτουργεί ως ένα εργαλείο για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό, δίνοντας μια νέα ταυτότητα σε αυτή, αφετέρου αποτελεί έναν από τους ελάχιστους «πετυχημένους» ελεύθερους χώρους της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικό του ρόλου που απέκτησε για την πόλη μετά την ανάπλαση είναι οι χαρακτηρισμοί που έχουν αποδοθεί στη Νέα Παραλία από τον τύπο όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι «Παρθενώνας της Θεσσαλονίκης» (Voria.gr, 2017), «Μακεδονική Ριβιέρα» (Δούμας, 2017) ή η «βιτρίνα» της Θεσσαλονίκης (Στεφανοπούλου, 2012).

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε το ρόλο που έπαιξε ο ανασχεδιασμός του φυσικού χώρου της παραλίας στον αποκλεισμό συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Πριν τον ανασχεδιασμό, στα πάρκα της παραλίας (και κυρίως στο παλιό «Πάρκο των Σκύλων» και νυν «Πάρκο των Εποχών») διοργανώνονταν αρκετά συχνά πολιτιστικά και πολιτικά φεστιβάλ. Ο ανασχεδιασμός του φυσικού χώρου και ο Λόγος γύρω από αυτόν ως το νέο σημείο προβολής της πόλης απέκλεισε την οργάνωση μεγάλων συγκεντρώσεων μέσα από την δημιουργία μικρών χώρων που ιδανικά προσλαμβάνουν μόνο συγκεκριμένες χρήσεις. Παρόλα αυτά, όπως αναφέραμε παραπάνω ο δημόσιος χώρος βρίσκεται πάντα σε μια διαρκή διαδικασία αμφισβητήσεων και, όπως αναλύεται στην επόμενη ενότητα, παρά την απουσία, πλέον, κατάλληλων χώρων, οι προσπάθειες για διοργάνωση πολιτικών φεστιβάλ από ομάδες και οργανώσεις δεν διακόπηκαν μετά την ανάπλαση.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στοχεύει στην εμπορική εκμετάλλευση του χώρου της Νέας Παραλίας μέσω πολλαπλών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν την ενοικίαση των περιπτέρων και των άλλων ακινήτων που βρίσκονται σε αυτή ως χώρων εστίασης και τη δημιουργία μαρίνων ιδιωτικών σκαφών (συνέντευξη με Αντιδήμαρχο του ΔΘ, 24/01/2018, Θεσσαλονίκη), επεμβάσεις που προβάλλονται από τον κυρίαρχο Λόγο για τους δημόσιους χώρους ως τρόποι ενίσχυσης της σχέσης της πόλης με τη θάλασσα, ενώ αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της κυρίαρχης αστικής πολιτικής που ασκείται στη Θεσσαλονίκη. Σε συνέντευξή του ο, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η πόλη έχει γυρισμένη την πλάτη στη θάλασσα. Είμαστε η μοναδική πόλη στον κόσμο -μεσογειακή- με τέτοιο μεγάλο εύρος θαλάσσιου μετώπου, η οποία δεν έχει ούτε ένα σκάφος μέσα -αν εξαιρέσεις τα σκάφη που είναι μέσα στους ναυτικούς ομίλους» (Μπουτάρης, 2017a). Συγκεκριμένα, η πρόθεση της διοίκησης του Δήμου είναι να κατασκευαστούν προβλήτες και μαρίνα ιδιωτικών σκαφών κατά μήκος της Νέας Παραλίας στο τμήμα που δεν έχει αναπλαστεί και βρίσκεται κοντά στο Μέγαρο Μουσικής (Ποσειδώνιο/Κελλάριος Όρμος), στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης και μπροστά στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, υιοθετώντας πρόταση του μεγαλοεπενδυτή Ι. Σαββίδη, ενώ στην τελευταία περίπτωση υπάρχει η πρόθεση η μαρίνα σκαφών να συνδυαστεί και με πλωτή πισίνα (Resilient Thessaloniki, 2016; Μπουτάρης, 2016; Γερακαρίτου, 2017). Οι παρεμβάσεις και οι νέες χωρικότητες που αναδύονται στη Νέα Παραλία ενισχύουν το ευρύτερο όραμα του Δήμου για την τουριστική αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, καθώς, όπως αναφέρει ο Μπουτάρης, «[η μαρίνα στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς] είναι ένα έργο που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης και σίγουρα ταιριάζει με το σχέδιό μας για το παραλιακό μέτωπο» (Γερακαρίτου, 2017)

Η εμπλοκή της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) στη διαχείριση του παραλιακού μετώπου μέσω της εκπόνησης ενός «Επενδυτικού Πλαισίου Ανασυγκρότησης του παράκτιου μετώπου του Θερμαϊκού Κόλπου, για την περιοχή από την Α’ Προβλήτα του ΟΛΘ έως τον Κελλάριο Όρμο» (Αυτοδιοίκηση, 2017a, 2017b) αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της κυρίαρχης πολιτικής που προωθείται από το Δήμο για τη διαχείριση των δημόσιων χώρων. Το παραπάνω στρατηγικό σχέδιο είναι μέρος της ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος Resilient Thessaloniki του Ιδρύματος Rockefeller και επισημοποιήθηκε με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων το Μάιο του 2017 (Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Θεσσαλονίκης, 2017), με διάρκεια περίπου 30 μηνών (Voria.gr, 2016). Αποτέλεσμα του παραπάνω προγράμματος είναι και η αναπτυξιακή Στρατηγική «Θεσσαλονίκη 2030» που εκπόνησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η οποία εισήγαγε στον Λόγο για την πόλη και την έννοια της «συν-δημιουργίας» δημόσιων χώρων, υιοθετώντας παράλληλα, τουλάχιστον σε επίπεδο εξαγγελιών, τις αρχές της ΝΑΠ για τη δημιουργία ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς πόλεων.

Στη στρατηγική «Θεσσαλονίκη 2030», το παραλιακό μέτωπο της πόλης προσεγγίζεται μέσα από δύο διαφορετικούς, αλλά αλληλένδετους άξονες: μέσω της έμφασης στο παραθαλάσσιο μέτωπο και του ενδιαφέροντος για τους δημόσιους χώρους της πόλης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μ. Berkowitz, πρόεδρος του προγράμματος 100 Resilient Cities, συζητώντας τη σημασία της συνεργασίας με εταίρους, μεταξύ των δράσεων που περιλαμβάνονται στη στρατηγική και υλοποιούνται μέσω συνεργιών είναι «[η] υιοθέτηση ενός κανονιστικού πλαισίου Συν-διαχείρισης του Δημόσιου Χώρου, … και το Επενδυτικό Πλαίσιο για τον Θερμαϊκό Κόλπο» (Resilient Thessaloniki, 2017: 5). Η περίπτωση της Νέας Παραλίας προβάλλεται ως καλή πρακτική για την επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς στους χώρους της συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν τόσο ομάδες πολιτών όσο και επίσημοι φορείς.

Για τη δημιουργία του πλαισίου «συν-δημιουργίας» δημόσιων χώρων ο ΔΘ συνεργάστηκε με τους Street Plans (2017), μία εταιρεία αστικού σχεδιασμού με έδρα την Νέα Υόρκη, που ειδικεύεται στο Tactical Urbanism. Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους διοργάνωσαν δύο εργαστήρια πολιτών με θέμα το “Tactical Resilience” (Street Plans, 2017) σκοπός των οποίων ήταν η σταδιακή δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή του Κανονισμού για τη «συν-δημιουργία/συν-διαχείριση» του δημόσιου χώρου. Η «συν-δημιουργία» δημόσιων χώρων ορίζεται από τους Street Plans ως η

διοργάνωση μικρής κλίμακας εκδηλώσεων ή παρεμβάσεων … [οι οποίες] μπορεί να περιλαμβάνουν μουσικές/χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις τέχνης, παιχνίδια ή εκδηλώσεις και γιορτές γειτονιάς … [ή] μικρές φυσικές παρεμβάσεις που θα παραμένουν στο δημόσιο χώρο για να τον ενισχύσουν (π.χ. τοιχογραφίες, παγκάκια, κ.λπ.).

(Street Plans, 2017: 1)

Η στρατηγική επιδιώκει με το παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και άλλες δράσεις, να μειώσει την ύπαρξη «περιθωριοποιημένων» δημόσιων χώρων. Η «περιθωριοποίηση» των δημόσιων χώρων προκύπτει, σύμφωνα με την στρατηγική, από την «έλλειψη του αισθήματος του ανήκειν» εκ μέρους των κατοίκων και την «έλλειψη πόρων για επενδύσεις αστικής ανάπλασης», ενώ η συνεργασία με τους κατοίκους έχει πολλαπλά οφέλη, διότι «ταυτόχρονα επιμερίζει τη διαχείριση του χώρου και συνεπώς μειώνει το απαιτούμενο κόστος για τη συντήρησή του» (Resilient Thessaloniki, 2017: 80).

«Συν-διαχείριση», εθελοντισμός και ομάδες πολιτών στην Νέα Παραλία

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρόγραμμα Resilient Thessaloniki επικεντρώθηκε στην «συν-διαχείριση των δημόσιων χώρων», τονίζοντας πως είναι μία «αρκετά δημοφιλής παγκοσμίως» (Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, 2016:55) αντίληψη. Ο στόχος της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας δομήθηκε πάνω στην αξιολόγηση των δημόσιων χώρων της πόλης και την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων. Όπως αναφέρει η ‘Έκθεση Αξιολόγησης που συντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος (ο.π.), ενώ υπάρχει πλήθος πρωτοβουλιών από ομάδες πολιτών που συμμετέχουν ενεργά οργανώνοντας δραστηριότητες οικειοποίησης του δημόσιου χώρου, παράλληλα κυριαρχεί έντονα το ζήτημα «της μειωμένης κοινωνικής και αστικής συνείδησης στον τρόπο χρήσης του δημόσιου χώρου της πόλης από τους κατοίκους» (ο.π. :54). Το παραλιακό μέτωπο αναγνωρίζεται στην ίδια έκθεση ως ένα «εξαιρετικό παράδειγμα» (ο.π. :55) όσον αφορά την συμμετοχικότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Έκθεση, στο πρόβλημα της συντήρησης της Νέας Παραλίας απαντούν ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν δράση έχοντας «ως κοινή αξία την (ανεπίσημη) συν-διαχείριση της Νέας Παραλίας» (ο.π. :55).

Στη Νέα Παραλία πράγματι παρατηρείται ένα πολύπλοκο δίκτυο δρώντων υποκειμένων που αποτελείται από εθελοντές, ομάδες κατοίκων και ενεργούς πολίτες οι οποίοι οργανώνουν συνήθως δράσεις που σχετίζονται είτε με τον καθαρισμό των πάρκων, είτε με τη συντήρηση/ενίσχυση του πρασίνου. Οι εθελοντικές αυτές πρακτικές στηρίζονται από τον ΔΘ και συχνά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία «Ξαναδίνουμε λάμψη στην Νέα Παραλία». Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, για τον καθαρισμό της Νέας Παραλίας οργανώθηκε μια σειρά εθελοντικών δράσεων από το Κολλέγιο Ανατόλια και τη ΧΑΝΘ, με χορηγό την Alpha Bank. Τονίζοντας την «ολική παραβατικότητα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο δημόσιος χώρος της πόλης», ο δήμαρχος Μπουτάρης (Τζήμου, 2016) επεσήμανε ότι τέτοιες δράσεις που βασίζονται στην συνεργασία φορέων έχουν ως στόχο την «συνεχή εκπαίδευση των πολιτών» στον σεβασμό του δημόσιου χώρου. Το ρόλο του Δήμου, ως επισήμος διαχειριστής της Νέας Παραλίας αλλά και του Θερμαϊκού κόλπου, έρχονται, λοιπόν, να συμπληρώσουν ή σε κάποιες περιπτώσεις να αναλάβουν ιδιώτες και εταιρείες όπως είναι αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και άλλες, όπως η Lidl Α.Ε., η JET OIL Α.Ε., η WIND Α.Ε., τα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. και η ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε. με χορηγίες καθαρισμού του Θερμαϊκού κόλπου (Typosthes.gr, 2016; Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., 2016; Ταχιάου, 2016)

Τα ζητήματα της συντήρησης, της παραβατικότητας και της ασφάλειας στη Νέα Παραλία έρχονται συχνά στο επίκεντρο των δράσεων/πολιτικών των εθελοντικών οργανώσεων και του ΔΘ. Σε αυτά τα ζητήματα, κεντρικό ρόλο έχουν διαδραματίσει τα τελευταία χρόνια δύο ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή: οι Los Lampicos και οι Φίλοι της Νέας Παραλίας (ΦΝΠ). Οι Los Lampicos είναι μία ομάδα πολιτών που δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό να καθαρίζουν την παραλία από αυτό που οι ίδιοι θεωρούν «μη-καλλιτεχνικά» γκράφιτι ή «μουτζούρες», διαχωρίζοντας τα από γκράφιτι που αναγνωρίζουν ως τέχνη (Los Lampicos, 2015). Έχοντας ευρύτερους στόχους από τους Los Lampicos, oι ΦΝΠ είναι μια ομάδα πολιτών που ξεκίνησε τη δράση της το 2013. Σκοπός τους είναι να «υποστηρίξουν την εμπειρία συλλογικής κατοίκησης στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης που αποτελεί πολύτιμο δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης» και να συμβάλλουν και στην συντήρηση της ανάπλασης (ΦΝΠ, 2017b). Για να πετύχουν τους στόχους τους, οι ΦΝΠ διοργανώνουν ποικίλες «δράσεις πολιτισμού και ακτιβισμού» ΦΝΠ, 2017a) οι οποίες ποικίλουν από την υιοθέτηση δέντρων στην Νέα Παραλία, μέχρι τον καθαρισμό της και από πασαρέλες με ανακυκλώσιμα υλικά, μέχρι μουσικές εκδηλώσεις στα πάρκα και ξενάγηση των νεοαφιχθέντων, στην πόλη προσφύγων στα πάρκα της. Χαρακτηριστικό της δραστηριοποίησης των δύο αυτών ομάδων στην πόλη, είναι πως η Έκθεση Αξιολόγησης του Resilient Thessaloniki τις αναγνωρίζει ως καλές πρακτικές, αναφερόμενη στη σημασία του εθελοντισμού για τη «συν-δημιουργία» του δημόσιου χώρου της πόλης (Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας, 2016).

Στο Λόγο των δύο ομάδων, συχνά παρατηρείται μία ταύτιση των εννοιών της συμμετοχικότητας, του εθελοντισμού, του «πολιτισμού» και της δημοκρατίας, οι οποίες στην πράξη εφαρμόζονται μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων στη Νέα Παραλία και ομαδικών εξορμήσεων καθαρισμού του χώρου. Κεντρικός στόχος αυτών των πρακτικών είναι, ανάμεσα σε άλλους, η συμβολή στην τουριστική προώθηση της πόλης. Συγκεκριμένα, οι Los Lampicos αναφέρονται συχνά στην αισθητική της πόλης συσχετίζοντας την «καθαρή» εικόνα της με την έννοια του «πολιτισμού», το city branding και την προσέλκυση τουριστών. Όπως τονίζει η Θεοδώρα (μέλος Los Lampicos, προσωπική συνέντευξη, 07/2016, Θεσσαλονίκη), σκοπός τους δεν είναι μόνο να καθαρίζουν την παραλία αλλά και να προβληματίσουν άλλα άτομα, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ευθύνης των πολιτών σε θέματα που αφορούν τον δημόσιο χώρο. Στο ίδιο πνεύμα, η Ειρήνη (μέλος Los Lampicos, προσωπική συνέντευξη, 07/2016, Θεσσαλονίκη), αναφέρει πως «επειδή η Νέα Παραλία είναι το τουριστικό μέτωπο της πόλης, είναι δείγμα πολιτισμού [να είναι καθαρή]». Παράλληλα, ενδιαφέρον για την ανάλυση του Λόγου της ομάδας και του τρόπου που χρησιμοποιούν τους όρους εθελοντισμός και συμμετοχή, αλλά και του πώς ερμηνεύουν το δικαίωμα παρέμβασης στο δημόσιο χώρο, έχει και ο ισχυρισμός τους πως ο «εθελοντισμός είναι η επιτομή της δημοκρατίας … ο δημόσιος χώρος … αισθάνομαι ότι μου ανήκει όταν προσφέρω για αυτόν» (Σοφία, προσωπική συνέντευξη, 07/2016, Θεσσαλονίκη).

Ενώ οι Los Lampicos βάζουν στο επίκεντρο τις έννοιες της καθαριότητας και της ελκυστικότητας, οι ΦΝΠ επικεντρώνονται στην συντήρηση του χώρου γενικότερα και στην διοργάνωση δρώμενων σε αυτόν. Η Νέα Παραλία γίνεται αντιληπτή ως ένας από τους σημαντικότερους χώρους αναψυχής των κατοίκων και ως εργαλείο για την προώθηση της πόλης στον κόσμο. Παρά τις διαφορές στο περιεχόμενο των δράσεων των δύο ομάδων, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως όλες συμβάλλουν προς την ενίσχυση της νοηματοδότησης της Νέας Παραλίας ως ‘βιτρίνας’ της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά, ο Νίκος (μέλος των ΦΝΠ, προσωπική συνέντευξη, 06/2016, Θεσσαλονίκη) τονίζει πως «η Νέα Παραλία είναι σαν να μένει ένας φτωχός σε ένα φτωχικό δωμάτιο και ξαφνικά να βγαίνει σε ένα πολύ όμορφο σαλόνι. Αυτόν τον ωραίο χώρο εμείς τον κάνουμε πιο φιλικό και πολιτισμένο»22 . Στο πλαίσιο μιας από τις εκδηλώσεις τους, που ονομαζόταν «Η πόλη … το σπίτι μας» και οργανώθηκε μέσω της συνεργασίας των ΦΝΠ, της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και του Κολλεγίου Ανατόλια, οι διοργανωτές τονίζουν πως η δράση τους εκκινεί από μια αντίληψη «που δεν διαχωρίζει τον δημόσιο χώρο από τον ιδιωτικό» ενώ ταυτόχρονα «αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις όλων μας για τη διαφύλαξη και την προστασία του δημόσιου χώρου» (ΦΝΠ όπως αναφέρεται στο Voria, 2017). Έτσι, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, και οι ΦΝΠ στο Λόγο τους αναφέρονται συχνά στις έννοιες του «πολιτισμού» και της «ευθύνης των πολιτών». Μέσα από τη δράση και το Λόγο των δύο ομάδων, φαίνεται να επιδιώκεται η ενίσχυση της χωρικής ταυτότητας της Νέας Παραλίας ως εξευγενισμένου τόπου τουριστικής προβολής της πόλης.

Η αισθητικοποίηση του δημόσιου χώρου: χρήσεις και χρήστες στην Νέα Παραλία

Με βάση τα παραπάνω, κεντρικό ρόλο στον Λόγο γύρω από τον δημόσιο χαρακτήρα της Νέας Παραλίας κατέχει η συζήτηση για την προστασία της από βανδαλισμούς, τη συντήρησή της και τη προβολή της εικόνας της στον κόσμο. Ενώ οι δράσεις των ομάδων είναι διακριτές, τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν κατά καιρούς σχετικά με τις χρήσεις, τους χρήστες και τη γενικότερη διαχείριση του χώρου, φέρνουν στην επιφάνεια τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και συνέργειες. Από την άλλη, δύο από τα θέματα που το 2017 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ποικίλων επίσημων και ανεπίσημων φορέων της Θεσσαλονίκης και έφεραν στην επιφάνεια τις συγκρουόμενες χωρικές ταυτότητες που αποδίδονται στη Νέα Παραλία από ομάδες και φορείς της πόλης, ήταν η πρόθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης να διαθέσει προς ενοικίαση για εκμετάλλευση σε ιδιώτες τα πέντε γυάλινα περίπτερα της Νέας Παραλίας, με ανάπτυξη υπαίθριων τραπεζοκαθισμάτων, και η διοργάνωση του “Thessaloniki Sputnik Festival” σε ένα από τα πάρκα από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την ανάγκη εξασφάλισης του δημόσιου χαρακτήρα της Νέας Παραλίας, καθώς αυτός θεωρήθηκε από ομάδες και μεμονωμένους πολίτες ως απειλούμενος από τη χρήση των περιπτέρων για εστίαση και τη συνεπακόλουθη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό τους χώρο. Οι αντιδράσεις για την ενοικίαση των περιπτέρων εκφράστηκαν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον τοπικό τύπο, αλλά και μέσω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στη Νέα Παραλία από πολίτες και ομάδες όπως οι αρχιτέκτονες της ανάπλασης, οι ΦΝΠ, η Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών και η ομάδα «ΘΕΣ επί-κέντρω». Σε γενικές γραμμές, ο Λόγος ενάντια στην κατάληψη χώρων της Νέας Παραλίας από τραπεζοκαθίσματα κινήθηκε, αφενός, γύρω από τεχνικά επιχειρήματα που αφορούσαν την έλλειψη σχετικής πρόβλεψης στο φυσικό σχεδιασμό του χώρου και, αφετέρου, γύρω από το επιχείρημα της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του. Οι δύο αντικρουόμενες πλευρές παρουσιάζουν δύο διαφορετικές κατανοήσεις του δημόσιου χαρακτήρα του δημόσιου χώρου. Παρατηρούμε λοιπόν μια αποσταθεροποίηση των γνωστών διπόλων, όπως δημόσιο – ιδιωτικό όταν αναφερόμαστε στην φύση των αστικού χώρου ή επίσημες πολιτικές – πρωτοβουλίες πολιτών όταν αναφερόμαστε στους δρώντες. Όπως επισημαίνει η Athanassiou (2017), η δημόσια φύση του δημόσιου χώρου επαναπροσδιορίζεται μέσα από την αλληλεπίδραση ποικίλων και ετερογενών δρώντων και έτσι δημιουργείται ένα ‘υβριδικό τοπίο του δημόσιου χώρου’ (ο.π.,:782). Η πρόταση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε τρία γυάλινα περίπτερα της Νέας παραλίας τελικά ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στις 10/06/2017, αλλά απορρίφθηκε στις 06/09/2017 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και έκλεισε προς το παρόν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα επανέλθει.

Η αδυναμία του φυσικού σχεδιασμού του χώρου να φιλοξενήσει κάποιες χρήσεις (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) αποτέλεσε κεντρικό επιχείρημα του Λόγου που αναδύθηκε ενάντια στα τραπεζοκαθίσματα και στη διοργάνωση του Thessaloniki Sputnik Festival. Σύμφωνα με τους ΦΝΠ, «η Νέα Παραλία σχεδιάστηκε ως ένας μεγάλος χώρος πρασίνου … και δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για μεγάλο χώρο-γήπεδο που θα μπορούσε να υποδέχεται φεστιβάλ ή πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις κοινού με απαιτητικές εγκαταστάσεις» (ΦΝΠ, 2017c). Παράλληλα, στην περίπτωση του φεστιβάλ, έμφαση δόθηκε και σε ζητήματα αισθητικής. Η έμφαση αυτή συνδέεται, ωστόσο, άμεσα με το δικαίωμα χρήσης των πάρκων, καθώς χρησιμοποιείται για να νομιμοποιήσει κάποιες χρήσεις και να αποκλείσει εκείνες που δεν πληρούν συγκεκριμένα –αισθητικά –πρότυπα. Περιγράφοντας την εικόνα του Πάρκου των Εποχών κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, ένας εκ των αρχιτεκτόνων της ανάπλασης την χαρακτήρισε ως «πανηγύρι», και ανέφερε πως αυτή «είναι μια εικόνα χωρίς αισθητική» που «δεν … θέλουμε να βλέπουμε στη Νέα Παραλία» (Δημότης Online, 2017). Θέτοντας το ζήτημα σε μία πιο θεσμική βάση, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των ΦΝΠ, παρέπεμψε σε συνέντευξή του στο TV100 (Δημότης Online, 2017) στον Κανονισμό Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν υπό σύνταξη εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο Άρθρο 6, όπου γράφεται πως «οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν», και διευκρίνισε πως ο σκοπός του Κήπου των Εποχών είναι η «επαφή του ανθρώπου με τη φύση». Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το πλέγμα των δράσεων των ΦΝΠ, αποκρυσταλλώνουν και το βαθύτερο νόημα της δήλωσης του συλλόγου πως επιδιώκουν «την προστασία των χώρων αυτών, από την κακή χρήση, τη ρύπανση και τους βανδαλισμούς, ενώ διαρκή στόχο [τους] αποτελεί η διοργάνωση ποιοτικών εκδηλώσεων και ακτιβιστικών δράσεων» (ΦΝΠ, 2017a).

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η συζήτηση έφερε στην επιφάνεια την ικανότητα του δημόσιου χώρου να υπαγορεύει μέσω του σχεδιασμού του τόσο τη συμπεριφορά των χρηστών του, όσο και τις χρήσεις που δύναται να φιλοξενήσει. H προσέγγιση όσων αντιπαρατέθηκαν στη διεξαγωγή του φεστιβάλ, επιχειρεί την αύξηση του ελέγχου πάνω στη χρήση και τους χρήστες του δημόσιου χώρου. Αυτό που αποσιωπήθηκε στον κυρίαρχο Λόγο για τη Νέα Παραλία ήταν, λοιπόν, η πολιτική διάσταση του δημόσιου χώρου, καθώς τη συζήτηση μονοπώλησε η έννοια της αισθητικής, ενώ οποιαδήποτε διαφωνία που εδραιώνονταν πάνω στο δικαίωμα όλων στην πρόσβαση στο δημόσιο χώρο απορρίπτονταν μέσω τεχνοκρατικών επιχειρημάτων που αφορούσαν το σχεδιασμό και τον «σκοπό» του. Χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα της παραπάνω αντιπαράθεσης για τη χρήση του πάρκου ήρθε το αίτημα των ΦΝΠ για δημιουργία κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης της Νέας Παραλίας (ΦΝΠ, 2017c) το οποίο παραπέμπει και στο εγχειρίδιο «συν-διαχείρισης» του δημόσιου χώρου που συντάσσεται στα πλαίσια του Resilient Thessaloniki. Και ενώ, όπως αναφέρεται και στη στρατηγική «Θεσσαλονίκη 2030» «κλειδί για τη δημιουργία ποιοτικών και καλαίσθητων 23 χώρων είναι η συμμετοχή των πολιτών» (Resilient Thessaloniki, 2017: 80), αυτή πουθενά δεν ορίζει ξεκάθαρα την έννοια της συμμετοχής και δεν διασαφηνίζει εάν, τελικά, επιδιώκεται η συμπερίληψη των κατοίκων ως ισότιμων εταίρων στη δημιουργία και χρήση των δημόσιων χώρων, ή ως «φρουρών» και διοργανωτών εκδηλώσεων που εν δυνάμει θα ενισχύουν την εμπορική αξία και χρήση τους.

Συμπεράσματα

Από την ολοκλήρωση της ανάπλασης μέχρι σήμερα, η Νέα Παραλία αποτέλεσε πρόσφορο πεδίο ανάδυσης, δράσης και συνδιαλλαγής πολλαπλών, και ετερογενών, φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών και η ενεργοποίησή τους στον δημόσιο χώρο κατέχει κεντρικό ρόλο στον κυρίαρχο Λόγο του Δήμου και ενισχύεται ακόμη περισσότερο μετά την ένταξη της πόλης στο Δίκτυο των 100 Ανθεκτικών πόλεων. Μέσα από την παραπάνω ανάλυση, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε το πολύπλοκο δίκτυο συναινέσεων και συγκρούσεων που αναδύεται στην Νέα παραλία της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια. Στόχος της ανάλυσης ήταν (1) να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους δομείται από τις κυρίαρχες πολιτικές η έννοια της «συν-δημιουργίας» του δημόσιου χώρου και (2) να αναδείξει τις πρακτικές διαφωνίας και σύγκρουσης που κάνουν πράξη την «συν-δημιουργία» του δημόσιου χώρου ως διαφωνία. Μέσα από αυτή την ανάλυση, θέλουμε να τονίσουμε δύο κεντρικά σημεία – παράδοξα που προκύπτουν γύρω από την έννοια της «συν-δημιουργίας» δημόσιων χώρων.

Το πρώτο παράδοξο σχετίζεται με το ότι η «συν-δημιουργία» όπως αυτή δομείται μέσα από τις κυρίαρχες πολιτικές συνδέεται με την αποδοχή συγκεκριμένων δρώντων ως αποδεκτών «συν-δημιουργών». Από την μία, οι κάτοικοι της πόλης διαχωρίζονται σε αυτούς που είναι επιθυμητοί και σε αυτούς που δεν είναι. Επιθυμητοί εταίροι στην περίπτωση της παραλίας είναι ομάδες πολιτών ή μεμονωμένοι πολίτες που συμβάλλουν στην δημιουργία ενός «καθαρού» και απαλλαγμένου από «κακοφωνίες» δημόσιου χώρου που μπορεί να αποτελέσει μία βιτρίνα και ένα brand για την πόλη. Από την άλλη, η συμμετοχή των πολιτών περιορίζεται σε ζητήματα συντήρησης και έρχεται να καλύψει κενά του Δήμου, ενώ την ίδια στιγμή η παραγωγή και διαχείριση της Νέας παραλίας λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς και μεγάλους οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.

Ένα δεύτερο παράδοξο προκύπτει σε αυτό το σημείο σε σχέση με την «συν-δημιουργία». Ενώ ο κυρίαρχος Λόγος διαμορφώνεται έντονα γύρω από τον δημόσιο χαρακτήρα της νέας παραλίας, όπως αναλύθηκε παραπάνω, στην ουσία εξακολουθεί να δημιουργεί αποκλεισμούς και να επιχειρεί να συρρικνώνει την ανάδυση του πολιτικού. Το παράδοξο σε αυτό το σημείο είναι το ότι ο δημόσιος και δημοκρατικός χαρακτήρας του αστικού χώρου χρησιμοποιείται με μια διαστρεβλωμένη έννοια, καθώς, όπως φάνηκε από την παραπάνω ανάλυση, η εικόνα μιας «καθαρής» πόλης δεν μπορεί να χωρέσει πρακτικές όπως η τέχνη του δρόμου, οι μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις ή πολιτιστικά/πολιτικά φεστιβάλ. Σε αυτό συμβάλλει, όπως φάνηκε από την προηγούμενη ενότητα, τόσο ο φυσικός σχεδιασμός της παραλίας με την πρόσφατη ανάπλαση της, όσο και η παρουσίαση της παραλίας ως δημόσιου χώρου μέσα από τον οποίο η πόλη δηλώνει την ταυτότητα της και προσελκύει τουρίστες και επενδύσεις. Η έννοια του «βανδαλισμού» προβάλλεται κεντρικά τόσο από τον ΔΘ όσο και από συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και αντιπαρατίθεται στις έννοιες του «πολιτισμού» και της «δημοκρατικής έκφρασης» στον δημόσιο χώρο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενώ οι πολίτες καλούνται να συν-δημιουργήσουν τον χώρο, στην πραγματικότητα παρατηρούμε πως οτιδήποτε δεν εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο, αποκλείεται, διώκεται ή καταστέλλεται (άμεσα ή έμμεσα).

Συμπερασματικά, υποστηρίζουμε πως οι πρακτικές οι οποίες πραγματικά επανανοηματοδοτούν την έννοια της «συν-δημιουργίας» του δημόσιου χώρου, είναι εκείνες μέσα από τις οποίες οι κάτοικοι των πόλεων παράγουν τον αστικό χώρο ως χώρο πολιτικής και διαφωνίας. Ενώ ο κυρίαρχος Λόγος για το δημόσιο χώρο στη Θεσσαλονίκη περιστρέφεται γύρω από ζητήματα αρμοδιοτήτων, επίσημων χρήσεων, αισθητικής και συντήρησης, οι κάτοικοι των πόλεων γίνονται πραγματικοί συμμέτοχοι στην παραγωγή χώρων μέσα από πρακτικές που αμφισβητούν τις καθορισμένες λειτουργίες και παράγουν διαφορετικούς χώρους ανοιχτούς σε όλες και όλους. Αυτό αφορά τόσο καθημερινές πρακτικές μικρής κλίμακας, όσο και μεγαλύτερες σε κλίμακα πρακτικές αμφισβήτησης και οικειοποίησης του χώρου.

Ευχαριστίες

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο αποτελεί μέρος των διδακτορικών διατριβών των συντακτριών οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι διδακτορικές διατριβές υλοποιούνται με υποτροφίες του ΙΚΥ οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Πράξη «Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών» από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και του Ελληνικού Δημοσίου

Ευχαριστούμε θερμά όσες και όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή της έρευνας πεδίου

Βιβλιογραφία

100 Resilient Cities. (2018) What is Urban Resilience? διαθέσιμο στο: https://www.100resilientcities.org/resources/ [τελευταία πρόσβαση 22/04/2018].

Alisdairi, L. K. (2014) A Cry and a Demand: Tactical Urbanism and the Right to the City. Master of Urban Planning, University of Washington

Athanassiou, E. (2017) The hybrid landscape of public space in Thessaloniki in the context of crisis. Landscape Research, 42(7), 782-794.

Athanassiou, E., Kapsali, M. and Karagianni, M. (2015) ‘“Green” and resilient: shaping a new identity for Thessaloniki’, in Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions. Porto Heli, Greece.

Davoudi, S. et al. (2012) ‘Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? “Reframing” Resilience: Challenges for Planning Theory and Practice Interacting Traps: Resilience Assessment of a Pasture Management System in Northern Afghanistan Urban Resilience: What Does it Mean in Planning Practice? Resilience as a Useful Concept for Climate Change Adaptation? The Politics of Resilience for Planning: A Cautionary Note,’, Planning Theory & Practice. Routledge, 13(2), pp. 299–333. doi: 10.1080/14649357.2012.677124.

Evans, J. P. (2011) ‘Resilience, ecology and adaptation in the experimental city’, Transactions of the Institute of British Geographers, 36(2), pp. 223–237. doi: 10.1111/j.1475-5661.2010.00420.x.

Garzillo, C. and Ulrich, P. (2015) Annex to MS94: Compilation of case study reports A compendium of case study reports from 40 cities in 14 European countries. Vienna: WWWforEurope. Διαθέσιμο στο: hdl.handle.net/10419/125749.

Kaika, M. and Karaliotas, L. (2016) ‘The spatialization of democratic politics: Insights from Indignant Squares’, European Urban and Regional Studies, 23(4), pp. 556–570. doi: 10.1177/0969776414528928.

Latinopoulos, D., Mallios, Z. and Latinopoulos, P. (2016) ‘Valuing the benefits of an urban park project: A contingent valuation study in Thessaloniki, Greece’, Land Use Policy, 55, pp. 130–141. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.03.020.

Resilient Thessaloniki (2016) Έκθεση Αξιολόγησης Αστικής Ανθεκτικότητας. Δήμος Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

Resilient Thessaloniki (2017) Θεσσαλονίκη 2030: Στρατηγική για την αστική ανθεκτικότητα. Δήμος Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.

Street Plans (2017) The Thessaloniki Public Space Co-creation Program Guide. Διαθέσιμο στο: http://www.street-plans.com/planning-design-projects/the-tactical-urbanists-guide-to-materials-and-design/ (Τελευταία πρόσβαση: 20 Δεκεμβρίου 2017).

Typosthes.gr (2016) Θεσσαλονίκη: Πάνω από 130 κ.μ. απορριμμάτων συλλέγονται κάθε μήνα από τον Θερμαϊκό. Διαθέσιμο στο: http://www.typosthes.gr/gr/topika/article/91429/thessaloniki-pano-apo-130-km-aporrimmaton-sullegodai-kathe-mina-apo-ton-thermaiko/ (Τελευταία πρόσβαση: 17 Ιανουαρίου 2018).

Voria.gr (2016) Στο μικροσκόπιο της Παγκόσμιας Τράπεζας τα ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμο στο: http://voria.gr/article/stelechi-tis-pagkosmias-trapezas-xana-sti-thessaloniki (Τελευταία πρόσβαση: 20 Δεκεμβρίου 2017).

Voria.gr (2017) Οι μεγάλες ευκαιρίες που προσφέρει το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμο στο: http://www.voria.gr/article/i-megales-efkeries-pou-prosferi-to-thalassio-metopo-tis-thessalonikis (Τελευταία πρόσβαση: 17 Ιανουαρίου 2018).

Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου (2011a) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ AΓΑΝΑΚΤIΣΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 7/8/2011, Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου Blogspot. Διαθέσιμο στο: http://aganaktismenoi-thess.blogspot.in/2011/08/ai-782011.html (Τελευταία πρόσβαση: 20 Ιανουαρίου 2018).

Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου (2011b) Δελτίο Τύπου Αγανακτισμένων Λευκού Πύργου – 04/08/2011, Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου Blogspot. Διαθέσιμο στο: http://aganaktismenoi-thess.blogspot.in/2011/08/04082011.html (Τελευταία πρόσβαση: 20 Ιανουαρίου 2018).

Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου (2011c) Εικόνες από την εισβολή της αστυνομίας στην πλατεία, Αγανακτισμένοι Λευκού Πύργου Blogspot2. Διαθέσιμο στο: http://aganaktismenoi-thess.blogspot.in/2011/08/blog-post.html (Τελευταία πρόσβαση: 20 Ιανουαρίου 2018).

Αυτοδιοίκηση (2017a) Δ.Θεσσαλονίκης: Ο Μπουτάρης φέρνει Μνημόνιο – Τι προβλέπει, ποιοι αντιδρούν. Διαθέσιμο στο: http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/d-thessalonikis-o-boutaris-fernei-mnimonio-ti-provlepei-poioi-antidroun/ (Τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2017).

Αυτοδιοίκηση (2017b) Θεσ/νίκη: Στον απόηχο των εντάσεων εγκρίθηκε το Μνημόνιο Μπουτάρη. Διαθέσιμο στο: http://www.aftodioikisi.gr/ota/dimoi/egkrithike-mnimonio-sinergasias-d-thesnikis-pagkosmia-trapeza-anasigkrotisis-kai-anaptixis/ (Τελευταία πρόσβαση: 15 Δεκεμβρίου 2017).

Γερακαρίτου, Κ. (2017) Φάκελος θαλάσσιο μέτωπο – Το σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Video), Voria.gr. Διαθέσιμο στο: http://www.voria.gr/article/i-proklisis-ke-o-schediasmos-tou-dimou-thessalonikis (Τελευταία πρόσβαση: 17 Ιανουαρίου 2018).

Δημότης Online (2017) ‘Ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή, TV100, 11 Οκτωβρίου’. TV100. Διαθέσιμο στο: https://www.facebook.com/dimotisonline/videos/1270184083093382/.

Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Θεσσαλονίκης (2017) ‘Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Θεσσαλονίκης 19-05-2017’, in Αρ. Πρωτ. 2171. Θεσσαλονίκη.

Δούμας, Τ. (2017) Παραλιακό Μέτωπο: Η ‘Μεγάλη Εικόνα’ για τη Ριβιέρα της Θεσσαλονίκης, Voria.gr. Διαθέσιμο στο: http://www.voria.gr/article/arthro-tou-taki-douma-paraliakou-metopou-sinechia- (Τελευταία πρόσβαση: 17 Ιανουαρίου 2018).

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (2016) Τα Ελληνικά Πετρέλαια Στηρίζουν το έργο της απορρύπανσης του Θερμαϊκού, Δελτίο Τύπου. Διαθέσιμο στο: https://www.helpe.gr/media-center/press-releases/news-ta-ellhnika-petrelaia-sthrizoyn-to-ergo-ths-aporrypanshs-toy-8ermaikoy (Τελευταία πρόσβαση: 17 Ιανουαρίου 2018).

Μπουτάρης, Γ. (2016) Στον δήμο Θεσσαλονίκης η Νέα Παραλία- Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας με ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ, Στο Κόκκινο. Διαθέσιμο στο: http://www.stokokkino.gr/article/1000000000028382/Ston-dimo-THessalonikis-i-Nea-Paralia–Upegrafi-to-mnimonio-sunergasias-me-TAIPED-kai-ETAD (Τελευταία πρόσβαση: 20 Δεκεμβρίου 2017).

Μπουτάρης, Γ. (2017) Συνέντευξη στην Κάτια Γεροκαρίτου, Voria.gr. Διαθέσιμο στο: http://www.voria.gr/article/i-proklisis-ke-o-schediasmos-tou-dimou-thessalonikis (Τελευταία πρόσβαση: 18 Ιανουαρίου 2018).

Στεφανοπούλου, Φ. (2012) ‘Αλλάζει βιτρίνα η Θεσσαλονίκη. Αναμορφώνεται το παραλιακό μέτωπο της πόλης με πάρκα, αναψυκτήρια, παιδότοπους και χώρους αθλοπαιδιών’, Τα ΝΕΑ. Διαθέσιμο στο: http://www.tanea.gr/news/greece/article/4754027/?iid=2.

Ταχιάου, Χ. (2016) Γιατί ο Θερμαϊκός κόλπος αναζητεί χορηγούς…, Protagon. Διαθέσιμο στο: http://www.protagon.gr/epikairotita/enas-kolpos-anazita-xorigous-o-thermaikos-44341107481 (Τελευταία πρόσβαση: 17 Ιανουαρίου 2018).

Τζήμου, Κ. (2017) Τι ζόρι τραβάτε με τη Νέα Παραλία κύριε δήμαρχε;, Parallaxi. Διαθέσιμο στο: http://parallaximag.gr/parallax-view/ti-zori-travate-ti-nea-paralia-kirie-dimarche (Τελευταία πρόσβαση: 20 Ιανουαρίου 2018).

Το Βήμα (2018) ‘Το συλλαλητήριο για το «Μακεδονικό» στη Θεσσαλονίκη – Το ψήφισμα’, Το Βήμα. Διαθέσιμο στο: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=935564.

ΦΝΠ (2017a) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» [Facebook status update] 11/01/2018, Facebook. Διαθέσιμο στο: https://www.facebook.com/filoineasparalias/posts/1213910822074192 (Τελευταία πρόσβαση: 20 Ιανουαρίου 2018).

ΦΝΠ (2017b) Δελτίο Τύπου-Φίλοι της Νέας Παραλίας, [Facebook status update]. Διαθέσιμο στο: https://www.facebook.com/filoineasparalias/posts/1158993597565915 (Τελευταία πρόσβαση: 31 Ιανουαρίου 2018).

Χριστοδούλου, Χ. (2014) ‘Πρακτικές Αστικού Σχεδιασμού και Πολιτικές Τοπικής Διακυβέρνησης σε Συνθήκες Κρίσης’, in Μεταβολές και Ανασημασιοδοτήσεις του Χώρου στην Ελλάδα της Κρίσης. Βόλος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέσιμο στο: http://ikee.lib.auth.gr/record/265796 (Τελευταία πρόσβαση: 30 Ιανουαρίου 2018).

Η σφαιρολογία της διαφιλονικούμενης Βηρυτού: Ο δημόσιος χώρος ως εσωτερικό, το έδαφος ως όγκος

Κωνσταντής Καστρισιανάκη

Περίληψη

Δημιούργημα της ουμανιστικής παράδοσης και μιας νεωτερικής προσέγγισης της πόλης, η έννοια του δημόσιου χώρου εμπεριέχει τη δική της τελεολογία και αντιμετωπίζεται με όρους κανονιστικούς. Συγχρόνως, παρέχει ένα μέσο για την παραγωγή και την απεικόνιση των αστικών κοινοτήτων, καθώς και ένα αναλυτικό εργαλείο που εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στον αστικό χώρο και το πολιτικό. Ενώ πρόσφατα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν φέρει τις κεντρικές πλατείες στο επίκεντρο της πολιτικής της αμφισβήτησης, θα πρέπει επίσης να ειδωθούν ως η πιο φανερή έκφραση μιας πληθώρας άλλων διαδικασιών που συγκροτούν καθημερινά τον δημόσιο χώρο. Οι πλατείες μπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι κρίσιμων σημείων καμπής κατά τη συμβολική ανατροπή καθεστώτων. Μέσω της μελέτης περίπτωσης της Βηρυτού, το παρόν άρθρο μελετά το βαθμό στον οποίο ο δημόσιος χώρος παίζει ρόλο στην οργάνωση μόνιμων αναταραχών και εξετάζει πώς σταθεροποιείται ο χώρος μέσα από διαφορετικά εδαφικά σύνολα που αρθρώνουν διαρκώς μεταβαλλόμενα περιγράμματα. Επανατοποθετεί την έννοια του δημόσιου χώρου ως εσωτερικού παρά εξωτερικού, ενός ενδιαιτήματος παρά ενός απογυμνωμένου ανοιχτού χώρου και αντλεί από τις έννοιες της σχεσιακής εδαφικότητας και των «ανοσολογικών σφαίρων» του Peter Sloterdijk για να μιλήσει για τον δημόσιο χώρο ως χώρο διαθέσιμο, κατοικήσιμο μέσω της “οικοδόμησης σφαιρών”.

The spherology of contested Beirut: Public space as interior, territory as volume

Abstract

Born out of a humanist tradition and a modernist approach to the city, the notion of public space contains its own teleology and is treated in normative terms, providing both an instrument for making or representing urban communities and an analytical tool explicitating the relationship between urban space and the political. While recent events in the Middle East, Europe and the US have brought central squares to the fore of contentious politics, they should also be seen as the most overt expression of a myriad of other processes that constitute everyday public space. Through the case study of Beirut, this paper questions the extent to which public space plays a part in staging constant upheaval and examines how space is stabilised by different territorial assemblages constantly articulating shifting contours. It re-positions the notion of public space as an interior rather than exterior, a habitat rather than a bear open space, and draws on the notions of relational territoriality and Peter Sloterdijk’s “immunological spheres” to talk about public space as space made available, habitable through “sphere-building”.

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, οι κεντρικές πλατείες κάποιων πόλεων έγιναν τόποι διαμαρτυριών που στάθηκαν ορόσημο και, λόγω αυτού, έφεραν και πάλι τους μεγάλους δημόσιους χώρους στο επίκεντρο των ακαδημαϊκών συζητήσεων σχετικά με τη δημοκρατία από τα κάτω και την πολιτική αμφισβήτηση. Έως τις μαζικές διαμαρτυρίες που σημάδεψαν την αρχή της δεκαετίας στο Κάιρο, την Αθήνα, την Ισταμπούλ και τη Νέα Υόρκη, το ζήτημα του δημόσιου χώρου αντιμετωπιζόταν κατά πολύ μέσα από την απόφανση ότι ο δημόσιος χώρος έχει χαθεί στην καπιταλιστική πολεοδομία, η οποία δίνει προνομιακή θέση στην αγορά για την διαμόρφωση του κτισμένου περιβάλλοντος και για παροχή δημόσιων υπηρεσιών (Carmona 2015). Κείμενα πάνω στον αστικό δημόσιο χώρο επισήμαιναν την καταπάτησή του από την ιδιωτικοποίηση (Graham & Aurigi 1997), την εμπορευματοποίηση, τις «γεωγραφίες του φόβου» (Dawson 2006), την επιτήρηση (Coleman 2002) και το θέαμα (Harvey 2006) σε καθεστώτα νεοφιλελεύθερα και αυξημένης ασφαλείας (Klauser 2010)

Η Πλατεία Ταχρίρ, η Πλατεία Ταξίμ και η Πλατεία Συντάγματος ή οι Indignados και τα Κινήματα Occupy, από την άλλη, τράβηξαν ξανά το ενδιαφέρον στον δημόσιο χώρο, τον οποίο επιζητούσαν να κυριεύσουν κάποια κινήματα διαμαρτυρίας, καθώς διεκδικούσαν και πάλι το κέντρο των πόλεων και στην προσπάθειά τους αυτή επιτελούσαν αυτό που η Saskia Sassen ονόμασε «πλανητικό δρόμο», «ένας χώρος όπου μπορεί να συμβούν νέες μορφές του κοινωνικού και του πολιτικού, στη θέση ενός χώρου που ενεργοποιεί τελετουργικές ρουτίνες» (Sassen 2011: 574). Ο David Harvey θa έλεγε για τις διαμαρτυρίες αυτές ότι εκφράζουν επιθυμία για την αποκατάσταση μιας χαμένης κεντρικότητας, «που εκδηλώνεται ξανά και ξανά για να δημιουργήσει μεγαλεπήβολα πολιτικά αποτελέσματα» (Harvey 2012 : xvii). 24 Oι δημόσιοι χώροι, με πιο εμβληματική τους τυπολογία την κεντρική δημόσια πλατεία, είναι το μέρος όπου οι πολίτες θα μπορούσαν να επαναδιατυπώσουν τη σχέση τους με το κράτος και να επαναπροσδιορίσουν τη διαδικασία της πολιτικής.

O Adam Ramadan γράφει για την Πλατεία Ταχρίρ ότι «το έτος 2011 η κατασκήνωση της πλατείας νίκησε τον δικτάτορα» (Ramadan 2013), η Λίλα Λεοντίδου λέει για το κίνημα των πλατειών στην Αθήνα ότι αποτελεί μέρος μιας «επανεπινόησης της πολιτικής γύρω από τη Μεσόγειο» (Leontidou, 2012: 310), ενώ ο Eric Swyngedouw προσθέτει ότι «αυτά τα πολιτικά κινήματα, αν και βρίσκονται ακόμα στα σπάργανα, ζητούν μια αναθεώρηση της φύσης “του πολιτικού”, καθώς και τη θεωρητικοποίηση, την ανάδυση και τη διαμόρφωσή του» (Swyngedouw, 2014:123). Πράγματι, οι συγγραφείς αυτοί επεκτείνουν τις στιγμές και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτές τις εμπειρίες, ώστε να γίνουν αντιπροσωπευτικά μιας καμπής στην πολιτική της πόλης και στη μελέτη του δημόσιου χώρου. Όμως, όπως θα προσπαθήσει να δείξει το άρθρο αυτό, πίσω από μερικές από αυτές τις συζητήσεις κρύβεται μια πιο μακρόχρονη επιστημολογική συζήτηση που απέκτησε σημασία μέσα στα σημερινά συμφραζόμενα

Tο άρθρο έχει στόχο να αναλύσει και να διερευνήσει τις υποθέσεις που στοιχειοθετούν την έννοια του δημόσιου χώρου, ιδιαίτερα μέσα στα συμφραζόμενα της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Βηρυτού, όπου ένας λόγος συμφιλίωσης μέσω της ανοικοδόμησης έβλεπε στον δημόσιο χώρο ένα εργαλείο θεραπείας μιας διασπασμένης κοινωνίας και της δημιουργίας κεντρικοτήτων, εκεί που ο πόλεμος είχε επιφέρει διαίρεση. Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την υπογραφή των Συμφωνιών της Ταΐφ το 1989, με τις οποίες είχαν τερματιστεί οι εχθροπραξίες, η κοινωνικο-χωρική τάξη της πόλης αναδιαμορφώθηκε σε πολυκομβικά πολιτικά εδάφη που συνδέονται από επικαλυπτόμενα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά δίκτυα και υποδομές. Στο περιβάλλον αυτό, οι δημόσιοι χώροι δεν έφερναν σε επαφή απομονωμένες γειτονιές αλλά είχαν γίνει τόποι αντιπαράθεσης ή ενοποίησης πολωμένων πολιτικών εδαφών – προβάλοντας κάποιες από τις συνέχειες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρωγμών και ριζικών μετασχηματισμών.

Στην περίπτωση της Βηρυτού, όπου η κρατική κυριαρχία πάνω στο εθνικό έδαφος είναι στην καλύτερη περίπτωση ασαφής και ο πόλεμος θεωρείται διαρκώς επικείμενος, οι στρατηγικές εδαφικοποίησης δεν είναι αντιθετικές προς τον δημόσιο χώρο, αλλά μάλλον τον συγκροτούν. Ενώ ο λόγος της ανοικοδόμησης-συμφιλίωσης εστίασε στη δυναμική της διαβούλευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με την οποία συνδυάζεται ο δημόσιος χώρος, το άρθρο αυτό εφιστά την προσοχή στους «κανόνες και τις ρουτίνες της ρύθμισης, που θεωρούνται συνήθως εχθροί της δημόσιας κουλτούρας» (Amin, 2008). Στρέφεται επομένως σε ένα λεξιλόγιο που δίνει έμφαση στους τρόπους της αστικής ρύθμισης και τις οικειοποιήσεις του χώρου, ενώ φωτίζει τις πρακτικές εδαφικοποίησης. Ξεκινώντας από το 2005 και την Επανάσταση των Κέδρων ή αλλιώς την Ιντιφάντα της Ανεξαρτησίας, την οποία κάποιοι παρατηρητές θεώρησαν αργότερα ως πρόδρομο των Αραβικών εξεγέρσεων, το άρθρο θα παρουσιάσει πρώτα, συνοπτικά, το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Βηρυτού μετά την Ταΐφ και τα κανονιστικά ιδεώδη που στηρίζουν τον λόγο της ανοικοδόμησης-συμφιλίωσης. Στη συνέχεια θα πραγματευτεί τις εδαφικές διαστάσεις του δημόσιου χώρου, όπως έχουν αναλυθεί μέσα από επιτόπια έρευνα δύο χρόνων συνολικά, που διεξάχθηκε στο διάστημα 2009-2016. 25

Τέλος, στηριγμένο στο έργο του Isaac Joseph για τον «παρευρισκόμενο κόσμο» και στις «σφαίρες» του Peter Sloterdijk, το άρθρο έχει στόχο να συνεισφέρει στη βιβλιογραφία περί δημόσιου χώρου επισημαίνοντας πώς οι κάτοικοι της Βηρυτού κατασκεύασαν εσωτερικά [interiors] από χώρους, αλληλεγγυότητες, υλικότητες και καθημερινές πρακτικές μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί επίσης να διαφωτίσει τις διαδικασίες που ρυθμίζουν τους δημόσιους χώρους πριν από επιδραστικές μαζικές διαδηλώσεις, καθώς και το πώς μπορούμε να προσεγγίζουμε την καθημερινή αναδιάρθρωση του αστικού χώρου πέρα από τη μαζική κινητοποίηση.

1. Εδαφικοποιώντας τον δημόσιο χώρο στη μετά το 2005 Βηρυτό

Η δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι στις 14 Φεβρουαρίου 2005 σημάδεψε την αρχή μιας νέας φάσης στην ιστοριογραφία της Βηρυτού και του Λιβάνου. Στις 8 Μαρτίου, στην πλατεία Ριάντ ελ Σολχ της κεντρικής Βηρυτού έλαβε χώρα η μεγαλύτερη έως τότε διαδήλωση στη σύγχρονη ιστορία της Βηρυτού, σε υποστήριξη του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ενώ κατηγορούνταν ανοιχτά ότι είχε οργανώσει τη δολοφονία. Έξι μέρες αργότερα, ή ακριβώς ένα μήνα μετά τη δολοφονία, έγινε μια ακόμα μεγαλύτερη διαδήλωση – στην οποία λέγεται ότι συμμετείχε έως και το ένα τέταρτο του πληθυσμού αυτής της χώρας των 4,5 εκατομμυρίων – που γέμισε την Πλατεία των Μαρτύρων και ζήτησε να μπει τέλος στην ατιμωρησία, καθώς και την αποχώρηση των συριακών στρατευμάτων. Οι συμμαχίες της 8ης Μαρτίου και της 14ης Μαρτίου, οι μεν υποστηριχτές της Συριακού κράτους και οι δε ενωμένοι από την εχθρότητα απέναντι του, πόλωσαν το πολιτικό τοπίο για μια δεκαετία.

Αρχικά, η δύναμη αυτών των τόσο μαζικών συγκεντρώσεων στο κέντρο της πόλης ενθουσίασε πολλούς παρατηρητές, που είδαν να προβάλλει εκεί η προοπτική διαθρησκευτικών συνασπισμών κινητοποιημένοι γύρω από ένα πολιτικό σχέδιο, που έρχονταν να αντικαταστήσουν τους ατέλειωτους γύρους των φατριαστικών συγκρούσεων, τη συριακή παρέμβαση και την αχαλίνωτη διαφθορά. Για ένα διάστημα, η Πλατεία των Μαρτύρων συγκρινόταν με την Πλατεία Ανεξαρτησίας («Μαϊντάν Νεζαλέζνοστι») του Κιέβου, που λίγους μήνες νωρίτερα ήταν το σκηνικό της Πορτοκαλί Επανάστασης: μια δημόσια πλατεία όπου τα παράπονα εκφράζονταν ανοιχτά, οι δυνάμεις κατοχής έτρεμαν μπροστά στον μαζικό λαϊκό ξεσηκωμό και η πόλη επέστρεφε στην τροχιά του εκσυγχρονισμού (Beyhum 2009).

Χάρτης της Βηρυτού

Ωστόσο ο ενθουσιασμός δεν κράτησε για πολύ, καθώς η αποχώρηση των Σύριων τον Απρίλιο του 2005 απελευθέρωσε τη δημόσια έκφραση των παραταξιακών δεσμεύσεων, τόσο στο επίπεδο του τύπου και των ΜΜΕ όσο και στο πεδίο της εδαφικής σήμανσης (Mermier, 2008). Από την εποχή των Συμφωνιών της Ταΐφ, η πόλη είχε γνωρίσει την παγίωση του κατακερματισμού της πόλης, είχε όμως επίσης υποστεί τεράστιες μορφολογικές αλλαγές και την οριοθέτηση νέων διαιρέσεων και αδιάκοπα μεταβαλλόμενων συμμαχιών. Οι ανενεργές διαχωριστικές γραμμές γρήγορα ενεργοποιήθηκαν και πάλι, μετατρέποντας την πόλη σε ένα σκηνικό για τη διατράνωση και επίδειξη πολιτικών και θρησκευτικών εντάξεων, ενώ οι τόποι όπου αυτές συναντιόντουσαν μετατράπηκαν σε χώρους φατριαστικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Διαμορφώθηκε μια νέα αστική τάξη πραγμάτων, που δεν καθοριζόταν πια από την οριοθέτηση του πολέμου μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Τομέα της πόλης, ούτε βασιζόταν σε μια ιεραρχία κέντρου-περιφέρειας. Απεναντίας, η πόλη είχε γίνει μια μητροπολιτική περιοχή, στην οποία ιστορικές και νέες κεντρικότητες είχαν αναδιατάξει την αστική δομή, εντός της οποίας οι εδαφικότητες είχαν μετατραπεί σε προπύργια του ανταγωνισμού ανάμεσα σε οπαδούς της 8ης Μαρτίου και οπαδούς της 14ης Μαρτίου.

Ο πόλεμος μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, τον Ιούλιο του 2006, απλώς επέτεινε τις διαιρέσεις. Τον Δεκέμβριο του 2006, η αντιπολίτευση της «Συμμαχίας της 8ης Μαρτίου» απαίτησε την παραίτηση της κυβέρνησης της «Συμμαχίας της 14ης Μαρτίου» οργανώνοντας μια ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού στην παλιά πόλη, που κατέληξε να γίνει μια «σκηνούπολη» που κατέλαβε την πλατεία Ριάντ ελ Σολχ και το νότιο κομμάτι της Πλατείας των Μαρτύρων για δεκαεννιά μήνες. Η κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα σε μέλη των δυο συμμαχιών κατέληξε σε ένοπλες αντιπαραθέσεις τον Ιανουάριο του 2007 και κορυφώθηκε με τις συγκρούσεις του Μαΐου 2008, τις χειρότερες από την εποχή του εμφυλίου πολέμου.

Όπως δείχνει η Mona Harb, το λιβανέζικο κράτος δεν είναι, εξ ορισμού, ένα συγκεντρωτικό βολονταριστικό κράτος [voluntarist state] αλλά «επενεργεί μέσα από ένα σύστημα πολιτικού φατριασμού μέσα στο οποίο η κάθε κοινότητα έχει τους εθνικούς της αντιπροσώπους, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με μια πελατειακή λογική και προσωποποιημένες σχέσεις» (2010: 43). Πράγματι, στην καρδιά του λιβανέζικου κράτους βρίσκεται η κατανομή των ύπατων αξιωμάτων στις δημογραφικά μεγαλύτερες θρησκευτικές ομάδες (μαρωνίτης πρόεδρος, σουνίτης πρωθυπουργός και σιίτης πρόεδρος της βουλής), ενώ η κατανομή των θέσεων της δημόσιας διοίκησης όπως και των κοινοβουλευτικών εδρών γίνεται σύμφωνα με θρησκευτικά καθορισμένα ποσοστά. Επιπλέον, η άσκηση των δημόσιων αξιωμάτων οργανώνεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, γύρω από εκτεταμένες πελατειακές ομάδες, όπου η αναδιανομή της πατρoνίας σκιαγραφεί τον χάρτη της παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Οι Συμφωνίες της Ταΐφ, που έβαλαν τέλος σε 15 χρόνια εμφυλίου πολέμου, απλώς παγίωσαν τον πολιτικό φατριασμό μετατρέποντας τον άγραφο κανόνα της κοινοτικής συνύπαρξης του Εθνικού Συμφώνου του 1943 σε ένα ρητό «σύμφωνο κοινής ύπαρξης» (Picard 2005).

Ο μετά την Ταΐφ διακανονισμός δημιούργησε επομένως μια κατάσταση, όπου η «κοινή ύπαρξη» των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι ο κοινός ορίζοντας, χωρίς προοπτική για σταδιακή συγκρότηση ενός ενιαίου δημόσιου μέσα από την οικοδόμηση του κράτους και την ομογενοποίηση του χώρου. Αυτό καθιστά κατά πολύ ανεφάρμοστη την προσέγγιση, που θεωρεί τον δημόσιο χώρο προϊόν του νεωτερικού κράτους και αντιτιθέμενο σε άλλες μορφές εδαφικοποίησης. Η αστάθεια που χαρακτήρισε τη μετά το 2005 περίοδο, καθώς χαράχτηκαν νέες διαχωριστικές γραμμές, συνοδεύτηκε από μια πιο διάχυτη σήμανση του αστικού εδάφους. Οι συνοικίες οριοθετούνται σαφώς, δείχνοντας ότι βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της μίας ή της άλλης πολιτικής παράταξης, με σημαίες, πανό, αφίσες και σύμβολα να πλημμυρίζουν το αστικό περιβάλλον και να σημαδεύουν τον δημόσιο χώρο. Αυτή η «εδαφικοποίηση» της Βηρυτού δεν είναι καινούργια, όμως η ριζοσπαστικοποίηση (radicalisation) αυτών των εδαφικοτήτων και η εντατικοποίηση της αντιπαράθεσής τους μετά το 2005 μετέτρεψε την πόλη, και ιδιαίτερα τη Δυτική Βηρυτό, σε τόπο ανοιχτής και συνεχούς διαμφισβήτησης.

Αφίσα των Χαρίρι, πατέρας και γιος, Tariq el-Jdideh, 30 Ιούνιου
2010

Στο πλαίσιο αυτό, δημόσιος χώρος είναι τόπος διαμφισβήτησης ανάμεσα σε διάφορες παρατάξεις που προσπαθούν να επιβάλουν πάνω του τα δικά τους σύμβολα και την δική τους τάξη. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας περί δημόσιου χώρου, όταν αναφέρεται στη Βηρυτό, προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη δυτική κλασική έννοια που βασίζεται σε μια χαμπερμασιανή (Habermassian) αντίληψη της δημόσιας σφαίρας, έχοντας ως πρότυπο τη δημόσια πλατεία και τηρώντας μια αυστηρή διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού (Khoury, 1983; Picard, 1997; Saadeh, 2001; Salaam, 1994). Η μελέτη της Βηρυτού μέσα από αυτό το πρίσμα έχει αλλοιώσει τις αναλύσεις του δημόσιου χώρου και έχει γεννήσει παράταιρες προσδοκίες ως προς τις ικανότητές του να παίξει συμφιλιωτικό ρόλο στην πόλη. Επιπλέον, αν βλέπει κανείς στην οριοθέτηση της Βηρυτού από θρησκευτικές κοινότητες και τις πολιτικές τους παραλλαγές το τέλος του δημόσιου χώρου, αυτό σημαίνει ότι στερεί την αστική συνθήκη της Βηρυτού από ένα πλούσιο σύνολο πρακτικών και χώρων που συγκροτούν την αστική ζωή. Πάντως, το ερώτημα παραμένει: εάν θρησκευτικά οριοθετημένοι χώροι οργανώνουν τη λιβανέζικη πρωτεύουσα, πώς πρέπει να στοχαστούμε τον δημόσιο χώρο;

2. Η ανοικοδόμηση- συμφιλίωση, μια κριτική

Οι Συμφωνίες της Ταΐφ, που υπογράφηκαν το 1989, έβαλαν σταδιακά τέλος σε 15 χρόνια εμφύλιου πολέμου, όμως δεν ξεκίνησαν μια διαδικασία επίσημης συμφιλίωσης, μνημόνευσης ή μεταβατικής δικαιοσύνης. Απεναντίας, η μετά την Ταΐφ ανάκαμψη κατασκευάστηκε ως «κρατικά υποστηριγμένη αμνησία», όπου «η δομική λήθη ενθαρρύνθηκε μέσα από την κλιμάκωση μιας γενικής αμνηστίας του πολέμου το 1991, νόμων για τη λογοκρισία των ΜΜΕ […] και την πλήρη απουσία ποινικών δικαστηρίων, προγραμμάτων αποζημίωσης ή επιτροπών αλήθειας και συμφιλίωσης» (Larkin, 2010: 617-618). Η ανοικοδόμηση της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ιδιαίτερα του κέντρου της πόλης και της διαχωριστικής γραμμής που την έκοβε στα δύο, έμελλε λοιπόν να γεννήσει ελπίδες για μια διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης μέσω των ανακατασκευών. Ήδη το 1983, η ανοικοδόμηση χαιρετίστηκε ως «χρυσή ευκαιρία για να αποκατασταθούν δεσμοί εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε μια πλουραλιστική κοινωνία» (Khoury, 1983: 20). «Ο σχεδιασμός της ανοικοδόμησης, η Βηρυτός του μέλλοντος – υπάρχει πιο συναρπαστικό θέμα προς συζήτηση; Μέσα από τη φρίκη της καταστροφής ξεπροβάλλει η ευκαιρία για αναδημιουργία, για βελτίωση και προσαρμογή στις νέες συγκυρίες» (Ibid: 70). Η ανοικοδόμηση αντιμετωπιζόταν εδώ ως ευκαιρία για να θεραπευτεί μια διασπασμένη κοινωνία, όπου προβλεπόταν να κατασκευαστούν χώροι που θα ενθάρρυναν και θα διευκόλυναν την αμοιβαία προσέγγιση των διάφορων κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με «τις αρχές της ευγένειας, της αστικότητας και της ανοιχτότητας» (Ibid: 22). Με τα λόγια του Joe Nasr, «ήταν η στιγμή για να εκφραστούν ουτοπίες» (1999: 21).

Το ζήτημα του δημόσιου χώρου όπως και εκείνο των κοινών χώρων (shared spaces) παρουσιάστηκαν επανειλημμένα ως προϋποθέσεις για την ειρηνική συνύπαρξη και τη συμφιλίωση κι αυτό γινόταν περισσότερο φανερό στον τρόπο με τον οποίο προωθούνταν και κρινόταν η ανοικοδόμηση της παλιάς πόλης. Όπως εξηγείται σε πολυάριθμες δημοσιεύσεις για τη μεταπολεμική Βηρυτό, επί πρωθυπουργίας του Ραφίκ Χαρίρι, η πρωτεύουσα είδε το κράτος να αναθέτει κάθε μορφή ελέγχου σχετικά με την ανοικοδόμηση του κέντρου της πόλης στην ιδιωτική εταιρεία SOLIDERE 26 , της οποίας κύριος μέτοχος ήταν ο ίδιος ο Χαρίρι (Denoeux, 1998; Makdisi, 1997; Leenders, 2004). Αυτό περιλάμβανε επίσης την παραχώρηση στη SOLIDERE 120.000 τίτλων ιδιοκτησίας που συγκροτούσαν έναν πυκνό ιστό κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων και επομένως την χρηματιστικοποίηση (financialisation) 150 εκταρίων, αδειάζοντας έτσι το κέντρο από τους προπολεμικούς κατοίκους του. Παρότι η SOLIDERE υποστήριξε συχνά ότι ένωσε και πάλι τη χώρα μέσα από την ανοικοδόμηση του κέντρου της πόλης, το αστικό μοντέλο που επέβαλε και η εκτέλεσή του οδήγησαν σε μια εντυπωσιακά σχεδιασμένη αλλά αποκλειστική κεντρική συνοικία. Έτσι, αντί να προσφέρει ένα κοινό κέντρο σε μια διασπασμένη πόλη, η SOLIDERE ενίσχυσε την επιβεβλημένη από τον πόλεμο γεωγραφία των πολιτικο-φατριαστικών εδαφών. Από εδώ προκύπτει συνήθως η παρατήρηση ότι η Βηρυτός είναι μια πόλη χωρίς δημόσιους χώρους και ότι, με εξαίρεση τον παραλιακό δρόμο και μέτωπο (Corniche), η πόλη στερείται χώρων όπου θα μπορούσε να έχει πρόσβαση ο καθένας ελεύθερα (Delpal, 2001).

Στο πλαίσιο αυτό, πώς πρέπει να στοχαστούμε σχετικά με τον δημόσιο χώρο; Διάχυτη στη βιβλιογραφία γύρω από τη Βηρυτό, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 27 είναι η δυτική κλασική αντίληψη που θεωρεί πρότυπο τη δημόσια πλατεία και μια αυστηρή διάκριση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου, μεταξύ κοσμικού και ιερού. Έχοντας αυτό υπόψη, το άρθρο θα αναλύσει τα κανονιστικά ιδεώδη στα οποία βασίζονται οι κλασικές αντιλήψεις περί δημόσιου χώρου, ιδιαίτερα στο βαθμό που προϋποθέτουν ή επικαλούνται έναν ανοιχτό, ουδέτερο, πιθανώς κοσμικό χώρο διαβούλευσης. Μετά από μια ανάλυση της προσέγγισης του Habermas απέναντι στον δημόσιο χώρο, το άρθρο θα προτείνει μια εδαφική – και σφαιρολογική – προσέγγιση με βάση την οποία να εξετάσουμε τον ρόλο και την διαμόρφωση του δημοσίου χώρου στην Βηρυτό

3. Διερευνώντας την προτεραιότητα της ανοιχτότητας

Στο έργο του The Structural Transformation of the Public Sphere [Ο δομικός μετασχηματισμός της δημόσιας σφαίρας], ο Jürgen Habermas ορίζει την ύπαρξη της δημόσιας σφαίρας ως πολιτικού χώρου διακριτού από το κράτος και την οικονομία, τον οποίο μεταθέτει στη συνέχεια ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και το κράτος αλλά ο οποίος εξακολουθεί να εξαρτάται από την ύπαρξη ενός κυρίαρχου κράτους. Εκκινώντας από την έννοια της ελληνικής αγοράς και της κλασικής αστικής πλατείας, και απηχώντας τα έργα των προδρόμων του (του Weber και του Tocqueville, μεταξύ άλλων) στην εξατομίκευση της κοινωνίας, την ορθολογική κρίση και την πολιτική ισότητα, ο Habermas προτείνει ένα θεμελιωδώς αφηρημένο ορισμό του δημόσιου χώρου που έγινε στη συνέχεια κανονιστικός. Σε ένα τέτοιο χώρο, ιδεατοί πολίτες, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις κοινωνικές τους ταυτότητες με την είσοδό τους σε αυτό τον δημόσιο χώρο, μπορούν να συζητούν, να αποφασίζουν, να συμφωνούν και να αναλαμβάνουν δράση ως απολύτως ίσοι, χρησιμοποιώντας ορθολογικά επιχειρήματα για να συνάψουν συμφωνίες, αντί για εξαναγκαστικά μέσα για να επιβάλλουν τις επιθυμίες και τις ιδέες τους.

Η θεωρητική αρχή της δημόσιας σφαίρας μπορεί πάντα να διακριθεί από κάθε πραγματικό θεσμό που εμφανίζεται στην κοινωνική ιστορία. Ο Habermas, επομένως, θα εννοούσε ένα μοντέλο κανόνων και τρόπων συμπεριφοράς, το οποίο θα μπορούσε να εγγυηθεί για πρώτη φορά την ίδια τη λειτουργία της δημόσιας γνώμης. Αυτοί οι κανόνες και οι τρόποι συμπεριφοράς περιλαμβάνουν: α) γενική προσβασιμότητα, β) εξάλειψη όλων των προνομίων και γ) ανακάλυψη γενικών κανόνων και ορθολογικών νομιμοποιήσεων (Habermas, Lennox & Lennox 1974:50). Eπικαλούνται ένα χώρο διαβούλευσης, ως ουδέτερο, εκκοσμικευμένο έδαφος για την επίλυση διαφορών, απαλλαγμένο από προσδιοριστικά γνωρίσματα που θα τον καθιστούσαν κατά κάποιο τρόπο προκατειλημμένο ή απρόσιτο. Στη θεωρία του για την επικοινωνιακή δράση, ο Habermas υποστηρίζει ότι οι συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτή αναπτύσσουν μια αίσθηση κατανόησης που προκύπτει από τη διαρκή ανταλλαγή και μπορούν να οικοδομήσουν μια κοινή ορθολογικότητα.

Ωστόσο, η δημόσια σφαίρα του Jürgen Habermas έχει επικριθεί, αφενός επειδή δεν αντανακλά τους αγώνες εξουσίας που εξελίσσονται στον δημόσιο τομέα, και αφετέρου επειδή προτείνει μια υπερβολικά αφηρημένη και ιδεαλιστική θεώρηση του δημόσιου χώρου (Fraser 1990). Η κανονιστική ισχύς της δημόσιας σφαίρας, όπως την συνέλαβε ο Habermas για να την προβάλει στην «πόλιν», κατακερματίζεται από διαφοροποιημένες ταυτότητες και αγώνες εξουσίας. Όπως το έχουν αποτυπώσει μεταποικιακές (post-colonial) και φεμινιστικές σπουδές, το φιλελεύθερο μοντέλο της αστικής δημόσιας σφαίρας είναι σημαδεμένο από πρακτικές αποκλεισμού με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τη σεξουαλικότητα κ.λπ. Ταυτόχρονα, έχουν υποδείξει την ύπαρξη ενός «υπάγωγου αντιδημόσιου» (counter-public) με τη μορφή ενδυναμωτικών λογοθετικών χώρων ενάντια στο κυρίαρχο, περιορισμένο, «ευρύτερο δημόσιο», μέσα σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικών δημόσιων σφαιρών (Fraser 1990).

Ενώ η κανονιστική χαμπερμασιανή προσέγγιση έχει επηρεάσει την αντίληψη του δημοσίου χώρου στην Βηρυτό και γενικότερα, η σχολή του teatro mundi ή θεάτρου του κόσμου (Sennett 2008) προτείνει μια τελετουργική αντίληψη της καθημερινής ζωής. Αντίθετα με το ανοιχτό σύστημα των Arendt και Habermas, η σχολή αυτή η οποία αντλεί από τον Richard Sennet, τον Erving Goffman και τον Clifford Geertz, αναγνωρίζει το κλειστό σύστημα της τελετουργίας και της «καθορισμένης φόρμας». Όπως γράφει ο Sennett (2013):

Συχνά το κτίριο ή ο υπαίθριος χώρος που υιοθετούν ευκολότερα οι άνθρωποι είναι μικρής κλίμακας και τοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε αυτή η εκδοχή της δημόσιας σφαίρας δεν ευνοεί τη μεγάλη, πυκνή κλίμακα όπως κάνει η Arendt. Επίσης, αυτή η ανθρωπολογική προσέγγιση δεν οδηγεί στον πολιτικό στόχο που επιζητεί ο Habermas, προς ένα αυξανόμενο αμοιβαίο διαφωτισμό. Όπως κάθε είδος κουλτούρας, η κουλτούρα της πόλης τείνει προς ένα άλλο είδος ανθρώπινου δεσμού, το τελετουργικό.

Εδώ, ο δημόσιος χώρος είναι η σκηνοθεσία [mise en scène] της διαφοράς και ως τέτοια έχει ασχοληθεί περισσότερο με τη χωρικότητα και την υλικότητα του δημόσιου χώρου, καθώς και με όλα τα εξαρτήματα της δημοσιότητας, όπως η ένδυση, η κίνηση και το ύφος της ομιλίας. Για τον Sennett, που ακολουθεί εδώ τη Jane Jacobs, η πυκνότητα και η αταξία τροφοδοτούν τη ζωτικότητα του δημόσιου χώρου, που είναι κρίσιμη για τη ζωή σε πόλεις, αλλά που εξαρτάται επίσης από μια πραγματιστική αντίληψη της υλικότητας, της επανάληψης και της σύμβασης (Sennett 2008). Η δημόσια ζωή υπάρχει εδώ σε θεατρικό ιδίωμα, δηλαδή πέρα από ξεχωριστά ανήκειν αλλά χωρίς να τα απαρνιέται, δημιουργώντας μέσα από ένα κοινό λόγο «μια κοινή σφαίρα» (Sennett 2013).

Από αυτή τη σχολή πηγάζει επίσης, υπερτονίζοντας όμως τις υλικές και μεταιχμιακές όψεις της δημόσιας σφαίρας, το έργο ενός ιδιόμορφου αστικού κοινωνιολόγου, του Isaac Joseph 28 . Με χαϊντεγκεριανή φλέβα, ο Joseph υποστηρίζει ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να έχει ιδιότητες τέτοιες που να επιτρέπει στους ανθρώπους να δράσουν, κάτι που προϋποθέτει ότι πρέπει αυτοί να έχουν κάποιου είδους αντίληψη του χώρου αυτού: η νόηση προσφέρεται από την κατανόηση του χώρου, τη σκηνογραφία του, «ένα κόσμο διαθέσιμης διορατικότητας, έναν “παρευρισκόμενο κόσμο”» (1995:26). Αυτό θα ήταν επομένως ένα περιβάλλον που δεν αποδυναμώνει το άτομο αλλά το καθησυχάζει και του επιτρέπει να δράσει, όχι απλώς να κυκλοφορήσει. Όμως, η δράση αυτή δεν θα ήταν μια μορφή δέσμευσης από μια απονεμημένη θέση, η οποία θα περιόριζε το επίπεδο της «ευνοϊκής συγκυρίας» [serendipity] (ιδιότητας που ο Joseph θεωρεί κρίσιμη για την καθημερινή ζωή στις πόλεις). Αφορά μάλλον τη συμπαρουσία σωμάτων, και τη διάταξη που τα συνδέει με ένα πλήθος πιθανοτήτων. Αυτή η ανάγνωση του δημόσιου χώρου παρακάμπτει το επίπεδο των εδαφικών συμβόλων και σκοπεύει απεναντίας να πραγματώσει τη συμπαρουσία και να προβάλλει την πράξη της ανα-σύνθεσης:

Το να σκεφτόμαστε τον δημόσιο χώρο ως χώρο του συμβάντος, σημαίνει λοιπόν ότι τον απαλλάσσουμε – στην τάξη του χώρου και των αντικειμένων, είτε συμβολικών είτε λειτουργικών – από μια εδαφική λογική που καθιστά μια μορφολογία και μια συμβολική τάξη αντίστοιχη προς ένα χώρο και μια κοινότητα. Από αυτή τη σκοπιά, έργο του περαστικού ή του θεατή είναι πάντα ο ανα-προσδιορισμός ή η ανα-διαμόρφωση 29.

Ο Joseph δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ιδέα ότι η δημοσιότητα (publicness) σχετίζεται με την ανωνυμία και ότι η πρακτική της δεν προϋποθέτει κάποια απόχρωση ή κάποια ταυτότητα. Παρότι δεν το δηλώνει ρητά, ο Joseph δανείζεται από την Arendt (1998) την ιδέα ότι η δημόσια ζωή ξεκινάει τη στιγμή που κατοικεί κανείς έναν χώρο που βρίσκεται εκτός της υποκειμενικότητας και επομένως εισέρχεται σε μια μεταιχμιακή κατάσταση και σε ένα μεταιχμιακό τόπο. Όπως λέει ο ίδιος, «μια αισθητική του δημόσιου χώρου και της δημόσιας ζωής συνεπάγεται μια διπλή μετατόπιση εκτός του κτιρίου και εκτός του υποκειμενικού χώρου, σε ένα “ενδιάμεσο” που δεν είναι αποκλειστικά αφηρημένο και που μπορεί να ονομαστεί οικολογικό» (Joseph 1995:34) 30 . Yπάρχει μια χωρικότητα στη μεταιχμιακότητα αυτή, μια οικολογία και μια αισθητική, όπως το θέτει ο ίδιος. Ωστόσο, και πάλι με αρεντιανό τρόπο, υποστηρίζει ότι μολονότι η προσκόλληση στον χώρο, και επομένως στο έδαφος, αποκλείει τη δημιουργία δημόσιας σφαίρας, το να είσαι πολίτης συνεπάγεται ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα, πράγματα τα οποία έχουν νόημα μόνο εάν εντάσσονται σε κάποιο έδαφος.

Παρότι τα λόγια του Issac Joseph φωτίζουν με διφορούμενο τρόπο το ζήτημα του εδάφους και του δημόσιου χώρου, ωστόσο το φέρνουν στο επίκεντρο και από την άποψη αυτή προσφέρουν μιαν αφετηρία για στοχασμό επί του θέματος. Μολονότι ανώνυμος και αδιάφορος στη διαφορά, ο δημόσιος χώρος πρέπει εντούτοις να είναι αναγνώσιμος για να επιτρέπει την πρακτική του δημόσιου χώρου. Η αμφισημία εδώ είναι ότι ο «παρευρισκόμενος» κόσμος δεν μπορεί να είναι εξίσου προσβάσιμος σε όλους. Διότι κάθε χώρος που είναι «παρευρισκόμενος» προϋποθέτει ένα επίπεδο νοηματοδότησης και διαφοροποίησης, ένα επίπεδο ιδιοποίησης μέσω του «λόγου», μέσω της διάρθρωσης της κατανόησης. Αυτή η αμφισημία μάς οδηγεί στην καρδιά της έντασης μεταξύ δημόσιου χώρου και εδαφικότητας, καθώς ξεκινάμε να ορίζουμε τον δημόσιο χώρο ως προϊόν ανθρώπων, αντικειμένων και συμβόλων, η συμπαρουσία των οποίων δημιουργεί μια σφαίρα με δικούς της κώδικες, με δικές της μορφές αποκλεισμού και προσκόλλησης: είναι μια αίσθηση «θαλπωρής».

4. Έδαφος, μια σχεσιακή προσέγγιση

Παρότι η έννοια του εδάφους χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες μελέτες από γεωγράφους, πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, ηθολόγους και στρατιωτικούς, μόνο τα τελευταία χρόνια έγινε αντικείμενο μιας διαρκούς και λεπτομερούς γενεαλογίας 31 . Το έδαφος μπορεί να οριστεί ως ένας οριοθετημένος τόπος εντός του οποίου μερικοί άνθρωποι, έχοντας κοινές ορισμένες ιδιότητες, διαφοροποιούνται από άλλους καθορίζοντας χωρικά την κοινότητά τους. «Ηθολογικά» μιλώντας, έδαφος είναι «το περιβάλλον μιας ομάδας (δηλ. μιας αγέλης λύκων, ενός πληθυσμού ποντικών) το οποίο δεν μπορεί να εντοπιστεί αντικειμενικά αλλά αποτελείται από τις διατάξεις της αλληλεπίδρασης, μέσω των οποίων η ομάδα ή ο πληθυσμός εξασφαλίζει μια ορισμένη σταθερότητα και τοποθεσία» (Günzel 2011). Πολιτικά μιλώντας, μπορεί να είναι ο χώρος που ελέγχεται από το κράτος μέσω της διαφύλαξης των συνόρων του, η δημιουργία ενός κρατικού χώρου αποτελούμενου από θεσμούς και πολίτες (είτε συμμορφώνονται είτε όχι προς τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται). ˑ

Στην πολιτική γεωγραφία, το έδαφος θεωρείται από τους περισσότερους ένας περίκλειστος γεωγραφικός χώρος, οριοθετημένος και προικισμένος με πολιτικό σκοπό (Sack 1983). Ο ορισμός αυτός, σύμφωνα με την ανάλυση του Stuart Elden (2009), προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο ορισμό του χώρου που συμφωνεί με τις επιστημονικές επαναστάσεις του 16ου και του 19ου αιώνα, όπου ο χώρος «νοείται ως υπολογιζόμενος και μετρήσιμος, εκτεινόμενος σε τρεις διαστάσεις» (2009: xxvi). Όπως συνεχίζει ο Elden, «[με] άλλα λόγια, τα σύνορα γίνονται εφικτά, με τη νεωτερική τους σημασία, μόνο μέσα από μια έννοια του χώρου – και όχι το αντίστροφο» (ibid. xxvii).

Γίνεται φανερό εδώ ότι πίσω από μια διάχυτη αντίληψη του εδάφους βρίσκεται η ευκλείδεια αντίληψη του χώρου ως περίκλειστου και μετρήσιμου. Για τον Jean Gottman, αυτό σχετίζεται άμεσα με την έλευση του κράτους και είναι η έκταση της δικαιοδοσίας του, ενώ για τον Michel Foucault το έδαφος είναι μία δικαιική-πολιτική συναρμογή, και μπορεί να είναι η εγχάραξη οποιασδήποτε μορφής εξουσίας στον χώρο (Kärrholm 2007:439). Η εξουσία όμως, για τον Foucault (2007), είναι επίσης διάχυτη δύναμη, η οποία δεν επιβάλλεται τόσο όσο εντάσσεται, μεταφέρεται και ενεργοποιείται από μια ποικιλία παραγόντων. Το κράτος, επομένως, επιζητεί να επεκτείνει χωρικά εκείνο που ο Weber θεωρεί ότι το ορίζει πολιτικά: μια «ανθρώπινη κοινότητα που αξιώνει (επιτυχώς) το μονοπώλιο της νόμιμης χρήσης της βίας σε ένα δεδομένο έδαφος» (1946:78). Ο Lefebvre φτάνει στο σημείο να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει κράτος χωρίς έδαφος και, παρομοίως, ότι δεν υπάρχει έδαφος χωρίς κράτος, υποστηρίζοντας ότι το έδαφος είναι ακριβώς η πολιτική μορφή του χώρου που παράγεται από, και συσχετίζεται με, το νεωτερικό κράτος (Brenner, 2009).

Όταν ο Stuart Elden γράφει ότι «ο έλεγχος του εδάφους είναι εκείνο που καθιστά εφικτό ένα κράτος, επομένως ο έλεγχος του εδάφους παραχωρεί συγκεκριμένη νομιμοποίηση στη βία, ενώ προσδιορίζει τη χωρική της έκταση», επιμένει στο γεγονός ότι τα κράτη είναι οργανισμοί που ασκούν το μονοπώλιο της βίας στο αντίστοιχό τους έδαφος (2009:xxx). Ωστόσο, θα υποστήριζα ότι το κράτος δεν μπορεί να ομογενοποιήσει το έδαφος που οριοθετεί, ούτε να εξουδετερώσει όλες τις άλλες μορφές εξουσίας που το αμφισβητούν. Όταν οι Roy και Alsayyad επινόησαν την έννοια της «μεσαιωνικής νεωτερικότητας» για να περιγράψουν τη σύγχρονη κατάσταση των πόλεων, αναφέρονταν κυρίως στην κατακερματισμένη φύση του εθνικού χώρου, χώρου που είναι η σκηνή του ανταγωνισμού για κυριαρχία μεταξύ κρατών και πόλεων, «μια όξυνση των πάντα διασπαστικών φονταμενταλισμών και τοπικισμών – η πολιτική των φέουδων, διαπραγματευόμενη με ορατούς και αόρατους τρόπους διακανονισμών» (2006:12). Η έννοια της «μεσαιωνικής νεωτερικότητας» εγείρει όμως το ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη (citizenship) και του εδάφους της με ενδιαφέροντα τρόπο. Κυρίως μάλιστα η ιδέα ότι τμήματα της πόλης μπορούν να αποκλειστούν ή να αποσχιστούν, και ο εντοπισμός της ανάδυσης νέων μορφών κυριαρχίας, που όχι μόνο ανταγωνίζονται την κρατική κυριαρχία, αλλά αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά την ισχύ της νομιμοποίησης, μαρτυρούν εξαιρετική διορατικότητα.

Η κυριαρχία δεν στηρίζεται εδώ τόσο στην ιδιότητα του πολίτη όσο στην ικανότητα να ελεγχθεί το έδαφος και να υποστηριχτεί ο πληθυσμός που περικλείεται εκεί. Επομένως, οι εδαφικές μορφές ιδιότητας του πολίτη έρχονται να αμφισβητήσουν τα αφηρημένα ατομικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην έννοια του έθνους-κράτους. Όπως υποστήριξε πρόσφατα η Saskia Sassen (2013), μπορεί να θεωρηθεί ότι το έδαφος και η εδαφικότητα έχουν εννοιολογική αυτονομία από το έθνος-κράτος. Επιπλέον, όπως έχει δείξει ο Claude Raffestin, δεν είναι απαραίτητο να ορίζεται το έδαφος ως οριοθέτηση του χώρου για να ελέγχονται ο πληθυσμός και οι πόροι που περικλείει. Πράγματι, η εδαφικότητα – η προσπάθεια να δημιουργηθούν εδάφη – μπορεί να θεωρηθεί ως ο τρόπος με τον οποίο ομάδες και άτομα κατοικούν την πόλη, τη σταθεροποιούν και κυκλοφορούν εντός της.

Στην ακάματη προσπάθειά του να ανατρέψει «τη συνηθισμένη γεωγραφική προσέγγιση», η αφετηρία για μια προσέγγιση στην εδαφικότητα έγκειται για τον Raffestin «όχι πια στην ανάλυση του χώρου αλλά στα εργαλεία και τους κώδικες των κοινωνικών δραστών, που αφήνουν σημεία και ενδείξεις στο έδαφος» ((Raffestin 1986:94) στο (Klauser 2012:114)). Παρότι το άρθρο αυτό υποστηρίζει μια σχεσιακή προσέγγιση στο έδαφος και την εδαφικότητα, ο υλικός κόσμος παίζει όντως δραστικό ρόλο στη διάρθρωση της εδαφικότητας. Από αυτή την άποψη, θα συμφωνούσα με τον Alexander Murphy που ζητάει ένα συνδυασμό με την κατά Sack (1983) προσέγγιση στο έδαφος, στο βαθμό που το έδαφος, «από τη στιγμή που έχει προσλάβει αντικειμενοποιημένη και πραγμοποιημένη υπόσταση, μπορεί να υπερβαίνει τις δυνάμεις που το δημιούργησαν και αποχτά δική του ζωή» (Murphy 2012:117).

Υπάρχει επομένως ένα επίπεδο στο οποίο η εδαφικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως «ο παρευρισκόμενος κόσμος»: ένας τρόπος να νοηματοδοτούμε και να κατοικούμε την πόλη μέσω μιας φαινομενολογίας του καθημερινού. Όμως, επίσης, εντοπίζεται και διαρθρώνεται από μια ορισμένη χωρικότητα, που ορίζεται από, και που διαρθρώνει, τον υλικό κόσμο. Τα όριά του, φαντασιακά και πραγματικά, διαρθρώνουν ένα «πολιτικό ενδιαίτημα» εντός της πόλης, σχηματισμένο από καθημερινή ζωή και καθημερινές πρακτικές, αλλά και δημιουργημένο από τις πιο σταθερές δομές της πόλης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιγράμματα των αστικών εδαφών και οι τρόποι εδαφικοποίησης δεν αλλάζουν. Μάλλον ανα-σχηματίζονται διαρκώς, και χρησιμοποιούν την πόλη, την υποδομή της, και την αρχιτεκτονική, τους δρόμους, τις ανισόπεδες διαβάσεις, τους τοίχους και τους χώρους για να οριοθετήσουν αυτούς τους κόσμους.

Καθώς η πόλη είναι ένα διάχυτο και ασταθές περιβάλλον μέσα στο οποίο διάφορες ομάδες επιζητούν να εγκαταστήσουν «χώρους βεβαιότητας» και σταθεροποιημένα περιβάλλοντα σε σχέση με άλλες ομάδες, ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να είναι ένας χώρος από τον οποίο οι κάτοικοι της πόλης είναι αποκομμένοι, ή όπου δεν μπορούν να βρουν μια αίσθηση «θαλπωρής» (at-homeness). Κατά μία έννοια, υποστηρίζω ότι ο δημόσιος χώρος, στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συναχθεί από την εδαφικότητα όπως την εννοεί ο Raffestin, η οποία μπορεί να συγκριθεί, όπως κάνει ο Klauser, με τις «ζωτικές σφαιρικές γεωμετρίες της ανθρώπινης ομαδικότητας» του Peter Sloterdijk (Klauser 2012:117). Η τριλογία Spheres του Sloterdijk εισάγει επίσης περισσότερη υλικότητα στη «σημειόσφαιρα» του Raffestin, μέσω της οποίας η σύγχρονη καθημερινή ζωή διαμεσολαβείται και αλλοτριώνεται από τον υλικό κόσμο. Η σχέση μεταξύ υλικού και μη υλικού κόσμου, μεταξύ φαντασιακών και καθημερινής αστικής ζωής, τότε, μπορεί να αναλυθεί μέσα από τη «χωροποιημένη οντολογία» (Morin 2009) του Peter Sloterdijk σε σχέση με έναν εδαφικοποιημένο τρόπο του είναι-από-κοινού (« being with ») στην πόλη.

3. Τάξη, Χάος και το
Εσωτερικό

Προτείνοντας την εισαγωγή της έννοιας της «ανοσολογικής σφαίρας [“immunological sphere”] σε μια συζήτηση για τον δημόσιο χώρο, εκείνο που προσπαθώ να δείξω είναι ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι απλώς αντικείμενο διαμφισβήτησης: είναι επίσης ο «παρευρισκόμενος κόσμος» που καθιστά εφικτή την αστική ζωή στις πολυάριθμες πλευρές της. Ο δημόσιος χώρος είναι αυτή η σύνδεση αρχιτεκτονικών και συμβόλων που γεννούν μια αίσθηση καθημερινής «θαλπωρής» (at-homeness). Όχι με την έννοια ενός εντελώς ιδιωτικού χώρου αλλά με την έννοια μιας «σφαίρας» (sphere): μια ατμόσφαιρα «οικειότητας» σε ένα χώρο ανωνυμίας. Αυτό, πολύ απέχει από ένα «ουδέτερο» πεδίο. Απεναντίας, είναι ένας χώρος που γεμίζει με διαφορά και με τη διαρκή της επανεπιβεβαίωση. Οι κάτοικοι της πόλης, επομένως, προσφέρουν οι μεν στους δε προσανατολισμό, κάτι που συγκροτεί ένα χαϊντεγκεριανό «ιστό σημασίας» ή ένα σλοτερνταϊκιανό «εσωτερικό».

Ο δημόσιος χώρος έχει κυρίως συνδεθεί με το αδιάφορο, το απεριόριστο, το ανοιχτό, πιθανώς το ουδέτερο. Όταν δεν είναι το ακαθόριστο εξωτερικό, το δημόσιο είναι ο χώρος του κυρίαρχου κράτους και των πολιτών του, στους οποίους παρέχει αδιακρίτως την περίφραξη των εθνικών συνόρων, όπως προστατεύει και τα δικαιώματα όσων φέρουν διαβατήριο. Ο Bruno Latour απορρίπτει τον ιδεότυπο:

Είστε έξω; Δεν υπάρχει έξω: το έξω είναι ένα άλλο μέσα με άλλο κλιματικό έλεγχο, άλλο θερμοστάτη, άλλο σύστημα κλιματισμού. Είστε στο δημόσιο; Οι δημόσιοι χώροι είναι κι αυτοί χώροι, διάολε! Δεν είναι διαφορετικοί, από αυτή την άποψη, από τους ιδιωτικούς χώρους. Είναι απλώς οργανωμένοι διαφορετικά, με διαφορετικές αρχιτεκτονικές, διαφορετικές εισόδους, διαφορετικά συστήματα επιτήρησης, διαφορετικά ηχοτοπία. Το να προσπαθούμε να φιλοσοφήσουμε σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι «ριγμένος στον κόσμο» χωρίς να ορίζουμε πιο επακριβώς, πιο κυριολεκτικά […] το είδος των περιβλημάτων στο οποίο έχουν ριχτεί οι άνθρωποι, θα ήταν σα να προσπαθούμε να πετάξουμε ένα κοσμοναύτη στο διάστημα χωρίς διαστημική στολή. Οι γυμνοί άνθρωποι είναι τόσο σπάνιοι όσο κι οι γυμνοί κοσμοναύτες. Το να ορίζουμε τους ανθρώπους σημαίνει να ορίζουμε τα περιβλήματα, τα συστήματα υποστήριξης της ζωής, το Umwelt που καθιστά δυνατό γι’ αυτούς να ανασαίνουν. Να τι ακριβώς διέφευγε πάντα από τον ουμανισμό (2008:8).

Στην τριλογία του Spheres (Spheres I: Bubbles,Spheres II: Globes,Spheres III: Foams), ο Peter Sloterdijk στοχεύει να «χωροποιήσει» την ιστορία της νεωτερικότητας γράφοντας το κείμενο που, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, ήθελε να γράψει ο Martin Heidegger, δηλαδή το «Είναι και Χώρος» (2011:333). Το να αναπτύξουμε μια σφαιρολογική αντίληψη της πόλης σημαίνει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους τρόπους με την οποίους η πόλη παρέχει «σφαίρες», ένα μορφολογικό και κοσμολογικό εσωτερικό ή σύνολο εσωτερικών. Όταν εξετάζουμε τη σύγχρονη πολεοδομία, αντί να υποθέτουμε μια προϋφιστάμενη ενότητα που χάθηκε με τον κατακερματισμό και την ιδιωτικοποίηση, ο Sloterdijk μας υποχρεώνει να αποκαλύψουμε με ποιους τρόπους οι άνθρωποι οικοδομούν και ζωογονούν τον χώρο ως ανοσοποιητικό και ως περίβλημα [immunising and enveloping], «μια ψυχο-ανοσολογική [psycho-immunological] σφαίρα προστασίας» (Klauser 2012:327). Επεκτείνοντας το είναι-στον-κόσμο του Heidegger, ο Sloterdijk υποστηρίζει ότι κάθε «είναι» είναι «είναι-από-κοινού», και ότι αυτό αποκτά μια χωρική διάσταση με τη μορφή μιας σφαίρας, είτε πρόκειται για «μήτρα, σπίτι, πόλη, έθνος, αυτοκρατορία, ή κάποιο άλλο προστατευτικό περίβλημα» (Thrift 2009:124).

Το Dasein του Heidegger (1967) επιστρατεύεται επομένως για να αποκαλύψει την υπαρξιακή ανάγκη κάθε μορφής ζωής να αντιλαμβάνεται τον κόσμο ως πεπερασμένο και προσβάσιμο, ως ανοσολογικό [immunological]. Ως «σφαίρες», ο Sloterdijk εννοεί τα αχανή μακροσφαιρικά ανοσοποιητικά συστήματα [immune systems], φτιαγμένα από σύμβολα, μύθους, αρχιτεκτονικές και νοήματα, τα οποία περικλείουν το ανθρώπινο άτομο (μικρόσφαιρα) όπως και τις κοινωνίες (μακρόσφαιρες). Η ανοσολογία [immunology], επομένως, βρίσκεται στην καρδιά της χωροποιημένης οντολογίας του Sloterdijk, διότι, για να κατοικήσουν και να αναπαραγάγουν τον κόσμο, οι άνθρωποι καταφεύγουν διαρκώς στον σχηματισμό ενός εσωτερικού, τόσο σε μικροσφαιρικό όσο και σε μακροσφαιρικό επίπεδο, τοποθετώντας τον εαυτό τους σε μια χωροποιημένη αντίληψη ενός κόσμου που μπορεί να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή. Τα εσωτερικά που κατοικούμε δεν είναι, λοιπόν, φτιαγμένα από υλικές αρχιτεκτονικές αφενός και μεταφυσικές κοσμολογίες αφετέρου. Ακόμα κι αν είναι διαφορετικά από οντολογική άποψη, αυτά τα δύο συγκροτούνται αμοιβαία. Τα τείχη της πόλης δεν είναι απλώς αμυντικό φράγμα, ούτε τα όρια μιας συνοικίας είναι απλώς διοικητικά σύνορα. Τα σύνορα διευθετούν το δικό μας «είναι-στον-κόσμο» σαν επεκτάσεις των σωμάτων μας που μπαίνουν σε κίνηση μαζί με άλλα σώματα. Δεν μπορούν να νοηθούν ως όρια αλλά μάλλον ως επεκτάσεις των ανθρώπινων σωμάτων και των βιόκοσμών τους (lifeworlds).

Τούτο το άρθρο δεν μπορεί να επιχειρήσει καν να σκιαγραφήσει το σύνολο του έργου του Peter Sloterdijk, που εκτείνεται στους τρεις τόμους των Spheres. Φιλοδοξία μου, ωστόσο, είναι να προωθήσω τους τρόπους με τους οποίους το έργο του Sloterdijk μπορεί να ενημερώσει μια επανεννοιολόγηση του δημόσιου χώρου. Ο Sloterdijk δεν φωτίζει απλώς τα όρια των δυαδικών αντιλήψεων «παράδοση έναντι νωτερικότητας» και «δημόσιο έναντι ιδιωτικού». Ο δημόσιος χώρος νοείται εδώ ως το κοινωνικο-σφαιρικό εσωτερικό που δημιουργείται από συνυπάρχοντα πλάσματα που επικαλύπτονται αμοιβαία και συγκροτούν «το καταφύγιο που προσφέρουν τα μεν στα δε, που επικαλούνται τα μεν στα δε, ένα συγκεκριμένο ψυχο-κοινωνικό χώρο» (Sloterdijk 2005:272). Από αυτή την άποψη, αντί να θεωρεί τον δημόσιο χώρο νομικό ή συμβασιακό κατασκεύασμα, το άρθρο αυτό εξετάζει μια σχεσιακή αντίληψη του δημόσιου χώρου ως κάτι που διαρκώς οικοδομείται και παράγεται, επανακαθορίζεται και γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε σχέση με άλλους δημόσιους χώρους. Στη διαδικασία της «σφαιροδόμησης» [“sphere-building”], οι κάτοικοι των πόλεων αντλούν από μια ποικιλία αναφορών για να διαπραγματευτούν τη θέση τους στην πόλη, είτε μέσα από τη δουλειά, την οικογένεια, την οδική σήμανση, τα καφενεία, το έθνος, τον κόσμο. Αυτή η «χωροποίηση» του δημόσιου περιλαμβάνει απαραίτητα ένα ολόκληρο φάσμα αντικειμένων και πραγμάτων που παρέχουν υπόρρητα νοήματα και πεδία στα οποία κατοικούν άνθρωποι. Μπορεί η εξουσία να είναι ενσωματωμένη μέσα σ’ αυτό τον «ιστό σημασίας», όμως αυτή η «περίφραξη νοηματοδοτημένων μορφών» (Geertz 1983:182) δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της κρατικής εξουσίας. Παράγεται και αναπαράγεται διαρκώς, προσαρμόζεται και διαμφισβητείται, και υιοθετεί διαφορετικές ποιότητες και σημασίες.

4. Αντιμέτωποι με τη βεβαιότητα της αβεβαιότητας στη Βηρυτό: Ανοίγματα μετά το 2015

Επιμένοντας στις πιο δομικές πλευρές του σχηματισμού εδάφους, τούτο το άρθρο υποστηρίζει ότι τα πολιτικο-φατριαστικά εδάφη της Βηρυτού μπορούν να συγκροτήσουν μια πλούσια και πολύπλοκη αστικότητα που δεν επιτελείται με τον τρόπο που προσδοκούν οι κλασικές αντιλήψεις του δημόσιου χώρου, αλλά ως μια αστικότητα αποτελούμενη από διαχωρισμένες σφαίρες «που κατορθώνουν εντούτοις να συνυπάρχουν» [«rubbing along»] (Makdissi 2000 στο Fregonese, 2012) και που ορίζουν την κοσμοαντίληψη και τον χώρο τους, η μία σε σχέση με την άλλη, σε ένα πλαίσιο κατακερματισμένου κράτους και ελλείψει ενός ενιαίου πολιτειακού χώρου που να τις εκπροσωπεί.

Την ίδια στιγμή, οι αυξανόμενες ανισότητες και η διαφθορά, η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, των συνθηκών ζωής και του περιβάλλοντος στον Λίβανο, σε βαθμό που δημιουργεί βαθιά υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση, προκάλεσαν μια από τις πιο ενιαίες διαθρησκευτικές εκστρατείες ενάντια στην τάξη των πολιτικών και ενάντια στο φατριαστικό σύστημα το καλοκαίρι του 2015. Η χωματερή του Ναάμε, που ήταν η κύρια χωματερή της πόλης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, είχε μείνει σε λειτουργία για δεκαεφτά χρόνια, αντί για τα προγραμματισμένα έξι. Η χωματερή αποτελούσε προσωρινή λύση ώσπου να στηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατέληξε όμως να συμβολίζει τη διαφθορά της χώρας και την διασπασμένη ηγεσία και διοίκησή της.

Διαδηλωτές στην Πλατεία των Μαρτύρων κατά τη διάρκεια της
κρίσης των απορριμμάτων, 8 Οκτωβρίου 2015

Όταν τον Ιούλιο του 2015, οι κάτοικοι του Ναάμε απαίτησαν το κλείσιμο της χωματερής φράζοντας για μια ακόμα φορά τον δρόμο στα απορριμματοφόρα, η Βηρυτός ξεχείλισε από τα αμάζευτα σκουπίδια προκαλώντας περιβαλλοντική και υγειονομική κρίση. Οι κινητοποιήσεις σχετικά με το πρόβλημα των σκουπιδιών έφεραν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό διαδηλωτών στους δρόμους, ιδιαίτερα νέους, και γέννησαν ακόμα περισσότερες νέες κινητοποιήσεις που ζητούσαν μια λύση στο πρόβλημα. Η κρίση των σκουπιδιών και η ανικανότητα της κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει υπογράμμιζαν τις σοβαρές ανεπάρκειες και τη διαφθορά της κυβέρνησης, κάτι που ώθησε το κίνημα προς πιο μεγαλεπήβολους στόχους, φτάνοντας να ζητήσει την κατάργηση του φατριαστικού συστήματος και την απόσυρση ολόκληρης της τάξης των πολιτικών.

Παρότι τα κινήματα είχαν περιορισμένη επιτυχία σε ό,τι αφορά το ίδιο το ζήτημα των σκουπιδιών, βρήκαν ανταπόκριση σε ένα άλλο επίπεδο, αυτή τη φορά στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, Το σχήμα Beirut Madinati («Βηρυτός Η Πόλη Μου», ΒΜ) δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2016, ως πολιτική κίνηση από μια λίστα 24 ανεξάρτητων υποψηφίων που προέρχονταν από την κοινωνία των πολιτών, το πανεπιστήμιο, το μάρκετινγκ, την αρχιτεκτονική, την ιατρική, τις τέχνες ή την ένωση των ψαράδων. Είχε ίσο αριθμό Χριστιανών και Μουσουλμάνων, ίσο αριθμό αντρών και γυναικών. Το BM παρουσίασε επίσης, πράγμα σπάνιο σε λιβανέζικες εκλογές, ένα πρόγραμμα 10 σημείων, που περιλάμβανε μέτρα για τις δημόσιες μεταφορές και τους δημόσιους χώρους, για προσιτή στέγαση, για τη μόλυνση, για την καταπολέμηση της φτώχιας ή για τη διοίκηση του δήμου. Μετά από δυο μήνες δημόσιων συζητήσεων και μια προεκλογική εκστρατεία με πολύ περιορισμένα μέσα, το BM κέρδισε το περίπου 40% των ψήφων στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2016 – οι πρώτες εκλογές που έγιναν μετά τις κοινοβουλευτικές του 2009 – αλλά καμία έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, λόγω του απόλυτα πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος. Τις εκλογές κέρδισε ένας συνδυασμός υποψηφίων από τους δύο, κατά άλλα αντιτιθέμενους, πολιτικούς συνασπισμούς της 8ης Μαρτίου και της 14ης Μαρτίου.

Καθώς οι σε εθνικό επίπεδο θεσμοί βρίσκονται κατά μεγάλο βαθμό κάτω από τον έλεγχο των πολιτικών κομμάτων και σε διαρκές αδιέξοδο, το τοπικό και το δημοτικό επίπεδο θεωρούνται βασικές κλίμακες διακυβέρνησης, στις οποίες μπορεί να ασκηθεί μια πιο τεχνοκρατική διαχείριση που να ανταποκρίνεται σε άμεσες ανάγκες και να κερδίσει νομιμοποίηση. Είναι επίσης, ρεαλιστικά μιλώντας, μια κλίμακα στην οποία μια ομάδα με περιορισμένους πόρους μπορεί να δημιουργήσει ρωγμές στην περιχαρακωμένη κομματική πολιτική. Παρότι η εκστρατεία βρήκε θετική ανταπόκριση, έστω κι αν αντιμετωπίστηκε μερικές φορές με κυνισμό, και παρότι άνοιξε τον δρόμο για μια αμφισβήτηση του πελατειακού φατριαστικού συστήματος, το εν λόγω σύστημα απέδειξε πως, όταν αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή, οι κατά τα άλλα ασυμφιλίωτοι αντίπαλοι μπορούν να συσπειρωθούν για να υπερασπίστουν τα προνόμιά τους. Όπως όταν ο Ουαλίντ Τζουμπλάτ, επικεφαλής της Δημοκρατικής Συγκέντρωσης, λέγεται ότι είπε στον Σαάντ Χαρίρι – τότε υποψήφιος και πλέον πρωθυπουργός – για την ανάγκη να εκλεγεί πρόεδρος: «προχώρα και διάλεξε οποιονδήποτε πρόεδρο […] γιατί το ουσιαστικό είναι να διασωθεί το σύστημα» (Saleh 2016).

Η ανθεκτικότητα αυτού του συστήματος απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και απέναντι στην παρατεταμένη αστάθεια έχει κάνει την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων πιο προβλέψιμη αλλά και λιγότερο αποδεχτή. Καταφεύγοντας στην κάλπη, οι ακτιβιστές και η κοινωνία των πολιτών, που προηγουμένως είχαν αναζητήσει την αλλαγή μέσω διαμαρτυριών και ΜΚΟ, προσπαθούν να μειώσουν την κυριαρχία της τάξης των πολιτικών πάνω στο κράτος και τους πόρους του διεκδικώντας κοινοβουλευτικές έδρες – καθώς ο εκλογικός νόμος που επικυρώθηκε τον Ιούνιο του 2017 κάνει την εκλογή ανεξάρτητων υποψηφίων ευκολότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, οι εθνικές εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2018 απέδωσαν μόνο μία θέση στον συνδυασμό Kulluna Watani, που αποτελείται από μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, για ορισμένους ακτιβιστές, μόνο αν δημιουργηθεί ένα διαφορετικό πολιτικό ενδιαίτημα [political habitat] μπορεί να αμφισβητηθεί και να αντιμετωπιστεί η υφιστάμενη πολιτική τάξη πραγμάτων. Όπως λέει ο Καρίμ, ένας ακτιβιστής που έχει λάβει μέρος σε διάφορες αντιφατριαστικές (anti-sectarian) εκστρατείες από το 2011:

«πρέπει να δημιουργήσουμε νέους χώρους και να δημιουργήσουμε νέους τρόπους ύπαρξης […] Πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο των ζωών μας, των επιλογών μας, ακόμα και των σωμάτων μας, τα οποία υποχρεώνονται να ακολουθούν δρόμους και τρόπους που δεν θέλουμε. Είμαστε καθημερινά υποχρεωμένοι, σε μια χώρα όπως ο Λίβανος, να διαμορφώνουμε τη ζωή μας με έναν ορισμένο τρόπο για να αποφύγουμε τον θάνατο, να αποφύγουμε να γίνουμε ένοπλοι μαχητές ή διεφθαρμένοι, ή απλώς για να μη φύγουμε. Το να δημιουργήσουμε αυτούς τους νέους χώρους, νέους τρόπους ζωής και νέες πρακτικές είναι λοιπόν πολύ σημαντικό» (Βηρυτός, 31 Μαΐου 2016).

Ως προς αυτό, μοιάζει να απηχεί τη δουλειά του Rahul Rao σχετικά με την κατασκευή υπάγωγων συνόρων [subaltern boundary making] και τον μεταποικιακό εθνικισμό, όταν λέει: «πράγματι, το να είσαι υπάγωγος δεν σημαίνει ότι έχεις έναν ασφαλή χώρο αλλά ότι πρέπει πάντα να παλεύεις για να δημιουργήσεις ένα τέτοιο χώρο» (Rao, 2014: 172). Ο δημόσιος χώρος λοιπόν δεν προϋπάρχει, αλλά δημιουργείται συνέχεια μέσω των κινήσεων, λόγων και υλικοτήτων που κάνουν τον χώρο κατοικήσιμο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι αποκλείει ενώ ταυτόχρονα ορίζει τρόπους και τόπους φιλοξενίας.

Συμπέρασμα

Καθώς οι πόλεις αντιμετωπίζονται ολοένα και περισσότερο μέσα από το πρίσμα της «ατέλειωτης πόλης», ή σύμφωνα με ιδέες σχετικά με την «πλανητική πολεοδομία» ή τη «μεσαιωνική νεωτερικότητα», όπου η μαχητική και ανταγωνιστική πολιτική έχει επιστρέψει στον δρόμο όχι με τη μορφή διαδηλώσεων αλλά με κινήματα καταλήψεων που προσπαθούν να ριζώσουν σε ένα πεδίο, θα υποστήριζα ότι ο δημόσιος χώρος μπορεί επίσης να επωφεληθεί από μια επιστημολογική στροφή προς την εδαφικότητα και τη σφαιρολογία. Οι πόλεις δεν προσδιορίζονται πια από έντονες κεντρικότητες σε μια σθεναρή ιεραρχία μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Ωστόσο, σχεδιαστές των συγκοινωνιών και εννοιολογικοί αναλυτές χρησιμοποιούν δισδιάστατους χάρτες δικτύων για να περιγράψουν ένα ασταθές περιβάλλον που αποτελείται από ροές, κόμβους και γραμμές και επεκτείνεται σαν ρίζωμα. Αυτή η μάλλον αποστεγνωμένη αναπαράσταση της αστικότητας δεν κατορθώνει να προβάλει κατοικήσιμα αστικά εσωτερικά, απεναντίας αυτά υλοποιούνται μέσα από καθεστώτα ασφαλειοποίησης [securitisation], εμπορικά κέντρα και το «μοντέλο SUV» της ιδιότητας του πολίτη (SUV citizenship) (Mitchell, 2005).

Οι φυσαλίδες της έριδας που είναι τα κινήματα κατάληψης στους περιορισμένους λογοθετικούς χώρους του Πάρκου Τζουκότι, της Πλατείας Συντάγματος, της Πλατείας Ταξίμ ή στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου, μαρτυρούν περισσότερο την εδαφική λογική της σύγχρονης αμφισβήτησης παρά διαδικασίες μέσω των οποίων διατυπώνεται η αστική ιδιότητα του πολίτη και ενεργοποιείται το δικαίωμα στην πόλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώροι αυτοί δεν ασκούν επιρροή σε ευρύτερα αστικά και παγκόσμια αρμολογήματα (assemblages) αλλά ότι μοιάζει να τροφοδοτούν περισσότερο έναν ανταγωνισμό για σφαιροδόμηση [competing sphere-building] παρά την κατασκευή νέων κοινών κεντρικοτήτων. Ακολουθώντας αυτή την άποψη, η αμφισβήτηση του δημόσιου χώρου δεν εκτυλίσσεται μέσα από την υπέρβαση των διαφορών ή την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Μάλλον η σύγκρουση διευθετείται με τον διαρκή ανασχεδιασμό της μεμβράνης της σφαίρας, καθώς αυτή αγγίζεται με άλλες, συρρικνώνεται, φουσκώνει και σκάει.

Βιβλιογραφία

Alsayyad, Nezar, & Ananya Roy (2006). “Medieval Modernity: on Citizenship and Urbanism in a Global Era.” Space & Polity 10(1): 1–20.

Amin, Ash (2008). “Collective Culture and Urban Public Space.” City 12(1): 5–24.

Arendt, Hannah (1998). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

Benhabib, Seyla (1993). “Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jürgen Habermas,” in Habermas and the Public Sphere, edited by Calhoun, Craig. Cambridge Massachusetts: The MIT Press.

Beyhum, Nabil (2009). “Le Rôle Du Symbolisme Dans La Planification Urbaine: Le Cas De La Place Des Canons”, in Z. Akl and N. Beyhum, eds, Conquérir Et Reconquérir La Ville: L’aménagement Urbain Comme Positionnement Des Pouvoirs Et Contre-Pouvoirs.

Brenner, Neil & Elden, Stuart (2009). “Henri Lefebvre on State, Space, Territory.” International Political Sociology 3(4): 353–377.

Carmona, Matthew (2015). “Re-Theorising Contemporary Public Space: A New Narrative and a New Normative”, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 8(4): 373-405.

Coleman, Roy (2002). “Reclaiming the Streets: Closed Circuit Television, Neoliberalism and the Mystification of Social Divisions in Liverpool, UK.” Surveillance & Society, 2(2/3): 293-309.

Davie, May (2007). “Théories et Réalités Historiques de la Publicité dans La Ville Arabe: Le Cas de Beyrouth”, in Davie, May Fonctions, Pratiques Et Figures Des Espaces Publics Au Liban: Perspectives Comparatives Dans L’aire Méditerranéenne. Beirut: ALBA, Université de Balamand Académie Libanaise des Beaux-Arts : 277–301.

Dawson, Ashley (2006). “Geography of Fear: Crime and the Transformation of Public Space in Post-Apartheid South Africa”, in The Politics of Public Space, edited by Low, Setha and Smith, Neil. New York: Routledge: 123–142.

Delpal, Christine (2001). «La Corniche de Beyrouth, un nouvel espace public.» Annales de la Recherche Urbaine 91(Villes et Guerres): 74-82.

Denoeux, Guilain & Springborg, Robert (1998). «Hariri’s Lebanon: Singapore of the Middle East or Sanaa of the Levant?» Middle East Policy 6(2), 158-173.

Elden, Stuart (2007). “Governmentality, Calculation, Territory.” Environment and Planning D 25 (3): 562–580.

Elden, Stuart (2009). Terror and Territory: The Spatial Extent of Sovereignty. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Elden, Stuart (2010). “Land, Terrain, Territory.” Progress in Human Geography 34(6): 799–817.

Elden, Stuart (2013). The Birth of Territory. Chicago: The University of Chicago Press.

Foucault, Michel, (2007). Security, Territory, Population: Lectures at the Collège De France, 1977-78 edited by Senellart, Michel, Ewald, François & Fontana, Alessandro. New York: Palgrave Macmillan.

Fraser, Nancy (1990). “Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy.” Social Text (25/26): 56–80.

Fregonese, Sara (2012). “Beyond the Weak State. Hybrid Sovereignties in Beirut”, Environment and Planning D: Society and Space, 30(4): 655-674.

Geertz, Clifford (1983). Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books.

Gottmann, Jean (1973). The Significance of Territory. Charlottesville: University Press of Virginia.

Graham, Stephen & Alessandro Aurigi (1997). “Virtual Cities, Social Polarization, and the Crisis in Urban Public Space.” Journal of Urban Technology 4 (1):19-52.

Graham, Stephen & Simon, Marvin (2001). Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition. London; New York: Routledge.

Günzel, Stephan (2011). “Immanence and Deterritorialization: The Philosophy of Gilles Deleuze & Félix Guattari.” Twentieth World Congress of Philosophy. Boston, Massachussetts. http://www.bu.edu/wcp/Papers/Cont/ContGunz.htm. Accessed 24 January 2018.

Habermas, Jürgen, Lennox Sara & Lennox, Franck (1974). “The Public Sphere: An Encyclopaedia Article (1964).” New German Critique 1(3): 49-55.
Habermas, Jürgen (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere. The MIT Press.

Harvey, David (2006). “The Political Economy of Public Space,” in The Politics of Public Space, edited by Low, Setha & Smith, Neil. New York: Routledge: 17-34.

Harvey, David (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso Books.

Heidegger, Martin (1967). Being and Time. Translated by John MacQuarie and Edward Robinson. 1st ed. Oxford: Basil Blackwell.

Isaac, Joseph (1995). Prendre Place : Espace Public Et Culture Dramatique : Colloque De Cerisy. Edited by Joseph Isaac. Paris: Editions Recherches – Plan urbain.

Kärrholm, Mattias (2007). “The Materiality of Territorial Production: A Conceptual Discussion of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space.” Space and Culture 10 (4): 437–453.

Khoury, Pierre & Ragette, Friedrich (1983). Beirut of Tomorrow. Beirut: American University of Beirut.

Klauser, Francisco R (2010). “Splintering Spheres of Security: Peter Sloterdijk and the Contemporary Fortress City.” Environment and Planning D: Society and Space 28(2): 326–340.

Klauser Francisco R (2012). “Thinking Through Territoriality: Introducing Claude Raffestin to Anglophone Sociospatial Theory.” Environment and Planning D: Society and Space, 30(1): 106-120.

Larkin, Craig (2010), “Beyond the War? The Lebanese Post-memory Experience.” International Journal of Middle East Studies 42(4): 615-35.

Latour, Bruno (2008). “A Cautious Prometheus? a Few Steps Toward a Philosophy of Design (with Special Attention to Peter Sloterdijk).” Networks of Design. Meeting of the Design History Society Falmouth (3-6 September), Universal Publishers: 2-10.

Latour, Bruno (2009). “Spheres and Networks: Two Ways to Reinterpret Globalisation.» Harvard Design Magazine 30 (Spring/Summer).

Leenders, Reinout (2004). “Nobody Having too Much to Answer for: Laissez-Faire, Networks, and Postwar Reconstruction in Lebanon” in Heydemann S, Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Reform Revisited. New York: Palgrave Macmillan.

Lefebvre, Henri (1974). La Production De L’espace. Paris: Éditions Anthropos.

Makdisi, Saree (1997). «Laying Claim to Beirut: Urban Narrative and Spatial Identity in the Age of Solidere.» Critical Inquiry 23(3): 660-705.

McFarlane, Colin (2011). “Assemblage and Critical Urbanism.” City 15(2): 204-224.

Mermier, Franck (2008). Liban, Espaces Partagés Et Pratiques De Rencontre Beyrouth : Presses de l’Ifpo.

Mitchell, Don (2005). “The S.U.V. model of citizenship: floating bubbles, buffer zones, and the rise of the “purely atomic” individual.” Political Geography 24(1): 77-100

Morin, Marie-Eve (2009). “Cohabitating in the Globalised World: Peter Sloterdijk’s Global Foams and Bruno Latour’s Cosmopolitics.” Environment and Planning D: Society and Space 27 (1): 58–72.

Murphy, Alexander B (2012). “Entente Territorial: Sack and Raffestin on Territoriality.” Environment and Planning D: Society and Space 30: 159–172.

Nasr, Joe (1999). “Reconstruction”, in Huybrechts, Eric & Douayhi Chawqi (Eds) Reconstruction et réconciliation au Liban: négociations, lieux publics, renouement du lien social. Beyrouth : Cahiers du CERMOC.

Picard, Elizabeth (1997). «Le communautarisme politique et la question de la démocratie au Liban.» Revue internationale de politique comparée 4(3): 639-656.

Raffestin, Claude (1984). “La Territorialité : Miroir Des Discordances Entre Tradition Et Modernité.” Revue De l’Institut De Sociologie (3-4): 437–447.

Ramadan, Adam (2013). “From Tahrir to the World: The Camp as a Political Public Space”, European Urban and Regional Studies, 20(1): 145-149.

Saadeh, Sofia (2001). «Les conséquences du sectarisme sur l’espace public de Beyrouth.» Cahiers de la Villa Gillet 15, «Villes et Religions»: 67-80.

Sack, Robert D (1983). “Human Territoriality: A Theory”, Annals of the Association of American Geographers 73(1): 55–74.

Salaam, Assem (1994). «The Reconstruction of Beirut: A Lost Opportunity.» AA Files 27.

Saleh, A (2016). “Who is better in the Saudi eyes: Al Hariri or Siniora?” Ad-Diyar Newspaper 19 August 2016 (translated by MideastWire). Available at: https://mideastwire.com/page/article.php?id=61466 [Accessed 20 December 2017].

Sassen, Saskia (2008). Territory, Authority, Rights. Princeton, NJ; Oxford: Princeton University Press.

Sassen, Saskia (2011). “The Global Street: Making the Political”, Globalizations, 8(5): 573-579.

Sassen, Saskia (2013). “When Territory Deborders Territoriality.” Territory, Politics, Governance 1(1): 21-45.

Sennett, Richard (2008). “Reflections on the Public Realm”, in Bridge, Gary & Watson, Sophie The New Blackwell Companion to the City, Chapter 34: 390-397.

Sennett, Richard (2013). “Quant.” Richardsennett.com. http://www.richardsennett.com/site/SENN/Templates/General2.aspx?pageid=16. [Accessed 29 May 2017].

Sloterdijk, Peter (2002). Bulles: Microsphérologie (Sphères I). Paris: Hachette Littératures.

Sloterdijk, Peter (2005). Écumes: Sphérologie Plurielle (Sphères III). Paris: Maren Sell.

Sloterdijk, Peter (2008). Le Palais De Cristal À L’intérieur Du Capitalisme Planétaire. Paris: Hachette littératures.

Sloterdijk, Peter (2010). Globes: Macrosphérologie (Sphères II). Paris: Libella – Maren Sell Editions.

Sloterdijk, Peter (2011). Bubbles: Spheres Volume I: Microspherology. Los Angeles: Semiotext.

Thrift, Nigel (2009). “Different Atmospheres: of Sloterdijk, China, and Site.” Environment and Planning D: Society and Space 27(1): 119-138.

Weber, Max (1946). From Max Weber: Essays in Sociology. Edited by Gerth, Hans & Wright Mills, Charles. New York: Oxford University Press.

Public Space and Refugee Studies: Performing Emancipation, Resistance and Opposition at Train Stations in Budapest and Vienna in 2015

by Sabine Knierbein 32

Abstract

Public space in and around train stations in Vienna have become repurposed by refugees, activists and by different institutions offering emergency humanitarian support in September 2015. Yet they have also, as in the case of Budapest’s Keleti station, been controlled by the police preventing refugees from continuing their journey. As the cases show, train stations and their platforms can be appropriated and used in quite different ways: (a) as an institutionalized sphere of oppositional politics within the wider field of managerial governance’s regimes of care (through recognized NGOs such as the Caritas), as (b) relational counter space where political resistance is enacted through embodied performance and the staging of dissent (through the formation of an insurgent movement, that is, Train of Hope), and (c) as a place where state power is exerted and where public authorities organize the management of a population through biopolitics and the installment of police order, towards which the excluded subjects take a position of explicit disavowal resulting in liberating action to change their own condition. This act of liberation, the March of Hope by over a thousand refugees, has marked a key moment of transformation in politics around the world, particularly but not exclusively in Europe. This chapter sheds a light on the role of local train stations’ appropriation in quite different ways by, for and against refugees. Train stations have witnessed this moment of transformation on the local ground of everyday space, and thus deserve new attention in empirical and conceptual research at the interface of public space and refugee studies. Train stations therefore play an important role as public space in times of increasing international mobility, particularly amongst displaced populations. They offer the opportunity to stage dissent against hegemonic national(ist) politics and weak European governmental regimes under post-political conditions.

Δημόσιος χώρος και πρόσφυγες: Επιτελώντας χειραφέτηση, αντίσταση και αντίθεση σε σιδηροδρομικούς σταθμούς της Βουδαπέστης και της Βιέννης το 2015

Ο δημόσιος χώρος μέσα και γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς στη Βιέννη τροποποιήθηκαν από πρόσφυγες, ακτιβιστές και διαφορετικούς θεσμούς/οργανισμούς που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια τον Σεπτέμβριο του 2015. Ωστόσο, όπως συνέβη στην περίπτωση του σταθμού Keleti της Βουδαπέστης, βρέθηκαν επίσης υπο τον έλεγχο της αστυνομίας που εμπόδιζε τους πρόσφυγες από το να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Όπως δείχνουν οι διαφορετικές περιπτώσεις, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι πλατφόρμες τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αρκετά διαφορετικούς τρόπους: α) ως μια θεσμοθετημένη σφαίρα αντιθετικής πολιτικής μέσα στο ευρύτερο πεδίο καθεστώτων φροντίδας της διαχειριστικής διακυβέρνησης (μέσα από αναγνωρισμένες ΜΚΟ όπως η Caritas, β) ως σχεσιακοί αντι-χώροι, όπου η πολιτική αντίσταση γίνεται πράξη μέσα από σωματοποιημένη επιτέλεση και την σκηνοθεσία της διαφωνίας (μέσα από τη δημιουργία ενός κινήματος με τη μορφή εξέγερσης, όπως το Τρένο της Ελπίδας) και γ) ως τόπος όπου η κρατική εξουσία ασκείται και όπου οι δημόσιοι φορείς οργανώνουν τη διαχείριση των πληθυσμών μέσα από την βιοπολιτική και την εγκαθίδρυση της αστυνομικής τάξης, απέναντι στην οποία τα αποκλεισμένα υποκείμενα στέκονται με σαφή άρνηση, που οδηγεί στην απελευθερωτική πράξη αλλαγής της κατάστασής τους. Αυτή η πράξη της απελευθέρωσης, η Πορεία της Ελπίδας από περισσότερους από χίλιους πρόσφυγες, σηματοδότησε μια στιγμή κλειδί στον μετασχηματισμό της πολιτικής στον κόσμο, και συγκεκριμένα στην Ευρώπη, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. Το άρθρο αυτό φωτίζει τον ρόλο της οικειοποίησης των τοπικών σιδηροδρομικών σταθμών με διαφορετικούς τρόπους, για τους πρόσφυγες, από τους πρόσφυγες, και εναντίον τους. Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί υλοποίησαν αυτήν τη στιγμή του μετασχηματισμού στο τοπικό επίπεδο του χώρου της καθημερινότητας και γι αυτό αξίζει να τους μελετήσουμε με προσοχή μέσα από εννοιολογική και εμπειρική έρευνα, που αναπτύσσεται στην τομή των σπουδών για τον δημόσιο χώρο και για τους πρόσφυγες. Έτσι, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί παίζουν σημαντικό ρόλο ως δημόσιοι χώροι σε εποχής αυξανόμενης παγκόσμιας κινητικότητας, κυρίως εκτοπισμένων πληθυσμών. Προσφέρουν την ευκαιρία οργάνωσης έμπρακτης διαφωνίας ενάντια στην ηγεμονική εθνι(κιστι)κή πολιτική και τα αδύναμα Ευρωπαϊκά κυβερνητικά καθεστώτα σε μετα-πολιτικές συνθήκες.

Local Public
Space and Geopolitical Transitions in 2015

This paper establishes a bridge between public space research and refugee studies to contextualize the emancipatory actions of hundreds of refugees who became part of the “March of Hope” between Hungary and Austria in 2015. Activities at train stations in Budapest and Vienna will be empirically analyzed, as both served as hubs for displaced people’s journeys from southern and eastern states of Europe to northern regions at a time when the Western Balkan Route was still accessible (see fig. 1). 33 By the end of October 2015, approximately 700.000 people – from Syria, Pakistan, Afghanistan and other countries – had travelled along the Western Balkan Route from Greece to Central Europe (cf. European Commission Online 2015, 1). Just within a couple of weeks, 300,000 refugees passed through Vienna, with 21,600 refugees registering in Vienna for welfare support (Henley 2016). 34

Fig. 1: Western Balkan Route particularly frequented by refugees
in 2015. Source: A. Gabauer

In this article, different approaches to emancipatory action, humanitarian aid and refugee support in and around train stations will be analyzed to demonstrate very different political roles of ephemeral public spaces emerging around mobility hubs. The article features (1) a conceptual part, followed by (2) an introduction to Austria’s post-political humanitarian governance context. Afterwards, attention is shifted to (3) the spatial, social and political conditions which set the scene for the March of Hope (case study Budapest Keleti pályaudvar [Eastern Train Station]), before presenting (4) further empirical research on two train stations in Vienna, followed by (5) an investigation of the political dimension of different patterns of appropriation in these stations, (6) concluding with an assessment of different forms of opposition, resistance and emancipation in humanitarian politics in public space.

The empirical cases presented draw upon qualitative social research that was carried out between June 2015 and February 2016 in Vienna, consisting of a qualitative content analysis of social media postings, daily and weekly newspapers, and online journals, as well as interviews and ethnographic observation. Focus is on train stations as these are key infrastructural hubs of refugee mobility and thus of refugee agency and support. The goal is to investigate the extent to which train stations can be considered public spaces for (a) emancipatory spatial praxis, (b) oppositional politics and (c) acts of radical urban resistance pertaining to the field of alter politics in times of enhanced (forced) migration.

Refugee Agency and Post-Political Humanitarian Governance

1. Conceptual crossovers between public space research and refugee studies

Researchers have observed the reduction of institutionalized politics to broad superficial consensus among actors in power who, regardless of social status seek to reify the capitalist free market and the liberal state as social foundations (Wilson and Swyngedouw 2015). Swyngedouw (2007) has coined this consensual type of governance as post-political condition, whose patterns of depoliticalization diminish political action; erode democracy; weaken the public sphere and propel a politics of violent disavowal . These post-political “spaces of depoliticization” are contrasted with places that foster “specters of radical politics”. These places offer an agonistic sphere where contemporary post-political governance can be challenged and contested (ibid.)

Debates about emerging spaces of solidarity with a potential to contest and alter the post-political condition have raised issues of emancipatory action in public space. García-Lamarca (2017, 42) sees insurgent public-space related practices as “not only reactive and resistance-based, but also active and propositional”. Affective practices, processes, and places of solidarity-making are one viable alternative to the dominant order of production and power (Arampatzi, 2016). This finding has qualified the empirically informed debate on acts of urban resistance as active dissent, capable of altering prevailing neoliberal politics and post-political governance (Hou and Knierbein, 2017).

Yet public space researchers have also surpassed the overemphasis on public space as discursive public sphere in favor of a performative conception of public space as place of embodied formation of counter publics and meaningful change (Bridge and Watson, 2011). A gap between public space and public sphere literatures has been identified, while conceptually reactivating public space as the integral “geography of the public sphere” (Low and Smith 2006, 6) meaning that “an understanding of public space is an imperative for understanding the public sphere”. In these debates, public space has been analyzed as a (potential) place of insurgence, dissent, and the staging of an egalitarian politics of difference (Watson, 2006; Hou, 2010; Kaika and Karaliotas, 2014), where the political can be reclaimed through embodied action and acts of spatially exposing (vulnerable) bodies as a part of face-to-face politics. Positions in radical anthropology, in this respect, have distinguished the role of the body in protest from rather discursive claims (Moore, 2013): Moore states that “politics” (including oppositional politics) allows for contention within certain given parameters (of the institutionalized state), whereas “the political” challenges the very foundations of these parameters (ibid.: 12). Rather than understanding insurgent acts of dissent as “anti”politics, Moore suggests unraveling the embodied action of space occupations by grasping its full mobilizing potential as “alter”politics (ibid.: 12, referring to Hage, 2012). These debates on public space, however, have rarely been linked to a public staging of civic dissent, aimed at enacting, protecting and supporting refugee rights against post-political conditions, which have been shaped by national states failing to guarantee basic living conditions

In the field of refugee studies, self-organization and emerging resistance of displaced people is given a similar weight as a mobilizing agent for change: A post-colonial reading depicts western humanitarian agencies and public authorities represent refugees “in terms of helplessness and loss” (Rajaram, 2002: 247). Refugee subjectivities are consequently reduced “to a mute and faceless physical mass … Narration of refugee experiences becomes the prerogative of Western “experts”: the lives of refugees become a site where Western ways of knowing are reproduced” (ibid.). Other accounts have discussed refuge in the context of urbanity, and cities (Sanyal, 2014), while emphasizing the growing relevance of urban practices of refugees that are no longer exceptions, but become the norm (ibid.: 568). While refugee camps have been seen as a denial of the right of mobility (ibid.: 560), Sanyal states that “refugees have often preferred to go to cities: work is more readily available, plus cities afford a degree of anonymity allowing them to escape the apparatus of humanitarian assistance and the stigma of refugeeness, and also promise easier assimilation into the host population.” The movement of refugees into urban areas further complicates the mission of humanitarian agencies attempting to “care” for them (Sanyal, 2014: 560-1, referring to Malkki 1995).

Research on refuge is often focusing on the relations between those who flee (their country, city, or region), and those who “offer” support. Referring to Holston and Appadurai (1996: 195-6), Malkki (2002: 356) argues that “refugee-ness is negotiated” (by persons who are framed as ‘refugees’ and the institutions whose mandate they are) “in a world in which migration and the complexities of immigrant status are ever more acutely politicized and economically consequential”. Migration can thus be understood as a “central link between classical issues of citizenship – imaged as a right-bearing form of membership in the territorial nation-state – and the city as this dense and heterogeneous lived space” (ibid., referring to Holston and Appadurai, 1996: 195–6). It is exactly the ethnography of urban lived spaces that public space research has traditionally been concerned with, while (post)structural perspectives have been introduced only recently (Tornaghi and Knierbein, 2015).

In 2015, train stations were increasingly converted into make-shift temporary shelters for refugees. The following empirical analysis sheds light on the multiple roles of train stations as lived space, a potential counter space to renew (urban) democracy. For refugees, being able to access central mobility hubs is a key factor to take on decisions and decide not only their own mobility but also their emancipation. Increasing privatization of public train stations and shifting domestic authority to private maintenance companies, demonstrates the importance of understanding the multiple roles of train stations beyond mobility, as key sites of emancipatory spatial action and humanitarian support of refugees

2. Austria’s Post-Political Context and Public Space Mobilization

In Austria, broad public recognition of the emerging needs of an increasing number of arriving refugees did not begin until June 2015, when the news reports covered the unbearable circumstances in the nation’s largest refugee shelter camp in Traiskirchen. 35 A media-based critique had been triggered by Traiskirchen’s mayor in 2015 who criticized the conditions created by the Austrian Ministry of the Interior: Instead of organizing more first-aid refugee camps all over the country to prepare for the predicted increase in refugee flows, Austria’s then Minister of the Interior ordered that more tents be erected on the already overcrowded camp grounds, thus increasing stress factors and tightening the precarious living conditions that many of the camp’s inhabitants were already facing.

The surge of negative media regarding Traiskirchen steadily increased as 4,500 refugees had been placed in a facility originally meant for a maximum of 1,500, by the end of July 2015. This triggered public awareness of new migratory flows of displaced people within Austria: Press reports detected not just state failure concerning the Traiskirchen camp, but particularly the weaknesses and pitfalls of commodifying humanitarian aid governance, since the management of the camp had been privatized in 2003: The site is now run by the Austrian branch of a Swiss company, ORS Service AG (ORF Online, 2015a, Profil.at Online 2015). In critical theory, these shifts are reflected through thoughts concerning the concept of the “camp” (Diken, 2004) and the privatization of humanitarian camp facility management to private corporations (Webber, 2012: 43). Malkki (2002: 355) also offers a wider perspective on the biopolitics of camps when stating that

“…refugee camps are not ‘test beds’ of global segregations yet to come, but, rather, part and parcel of well-established international technologies of power for the control of space and movement. In those technologies, the refugee camp is ‘standard equipment’, along with transit centers, reception centers, holding cells, prisons, labor compounds, ghettoes, and other familiar features of the modern sociopolitical landscape.”

In late July 2015, Amnesty International, Médecines san Frontiers, Red Cross, and Caritas, joined forces to denounce the inhumane conditions in the refugee camp. They also pointed out the paradox of this situation occurring in the wealthy countries of Europe, just a couple of minutes car-drive away from Vienna, a city promoted as “the World’s Most Livable City” in Mercer’s commercial city ranking and known for its socially friendly welfare culture (Forbes Online, 2015; Presse Online, 2016). 36

The situation in Traiskirchen, however, was mobilizing individuals and groups in Vienna’s civil society. They wanted to explicitly welcome the refugees and to protect their rights. Most were ashamed that the national state was failing on so many fronts at its humanitarian, social, and democratic affairs, and many of them followed the call “Mensch sein in Österreich” [being human in Austria] by a single private person: Nadia Rida. She was a young Viennese youth worker, who filed a request with the municipality to organize a public demonstration.

Yet preparations for the protest march were deeply overshadowed by the tragic death of 71 refugee children, women and men who suffocated during their hidden transfer to Austria, where their dead bodies were found on a motorway closeby the Hungarian border on 27 August (Aljazeera Online, 2015a), just four days before the march for solidarity took place. Shaken and deeply impacted by this tragedy and the catastrophic conditions in Traiskirchen, the last week of August was characterized by a seemingly growing critical climate in Vienna: More and more people started to position themselves explicitly for the protection of asylum and human rights

3. Budapest: Keleti Train Station and Refugee’s March of Hope

Media attention would now shift to the many refugees daily making their way on foot from Greece to Hungary, where they likely arrived at Budapest Keleti station (Keleti) to buy tickets for trains to Austria and Germany (BBC Online, 2015). International and local NGOs increasingly stressed that Hungary was facing a humanitarian crisis, because of little state support. Many refugees were stranded at Keleti not allowed to board trains to Austria. Frustration among the refugees grew, as many had spent their last savings on tickets for trains that never arrived, temperatures were high, hygienic conditions were precarious, and they had already undergone physical and psychological stress and trauma during their journey. In one first action, hundreds of refugees poured into two trains bound for Austria. Afterwards the station was shut down again on 1 September, as a state attempt to stop those waiting to board the next trains. Police law was reinstated and the train station was declared a legal transit zone, from where refugees were not allowed to leave. In this case, “the governmental order of the police determine[d] the ‘distribution of the sensible’ – the systematic organization and naturalization of inequality as common sense” (Wilson and Swyngedouw 2015, 12, referring to Rancière 1999)

Finally, some thousand refugees were stranded in limbo on the square outside Keleti station, as train services towards Austria and Germany remained cancelled (Aljazeera Online, 2015c). The situation in the underpass alleys of Keleti was getting increasingly tense again, when far-right-wing football hooligan groups attacked a group of refugees prior to an EU soccer qualification match (BBC Online, 2015). This situation set the scene for the emancipatory moment when the refugees stuck at Keleti started to self-organize more systematically: On Friday, 4 September, a small group decided to mobilize their fellows, and to continue their journey on foot, literally by appropriating the central motorways between Budapest and Vienna with their bodies. This was the initial spark for the so-called “March of Hope”, in which approximately 1,000 refugees participated, freeing themselves from the inhumane conditions in the controlled and policed public spaces of Keleti by squatting a European motorway and turning it into a space of protest and emancipation. While moving their battered bodies through the Pannonian landscape on that Friday afternoon, Austrian and German governments successfully negotiated and opened their borders the following night, hoping to prevent a humanitarian crisis. Upon receipt of the Austro-German decision, Hungary sent buses to collect the protestors on the motorway at night and let them off close to the Austrian border near Nickelsdorf (located in the Austrian Federal State of Burgenland). In light of these incidents, the media focus then shifted towards those publics that welcomed the refugees and towards their gestures of solidarity (Aljazeera Online 2015b). At Vienna’s train stations, emergency aid unfolded in two quite different ways in terms of mobilization and political approach. 

4. Vienna: Train Stations as Emerging Public Spaces for Humanitarian Aid

While recognizing Vienna as just one of the places where many inhabitants show embodied solidarity towards refugees, this article argues that Vienna could be seen as a particular geopolitical interface, within a Europe of different regions and resources. Solidarity for refugees and their rights has been initially expressed via the traditional form of political demonstration, starting on one of Vienna’s main shopping streets, Mariahilfer Straße, and ending in front of the Austrian parliament on 31st August 2015, when the first large groups of refugees simultaneously started to arrive at Vienna’s two main train stations. The stations became appropriated quite differently in the successive days and weeks: While a station that was about to lose its core relevance (Westbahnhof) was chosen as the place for official humanitarian governance, Vienna’s New Main Station (Hauptbahnhof) was seeing self-organized and independent humanitarian aid emerging. The main station was still under construction at the time when more and more refugees started to arrive (see fig. 2). The following sections will offer insights into how humanitarian aid was organized at both stations

Fig. 2: Vienna’s two stations where support for refugees was organized in 2015. Source: A. Gabauer

4.1. Humanitarian Aid at Wien Westbahnhof

Following Nadia Rida’s call, on 31 August, finally 20,000 people took to the streets around Westbahnhof. They marched to demand a radical change in (national) politics to guarantee basic human rights and a global welcoming culture (#refugeeswelcome, Guardian Online, 2015), and an immediate improvement of the living conditions in the Traiskirchen camp. The protest eventually also became a realm where people expressed their grief for the refugees who had died during on the Austrian motorway.

In the evening of that same day, a unique coalition of demonstrators, police staff, railway employees, and third sector workers at Westbahnhof finally welcomed the arriving refugees coming from Hungary with applause. Protestors allocated a banner stating : “Say it loud and say it clear, refugees are welcome here!” (Vice Online, 2015a,b). The City of Vienna distributed a friendly welcoming letter stating that everyone was welcome and that – among others – Vienna Paramedics and Interpreters would support them

Caritas, a confederation of Roman Catholic relief, development, and social service organizations, started to install their emergency aid point directly at one of the stations’ train platforms to provide those in need with water, food, and clothes. Caritas received further support by staff from the Austrian Federal Railways (OEBB) and the Vienna police, who had each been instructed to follow a friendly policy and help those in need. Some of the refugees interviewed upon arrival reported they had spent days in risky boats, slept in woodlands, faced police, and other violence on their route through the Balkans and had not slept for days. That same night, the Westbahnhof became overcrowded, as many Viennese spontaneously poured into the station to bring donations and offer support.

Fig. 3: Wien Westbahnhof in the wake of the March of Hope and its aftermath. Source: A. Gabauer

The built space used at Westbahnhof (see fig. 3) included the main platforms of the rail head, stretching through the building towards the front part of the Europaplatz eastward, and towards the rear part of the Europaplatz and the Langauergasse southward where Caritas and their volunteers were serving food, organizing medical care, donations, or shelter. The rear plaza became the main gathering point where refugees and supporters – in a somewhat hidden manner – would ‘rub along’ in public space (Watson 2006)

In the following weeks, the main humanitarian player at Westbahnhof remained Caritas. The Christian Alliance has decades of experience in international development work and emergency aid, its organization is institutionalized, and its work is realized in cooperation with other humanitarian aid alliances. Caritas’ President Michael Landau was one of the public actors trying to shape a refugee-friendly argument against a mainstream public discourse that increasingly adopted populist right-wing rhetoric. Landau repeatedly called for a politics of welcoming in Europe, thus rendering Caritas a key player in local as well as transnational asylum politics. Westbahnhof in this sense became one of the reference points in that debate. Whereas here,humanitarian support was thus operated by institutional hands, the situation at Hauptbahnhof resulted quite differently

4.2. Egalitarian Support at Wien Hauptbahnhof

On 1 September, a core group of eight loosely related initial volunteers (all in their 20s) met at the Hauptbahnhof to begin a relief effort for refugees in a corridor of the train terminal’s east wing (New York Times Online, 2015). Once they realized that there was no aid organization in charge of supporting the refugees at the Hauptbahnhof, they decided to remain and do the humanitarian support themselves. While the number of arriving refugees skyrocketed during the first week of September 2015, the group grew in number, organized themselves into an ad-hoc collective which started to offer help more systematically through ‘learning by doing’. By 5 September, when the protestors of the March of Hope arrived at Vienna’s train stations, a new insurgent movement had emerged: Train of Hope Vienna (#hbfvie, Train of Hope Online 2015, 2018). In the first days, they took donations and provided people with food, supplies, clothing, electricity, and with necessary information about further steps as well as legal advice regarding asylum possibilities in Austria. Some days later, they started to establish a professional medical treatment and a childcare area (including professional therapists for traumatized children). Part of the movement later formed a new subgroup, which searched for people and family members who went missing during the traumatic refuge, and tried to offer help to reunify families and friends throughout the wider region. What was initially considered as an informal action by young people, dedicating their vacation time for political engagement, developed into a horizontal and networked group of approximately 1,000 residents, citizens, former refugees, migrants, tourists and all those willing to offer a helping hand, financial support, a shower or a shelter just within two weeks:

“There is a lot of hustle and bustle at Vienna Hauptbahnhof… What is really happening here is … civil society…. organizing the care of thousands of refugees … Yet the astounding thing is that none of this is the product of an institution or state organization, but a network that has virtually formed itself… A wild bunch, …, and maybe that’s what it first was, with the most important things being personal commitment and idealism … But an organized division of labor has been established for a while now. Volunteers are asked what they can do to help — and will then be given a suitable task … hierarchies are flat. Admission is possible for everyone.”

(Presse Online, 2015)

The self-organized collective behind the solidary movement considers itself as “a cross-bench association of volunteers that works independently from organizations and coordinates the emergency support for refugees at the Hauptbahnhof on a horizontal base” (Train of Hope Online, 2015). Their main goal is to provide refugee travelers with food, goods, and information until further provisions are secured or they proceed with their journey, regardless of whether people decide to stay in Austria or seek to apply for asylum abroad. The horizontal network “wishes to make the travelers feel welcome and to facilitate a moment of tranquility for them” (Train of Hope Online, 2015). The movement’s core action is locally embedded and affectively embodied action: “It does not matter what language you speak, I tell volunteers”, an activist emphasized: “You have to be kind and loving to these people who have been through so much” (Ibid., 2015).

Fig. 4: Wien Hauptbahnhof where a self-organized movement emerged to support refugees. Source: A. Gabauer

Regarding the spatial dimensions of Train of Hope’s appropriation of the train station, the self-organized movement mobilized by first setting up a wallpaper table in the station’s main hall where they initially supported 1000 refugees daily. The movement then spread within the premises of Vienna’s new main station building which was still under construction (see fig. 4). Activists occupied an underpass in the Eastern rear part of the station with a growing infrastructure of self-organized humanitarian aid (Train Of Hope Online 2018). A bike garage and further rooms were used to provide sheltered space. Other emergency shelters throughout Vienna were mainly organized by the City of Vienna Authority, in collaboration with different institutionalized humanitarian aid institutions (Caritas, Red Cross, Arbeiter-Samariter-Bund, among others, in collaboration with universities and other public and private entities). Numbers of incoming refugees skyrocketed to over 5,000 a day by 12th September 2015. Further storage space for donations was erected at the South-Eastern entrance of the station where Train of Hope used some rooms to set up the digital infrastructure and the NGOs headquarter. The rear entrance of the station became the canteen where cooks and activists offered their services, providing a range of halal food. The rising numbers of incoming refugees also caused echoes in the new urban district under construction nearby: In the new central business district Quartier Belvedere, the Erste Bank offered to turn their new future headquarter building , still under construction, into an emergency shelter to host up to 250 people/night. Bank employees, workers of the Arbeitersamariter-Bund and volunteers of Train of Hope jointly organized the shelter. In cooperation with Train of Hope, TU Wien’s architecture student union turned their drawing studios into sleeping shelters as well. Yet Train of Hope’s base at Hauptbahnhof also reacted to emergency calls from the nearby region: They sent medicines and remedies to the Croatian-Slovenian border (Bregana, Rigonce), preparedthousands of sandwiches needed at the Austrian-Hungarian border (Hegyeshalom/Nickelsdorf), organizedfive thousand blankets for refugees at the Austrian-Slovenian (Spielfeld) and became a main contact point in the wider region to coordinate the search for missing refugees (Train of Hope Online 2018)

In December 2015, after the arrival flows at the Hauptbahnhof had decreased, Train of Hope withdrew from the stationwhile announcing that they would use the time to reorganize and reinvent themselves for the (political and humanitarian aid) challenges to come.

Understanding the Political Dimension of Use Value

5.1. Resistance – Train of Hope Activists as Human Rights Performers

The volunteers at Hauptbahnhof did not have any public recognition beforehand. Being observed as just a bunch of loosely connected people in the first days of its emergence, the group established new and different ways of promoting refugees’ rights and egalitarian solidarity. Besides achieving operational standards in refugee support within few days, the movement is held together by an overarching critique:

“The team that helps here is very well connected, but the question is whether it should actually be the State’s responsibility to cope and to deal with refugees in a useful and humanitarian way,” emphasized one helper. Since this is “obviously not happening,” doing nothing is not a solution. “That’s why this was initiated” (ORF Online, 2015b)

Here, the train station first serves as the ‘geography of the public sphere’ (Low and Smith 2006) as it has the material arrangements of emerging lived spaces to mobilize counter publics. Train of Hope’s open access organization brought in new types of diversity and horizontality fostering grassroots innovation. Its networked form of self-organization allowed the exploration of niches that humanitarian aid actors, such as the Caritas, often cannot do, because the latter are deeply involved in institutional politics and partly rely on fixed contracts, to procure food from supermarket chains or the military sector. In this sense, the activists identified the refugees’ new and changing needs quite quickly, which in turn resulted in direct action.

The approach by which Train of Hope’s participants enacted egalitarian action was also mirrored in how they treated the incoming refugees, in which the body and face-to-face encounters and affective politics played a key role (Viderman and Knierbein 2018). Train of Hope thereby introduced a ‘worlded version of pro-refugee activism’ in which Vienna’s multicultural society is seen as a key resource (Knierbein and Gabauer 2017).
This is illustrated by an interview with Ragad al-Rachid, a 19-year-old Train of Hope volunteer and Syrian Muslim student in psychology. She states she is also benefiting from supporting the incoming refugees at Wien Hauptbahnhof,because for the first time since coming to Vienna she has found herself among Austrians who “look like me and think like me” (New York Times Online, 2015). Through the emergence of Train of Hope, a “worlded” view of the current living conditions of refugees, their demands, needs, and voices was introduced.

Train of Hope, in summary, needs to be understood by studying its own dynamics of self-organization, insurgence, and emergence, as Moore (2013) has suggested, as itoffered much space for those, who wanted to work beyond institutionalized frames as human rights performers. Through their embodied practice, members of Train of Hope have (re)politicized the activities around humanitarian aid for refugees and have thus transformed the Hauptbahnhof into a relational public space, where counter publics have emerged. Human rights performers, in this sense, can be understood as activists pertaining to a political movement, which reinstates human and refugee rights through embodied action in public space, to achieve a truly lived democracy on the premises of egalitarian difference and inclusive spatial practice. Members of the movement have repeatedly criticized the national government’s failing to guarantee decent living conditions and to secure human and refugee rights. As Rancière stated, “egalitarian effects occur only through a forcing, that is, the instituting of a quarrel that challenges the incorporated, perceptible evidence of inegalitarian logic” (Rancière, 2004: 5). Through altering action (alter politics), Train of Hope activists have transformed the Hauptbahnhof into an insurgent geography of resistance and critique.

5.2 Opposition – Caritas at Westbahnhof as Humanitarian Aid Managers

While new voluntary workers at Hauptbahnhof reportedly did not find any obstacles when offering their help, resources and expertise within Train of Hope’s open structure, some people wishing to volunteer at Westbahnhof criticized Caritas for patronizing voluntary efforts that were made there under its auspices. Particularly in Vienna, Caritas’ actions are characterized by a sequence of social innovations throughout the last decade. Such innovations, however, usually stem from managerial reflection within its institutional structures, and may fail to smoothly adapt to changing needs and demands of refugee-subjects or to ideas of external volunteers. The role of Caritas also needs to be understood as humanitarian aid manager with a continuous tradition of deploying themselves quickly in humanitarian governance contexts and at new sites. Their ability to perform quickly in times of crisis has been indispensable: they were able to provide humanitarian aid to more than 10,000 of refugees arriving at the Westbahnhof in only a couple of days and have worked as a central interface between those who provide short-term shelters and those creating long-term homes for refugees. They can be considered a local, but also a global player with (technical, managerial and social) expertise in organizing shelter and humanitarian aid, and as such are indispensable in situations of paradigmatic transitions affected by forced migration, crisis and conflict. Caritas works in cooperation with a variety of volunteers and institutional players and receives individual donations as well as state and church subsidies for their humanitarian work in the third sector. While some of the Caritas workers at the Westbahnhof are paid, the confederation relies on voluntary workers who help to realize work on the ground. As this is how many of humanitarian aid NGOs work, their employed staff are highly trained to quickly and pragmatically instruct voluntary workers and to channel the NGOs respective expertise via these instructors’ practices. Therefore, Caritas can be understood as a humanitarian aid manager with a strong ethical stand regarding the support of refugee rights and Christian solidarity. As such, they are fully institutionalized in the urban, regional, and national politics of humanitarian governance. However, their own firm positioning is in liaison with the Christian church, which partly goes in line with national politics or stands in opposition to it, once humanitarian aspects remain insufficiently dealt with at the national political level. Thus, they took the position of fierce oppositional player denouncing the lack of responsibility and response of the Austrian Ministry of the Interior e.g. in the case of Traiskirchen. The institution is an integral part of “politics” as a recognized player in humanitarian governance and, for this particular situation, engages – in Moore’s terms – as part of oppositional politics, allowing for contention within the given parameters

The set practices and knowledge used by Caritas dictates more or less the same rational organizing principle that is applied to any location, and can thus be considered as less place-specific then Train of Hope’s engagement. Also, the organization is different in how they conceive of subjects in the situation of refuge: Caritas firstly approaches refugees as people who need emergency aid or those who are taken care of. Conversely, Train of Hope’s social structure is characterized by heterogeneity and horizontal negotiations, and this inherent attitude is precisely where egalitarian diversity is emphatically produced and displayed. This is also reflected in Train of Hope’s approach to understand refugees as subjects with agency.

Emerging urban publics in Vienna’s two train stations need to be understood according to Sennett (1970) who states “that the importance of the public in the city is performative rather than rational. This is the idea that differences can be overcome through style of public address and bodily behavior that cut across or disrupt social and cultural divisions” (Bridge and Watson, 2011: 380). Caritas has established a different use value within the premises of the Westbahnhof. The political dimension of this use value lies in Caritas’ role within institutionalized politics of the organization. This politics led to the fact that an agency of activists with profound claims for political change was tamed and the agency of refugees was not considered by the organization as being of crucial importance, as refugees were rendered passive subjects in need of being cared for by Caritas. Following Rajaram’s earlier argument, their role as a humanitarian aid manager, might bear the risk of contributing to further victimizing and stigmatizing refugees. Humanitarian aid managers may thus fail to provide refugees with a means to speak for themselves. Rather, they tend to contribute to a de‐politicized and de-historicized image of refugees (ibid., 2002, 247). At the same time, such post-colonial critique might help these organizations improve their positionality towards the subjects they frequently deal with. Despite this criticism, affective interaction does not depend so much on institutions, but on the way individuals and groups interact with one another, thus allowing further research distinctions between institutional and subjective positionality, between refugee-subjects and supporter-subjects. Public space research facilitates different types of social and societal interrelations: between subjects and other subjects, but also between subjects (micro-scale), institutions (meso-scale) and the state and market relations of urban political economy (macro-scale).

5.3. Emancipation – Overcoming Biopolitics, Control and Regulation

Refugees’ actions at Keleti went far beyond a mere discursive claim on the individual level, as they performed spatial geopolitics through the occupation of central motorways. They took action because Keleti had been used as a space of policing, regulation and control, a regulatory regime of biopolitical contention through police force. In this sense, public spaces in Keleti both were transformed into a hegemonic space (by the Hungarian state and its police), but also into “a specter of radical politics” (Wilson and Swyngedouw 2015) from which insurgent action emerged, as dissent against a political regime that fails to deliver human and refugee rights and thus democratic conditions have been triggered by the affected group itself (by the refugees). Routinized regulatory and economic practices tend to approach urban space as a financial product devoid of affect and solidarity. With far-right parties, authoritarian discourses and attempts to impose control on public space on the rise around the globe, space that is increasingly produced foregrounding exchange value and favouring the “we” against the fearsome “other”. Spaces of nurturing a critical public response to this utilize an astonishing knowledge of self-organization, rational management and technical proficiency while endorsing affect and bodily encounters as empowering acts for the under(re)presented, silent and absent, thus making a meaningful contribution to endeavours of reinventing the use value of train stations, regardless of their ownership status (cf. Viderman and Knierbein 2018).

While ownership models can vary, different actors and institutions position themselves towards an understanding of train stations as lived space, enhancing its socio-political meaning. While Keleti station has seen the activation of state hegemony (and thus its character as public infrastructure has been co-opted by a non-democratic state power), Vienna’s Hauptbahnhof was appropriated both because national and city-wide authorities and the Austrian Railways Company (OEBB) were supporting the reception of refugees in 2015. However, Austria’s political climate has turned in the aftermath of the fall of 2015, and a conservative-far right national government has now replaced the former centre-left coalition, with anti-refugee and anti-migration laws on the horizon.

The momentum of constituting both political resistance (Hauptbahnhof) as well as a spectre of radical politics (Keleti) in train stations has been provoked by the March of Hope (refugees). This momentum has been perpetuated by the Train of Hope Movement (human rights performers) in an embodied way and acknowledged by Caritas as incentive to take institutional action (Westbahnhof) in a more discursive way. Claiming, enacting and embodying egalitarian politics in public spaces needs to be understood on all analytical scales: in the micro-spaces of face-to-face encounter, the meso-scales of institutional politics and humanitarian governance, and on the macro-scale of geopolitical causes of refuge. Connecting empirical research in three train stations in two countries on the former Western Balkan Route, therefore, is a scholarly attempt to show how public spaces can be understood at the same time as local, regional and global socio-political space, not just as an urban morphology with clear borders in the built environment. Where each station provides a unique set of different patterns of appropriation, use values and mobilization dynamics, considering the public spaces across the three train stations as one public space of international (forced) migration, mobility and refuge helps position lived space as a key element to analyse the social impacts of wider global transitions.

Train Stations as Spheres of Opposition, Resistance and Emancipation

I have argued in this article that a certain geopolitical momentum – the March of Hope –, and particular events that mark this turning point, can be understood as a catalyst for new and embodied counter publics to spark and mobilize. By using three case studies of analyzing refugees’ actions and humanitarian aid at Budapest’s Keleti pályaudvar and Vienna’s Hauptbahnhof and Westbahnhof, this research has shown that political action towards welcoming refugees can emerge in three quite distinct forms: (a) Opposition: an institutionalized political praxis that allows for contention within the given political parameters; (b) Resistance: a political enactment indicating how egalitarian difference can be embodied as acts of dissent against the prevailing post-political condition; and (c) Emancipation: from state power and the biopolitical management of policed train stations from which refugees’ liberating act to occupy central motorways emerged.

While acknowledging for the case of Vienna’s stations that these forms of humanitarian aid have been indispensable during the early weeks of September 2015, when many refugees traveled to and through Vienna, the ways of supporting them in train stations carried very distinct political meanings. Also, Vienna’s sociocultural history as an urban society expressing solidarity towards refugees has been a key aspect for construing empirical findings, as its inhabitants have been very accustomed to receiving refugees throughout the last decades, and this historical career facilitated a worlded view on refugee-ness.

This view, however, stands in stark opposition to how the Austrian and other neighboring national states currently define their politics, and increasingly disrespect established international standards of human and refugee rights, declared in the aftermath of Second World War. The March of Hope and the emergence of a related urban political movement – the Train of Hope – has highly influenced and re-politicized the current post-political stage of national politics. Nevertheless, the limitations of such a movement are also quite clear, and although Austria has voted for a pro-European president, the main government is now in the hands of conservative and (far) right-wing political parties who continuously restrict the rights for refugees, and their relatives. Vienna’s last municipal elections, however, have shown that the urban society is much more open towards accepting a pro-refugee policy to deal with these new geopolitical challenge on the local scale of action, everyday life and resistance, as it is in urban public space where tolerance and affect between people from different religions, nations and cultures can be experienced through shared encounters

As far as the “urban” practices are concerned, the case of Vienna can be used to exemplify Sanyal’s (2014) findings that a shift from the refugees’ routes in (peripheral) regions towards the social centralities of cities might be an emancipatory act. It is in cities where social and political life, debate and action intensively take place. This is not just relevant to train stations, but as well to the interstitial and temporary places of mobility, for instance trains, buses and ferries. An ethnographic understanding of a refugee’s lifeworld thus requires more translocal and transnational mobility research to be undertaken. First insights from Budapest and Vienna have shown that train stations serve as an important analytical entry window, as a translocal geography of a transnational public sphere, because they are precisely the interconnected sites where the receiving and the arriving population might share common everyday life experiences as they rub along (Watson 2006).

In this essay, which examines this transformative geopolitical moment in the larger region, it seems pertinent to not dismiss the affective significance of the days and weeks of August and September 2015: Among Vienna’s inhabitants, a collective feeling was growing from witnessing and becoming part of a potential paradigmatic shift, both in national politics and on the level of geopolitical decision making and humanitarian aid governance. The March of Hope and the successive emergence of Train of Hope indeed marked “Weeks of Hope,” where a new promise for an alternative political approach to democracy could be already sensed, practiced and experienced. This felt historical momentum of institutional opposition and urban resistance, combined with a growing civic discontent regarding national politics under post-political conditions, has been an essential catalyst for “alter”politics: for mobilizing, embodying, and enacting the political through an emancipatory praxis that was active, affective and propositional.

Yet, it was not Train of Hope that initially triggered this optimism. It was the emancipatory power of the refugee’s embodied enactment of dissent against global and intercontinental politics of discrimination in a Europe of failing national states, which had been the key catalyst of this hope. Thus, we need to expand our reading of relational counter space from the protected realms of Vienna’s train stations to Budapest’s contested Keleti station. In an era of globalized humanitarian governance regimes, where national states fence their blurring borders, where the EU Dublin III Regulation 37 has been again reinforced as the exclusive mechanism to encapsulate shrinking national cultures and prides, the appropriate answer and real political dissent is to ‘world’ the spheres and spaces of resistance. Thus, the true liberators are the refugees who exposed their bodies to march for their rights and needs. Secondly, their supporters acknowledged this emancipatory and courageous act as an incentive to take solidary action, inspired by the hope which was transmitted by the long line of humans marching for their rights, embodying their own claims.

Bibliography
Newspaper Online Articles and Social Media Sources

Aljazeera Online (2015a) Arrests over refugee truck deaths as toll rises to 71, including children. Published on 28 August 2015 [WWW document]. URL http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/28/three-arrested-over-austria-refugee-deaths.html (accessed 20 February 2018).

Aljazeera Online (2015b) Thousands of refugees arrive in Vienna and Munich. Published on 1 September 2015 [WWW document]. URL www.aljazeera.com/news/2015/09/refugees-standoff-budapest-rail-station-150902020744649.html (accessed 15 February 2016).

Aljazeera Online (2015c) Thousands of refugees in limbo at Budapest rail station. Published on 2 September 2015 [WWW document]. URL http://www.aljazeera.com/news/2015/09/refugees-standoff-budapest-rail-station-150902020744649.html (accessed 15 February 2016).

BBC Online (2015a) Migrant crisis: Hungary station “feels like a refugee camp.” Published on 24 August 2015, by Ed Thomas [WWW document]. URL http://www.bbc.com/news/world-europe-34038779 (accessed 08 February 2016).

Business Insider Online (2015) Budapest train stations morph into makeshift refugee camps. Published on 27 August 2015, by Peter Murphy, AFP [WWW document]. URL http://www.businessinsider.com/afp-budapest-train-stations-morph-into-makeshift-refugee-camps-2015-8?IR=T (accessed 19 October 2015).

Forbes Online (2015) Vienna Tops 2015 List Of The Most Livable Cities On Earth. Published on 5 March 2015, by Kathryn Dill [WWW document]. URL http://www.forbes.com/sites/kathryndill/2015/03/05/vienna-tops-2015-list-of-the-most-livable-cities-on-earth/ (accessed 27 October 2015).

Guardian Online (2015) Vienna stages protest welcoming refugees. Published on 1 September 2015 [WWW document]. URL http://www.theguardian.com/world/2015/sep/01/vienna-stages-protest-welcoming-refugees (accessed 19 October 2015).

Guardian Online (2016) After the flood: Vienna’s struggle to make its refugee residents feel at home”. By Henley, Jon. Published on 4 April 2016 [WWW document]. URL https://www.theguardian.com/cities/2016/apr/04/vienna-migration-crisis-refugees-refuge-cities-residents (accessed 26 April 2018).

Kurier Online (2015) Hunderte Flüchtlinge kamen in Wien an. Published on 31 August 2015 [WWW document]. URL http://kurier.at/politik/weltchronik/fluechtlinge-stuermen-in-budapest-zuege-am-abend-ankunft-in-wien/150.037.718 (accessed 08 February 2016).

New York Times Online (2015) Volunteers, Many Once Refugees Themselves, Help as Guides in Vienna. Published on 24 September 2015, by Barbara Surk [WWW document]. URL http://www.nytimes.com/2015/09/25/world/volunteers-many-once-refugees-themselves-help-as-guides-in-vienna.html (accessed 15 February 2016).

Presse Online (2016) Wien wieder Welthauptstadt der Lebensqualität [Vienna again World Capital of Quality of Life]. Published on 23 February 2016 [WWW document]. URL http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4931640/Wien-wieder-Welthauptstadt-der-Lebensqualitaet?_vl_backlink=/home/panorama/index.do (accessed 24 February 2016).

Presse Online (2015) Erich Kocina: Die freiwilligen Helfer vom Hauptbahnhof [Voluntary helpers at the Main Station]. Published on 12 September 2015 [WWW document]. URL http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4820006/Die-freiwilligen-Helfer-vom-Hauptbahnhof (accessed 19 October 2015).

Profile.at Online (2015) Traiskirchen: Umstrittener Flüchtlingslager-Betreiber ORS [Dubious refugee camp private operator ORS]. Published on 25 August 2015, by Edith Meinhart [WWW document]. URL http://www.profil.at/oesterreich/traiskirchen-fluechtlingslager-betreiber-ors-5827938 (accessed 27 October 2015).

ORF Online (2015a) Traiskirchen-Betreiberfirma ORS: Eine Mio. Bilanzgewinn. Published on 19 October 2015 [WWW document]. URL http://orf.at/stories/2304813/ (accessed 27 October 2015).

ORF Online (2015b) Hauptbahnhof: Hilfe in privater Hand [Hauptbahnhof Vienna: Help in private hands]. Published on 11 September 2015 [WWW document]. URL http://wien.orf.at/news/stories/2731230/ (accessed 10 February 2016).

The Independent Online (2015) This was the note that greeted refugees when they arrived in Vienna. By Matthew Champion, i100 Independent [WWW document]. URL http://i100.independent.co.uk/article/this-was-the-note-that-greeted-refugees-when-they-arrived-in-vienna–ZJDnSe93Hl (accessed 28 October 2015).

Train of Hope Online (2015). Train of Hope. Flüchtlingshilfe Wien Hauptbahnhof [Aid for refugees at Hauptbahnhof Vienna]. [WWW document]. URL http://www.trainofhope.at/home/wer-wir-sind/ (accessed 28 October 2015).

Train of Hope Online (2018). Train of Hope. Flüchtlingshilfe Wien Hauptbahnhof. Wie alles begann [Aid for refugees at Hauptbahnhof Vienna. How everything started]. [WWW document]. URL http://www.trainofhope.at/www/wie-alles-begann/ (accessed 20 February 2018).

Vice News Online (2015a) “Refugees welcome“ – So wurde am Wiener Westbahnhof geholfen [“Refugees Welcome – this is what aid looks like at Hauptbahnhof Vienna d]. Published on 1 September 2015, by Michael Bonvalot [WWW document]. URL http://www.vice.com/alps/read/refugees-welcome-so-wurde-am-wiener-westbahnhof-geholfen-654 (accessed 29 October 2015).

Vice News Online (2015b) Was Montagabend am Westbahnhof mit Hunderten Flüchtlingen passiert ist, macht Mut [What happened to the refugees at Hauptbahnhof inspires courage]. Published on 31 August 2015, by Hanna Herbst [WWW document]. URL http://www.vice.com/alps/read/ungarn-fluechtlinge-bahnhof-965 (accessed 29 October 2015).

hbfvie (2015): Twitter page [WWW document]. URL https://twitter.com/hashtag/hbfvie (accessed 24 February 2016).

marchofhope (2015): Twitter page [WWW document]. URL https://twitter.com/hashtag/marchofhope (accessed 24 February 2016).

refugeeswelcome (2015): Twitter page [WWW document]. URL https://twitter.com/hashtag/refugeeswelcome (accessed 24 February 2016).

trainofhope (2015): Twitter page [WWW document]. URL https://twitter.com/hashtag/trainofhope (accessed 24 February 2016).

Bibliography

Arampatzi, A. (2016) The spatiality of counter-austerity politics in Athens, Greece: Emergent “urban solidarity spaces.” Urban Studies February 3,2016, 1-16.

Bridge, G. and Watson, S. (2011) The New Blackwell Companion to the City. Chichester: Wiley-Blackwell.

Diken, B. (2004) From refugee camps to gated communities: biopolitics and the end of the city. Citizenship Studies 8.1, 83-106.

European Commission (2015) Managing the refugee crisis. Western Balkans Route: State of Play Report. [WWW document]. URL https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/western_balkans_route_state_of_play_report_en.pdf (accessed 26 April 2018).

García-Lamarca, M (2017) From Occupying Plazas to recuperating Housing: Insurgent Practices in Spain. International Journal of Urban and Regional Research 41.1, 37-53.

Hage, G. (2012) Critical anthroprological thought and the radical political imaginary today. Critique of Anthropology 32.3, 285-308.

Holston, J. and Appadurai, A. (1996) Cities and citizenship. Public Culture 8.2, 355-376.

Hou, J. (2010) Insurgent public space. Guerilla Urbanism and the Remaking of Contemporary Cities. New York: Routledge.

Hou, J. and Knierbein, S. (eds.) (2017) City Unsilenced. Urban resistance and public space in the age of shrinking democracy, New York: Routledge.

Kaika, M. and Karaliotas, L. (2014) The spatialization of democratic politics: Insights from Indignant Squares. European Urban and Regional Studies 14.8, 1-15.

Knierbein, S. (2015) Public Space as relational counter space. Scholarly minefield or epistemological opportunity? In C. Tornaghi and S. Knierbein (eds.), Public space and relational perspectives: New challenges for architecture and planning, New York/London: Routledge, pp. 42-63.

Knierbein, S and Gabauer, A (2017) Worlded resistance as ‚alter politics‘ : Train of Hope and the Protest Against the Akademikerball in Vienna. In J Hou and S. Knierbein (eds) City Unsilenced. Public space in the age of shrinking democracy, Routledge: New York/London, pp. 214-228.

Low, S. and Smith, N. (eds.) (2006) The politics of public space, New York/London: Routledge.

Malkki, L. H. (1995) Purity and exile: violence, memory and national cosmology among Hutu refugees in Tanzania, Chicago/London: University of Chicago Press.

Malkki, L. H. (2002) News from nowhere. Mass-displacement and globalized “problems of organization.” Ethnography 3.3, 351–60.

Moore, S. (2013) Taking Up Space: Anthropology and embodied protest. Radical anthropology 13.11, 6-16.

Rajaram, P. K. (2002) Humanitarianism and Representations of the Refugee. Journal of Refugee Studies 15.3, 247-64.

Rancière, J. (1999) Disagreement: Politics and Philosophy, Minneapolis:University of Minnesota Press.

Rancière, J. (2004) Introducing disagreement. Angelaki: Journal of Theoretical Humanities 9.3, 3-9.

Sanyal, R. (2014) Urbanizing Refuge: Interrogating Spaces of Displacement. International Journal of Urban and Regional Research 38.2, 558–72.

Sennett, R. (1970) The Uses of Disorder, Harmondsworth: Penguin.

Swyngedouw, E. (2007) The Post-Political City. In BAVO (eds.) Urban Politics Now Reflect Series. Urban Politics Now. Re-imagening Democracy in the Neoliberal City. Rotterdam: Netherland Architecture Institute (NAI) Publishers.

Tornaghi, C. and Knierbein, S. (2015) Public Space and Relational Perspectives. New Challenges for Architecture and Planning, London: Routledge.

Viderman, T and Knierbein, S (2018, forthcoming shortly) Reconnecting public space and housing research through affective practice. Journal of Urban Design. Issue 24/25 (tbc), 2018

Watson, S. (2006) City publics. The (dis)enchantments of public encounters, London: Routledge.

Webber, F. (2012): Borderline Justice. Race and Class 54.2, 39-54.

Wilson, J. and Swyngedouw, E. (eds.) (2015) The post-political and its discontents. Spaces of depoliticization, spectres of radical politics, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Πολιτικές για τον δημόσιο χώρο: πιέσεις για αλλαγή σε μια επικράτεια με επίμονες συνέχειες

Παρασκευή Κούρτη 38

Public Space Policies in Greece: pressures for change in a realm with persistent continuities

Paraskevi Kourti 39

Εισαγωγή

Ο δημόσιος χώρος των ελληνικών πόλεων θεωρείται ένα αγαθό σε γενική ανεπάρκεια. Οι χαρακτηρισμοί «ανεπαρκής», «ελάχιστος» και «υπολειμματικός» (Πανέτσος, 2003) συνοδεύουν την υπόστασή του.  Εκτός από την ποσοτική του έλλειψη, άλλα διαπιστωμένα προβλήματα του δημόσιου χώρου της ελληνικής πόλης είναι η επιθετική κατάληψή του από πάσης φύσεως δραστηριότητες, η κακή αισθητική και υλική ποιότητά του, η έλλειψη χαρακτήρα και ταυτότητας (Στεφάνου, 1999) που προκύπτει από την καθολική επικράτηση της πολυκατοικίας και την απουσία εμβληματικών κτηρίων (Δραγώνας, 2011) και τεχνουργημάτων (Κονταράτος, 2003). Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις οι οποίες συγκλίνουν στο ότι στην Ελλάδα δεν υπήρξαν ποτέ εκ των άνω πολιτικές ή από τα κάτω διεκδικήσεις που θα διαμόρφωναν ένα πλαίσιο παρέμβασης αποφασιστικά διαφορετικό για τη βελτίωση του τρόπου παραγωγής του κτισμένου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του δημόσιου χώρου (Γιαννακούρου & Οικονόμου, 1993; Αίσωπος, 2003; Πανέτσος, 2003).

Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί μια σειρά από εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη δημόσια δράση και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές που χρήζουν διεξοδικότερης διερεύνησης, εάν λάβει κανείς υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα (Economou et al, 2007). Μπορούμε να υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου περιβαλλοντικής προστασίας τα τελευταία χρόνια, ίσως και κάποια ενεργητικά μέτρα επαύξησης των διαθέσιμων χώρων πρασίνου, έχουν πιθανά ενισχύσει τις «από τα πάνω» πολιτικές για τον δημόσιο χώρο. Όπως και να υποθέσουμε ότι οι συχνές πια «από τα κάτω» πρωτοβουλίες κατάληψης και διαμόρφωσης αστικών κενών από ομάδες αλλά και η πιο έντονη, ίσως και πιο πυκνή, εκδήλωση της δράσης των κινημάτων πόλης και της κοινωνίας των πολιτών προβάλλουν σήμερα διαφορετικά αιτήματα για τον χώρο της πόλης (Μπελαβίλας & Βαταβάλη, 2009; Καβουλάκος, 2015). Το παρόν άρθρο επιδιώκει να συμβάλει σε αυτό τον προβληματισμό παρουσιάζοντας θεωρητικά και εμπειρικά δεδομένα που αφορούν την υπόθεση διεκδίκησης – παραχώρησης των αστικών κενών των πρώην στρατοπέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η έρευνα χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία από τη μεθοδολογία της ανάλυσης δημόσιων πολιτικών40 και αποτελεί μέρος της διδακτορικής μου διατριβής η οποία μέσα από την προβληματική που παρουσιάστηκε συνοπτικά παραπάνω διερεύνησε την ύπαρξη ή μη αλλαγών καθώς και το είδος και το βαθμό διείσδυσής τους στα θέματα της διαχείρισης του δημόσιου χώρου.

Το ευρύτερο πλαίσιο δημόσιας δράσης και διαχείρισης των αστικών κενών των στρατοπέδων

Οι πρώην στρατοπεδικοί χώροι και η διαχείρισή τους αποτελεί ένα σχεδόν παγκόσμιο ζήτημα κι αυτό γιατί με το τέλος της ψυχροπολεμικής περιόδου, οι στρατιωτικές δυνάμεις περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περισσότερες από 8.000 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, έκτασης περί τα 1 εκατ. εκτάρια, μπορούσαν να διατεθούν σε νέες χρήσεις (IABG – BICC, 1997). Το φαινόμενο πήρε ιδιαίτερες διαστάσεις στην Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία και στις πρώην κομμουνιστικές δυτικοευρωπαϊκές χώρες, όπου ένα μεγάλο εύρος από διοικητικά κτήρια, επικοινωνιακές δομές, χώροι εκπαίδευσης και στρατιωτικές βάσεις, εγκαταλείφθηκαν από τα σώματα ασφαλείας. Στην Ελλάδα, η διαχείριση των μεγάλων αστικών κενών των στρατοπέδων θα αναδειχθεί σε πεδίο δημόσιας δράσης μετά τη μεταπολίτευση και κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Με την αποκατάσταση του κοινοβουλευτισμού, τα στρατόπεδα δεν είχαν πια λόγο να βρίσκονται εντός των αστικών συγκροτημάτων. Παράλληλα, ωρίμαζε σταδιακά και υιοθετήθηκε τελικά επίσημα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 μια πολιτική αναδιοργάνωσης των δομών των ενόπλων δυνάμεων, σημαντικό σκέλος της οποίας ήταν και η νέα χωροταξική οργάνωση του στρατού ξηράς. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες αλλαγών, διαμορφώθηκαν συνθήκες «διαθεσιμότητας» μεγάλων τμημάτων δημόσιας γης «εγκλωβισμένων» στους πυκνούς ιστούς των πόλεων, που θα μπορούσαν εν δυνάμει να αποτελέσουν λύση στο πρόβλημα της μεγάλης έλλειψης δημοτικής και εν γένει δημόσιας γης για την ανάπτυξη κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων.

Η δημόσια δράση που αφορά τους χώρους των πρώην στρατοπέδων ξεκινά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η αφετηρία της δεν βασίζεται σε κάποιο κοινωνικό αίτημα ή σε κάποια διεκδικητική δραστηριότητα πολιτικού ή κοινωνικού περιεχομένου για τον χώρο της πόλης αλλά ούτε σε κάποιο συστηματικό σχεδιασμό από την πλευρά του κράτους κεντρικού ή τοπικού για την αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών. Με βάση θεσμικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν στον N. 719/1977, τμηματικές παραχωρήσεις γης των στρατοπέδων σημειώνονται μετά από πρωτοβουλίες των αυτοδιοικήσεων και άλλων φορέων του δημοσίου που κατάφεραν τον αποχαρακτηρισμό στρατοπεδικών τμημάτων και τη χρήση τους για κοινωφελείς σκοπούς και υποδομές (βλ. Πιν. 1). Οι περιπτώσεις παραχώρησης τμημάτων γης των στρατοπέδων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, σε πανεπιστήμια, σε αθλητικούς οργανισμούς ή και για έργα υποδομής, όπως διανοίξεις δρόμων, έγινε μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που παρά τον μη συστηματικό της χαρακτήρα ενίσχυε τη σταδιακή διαμόρφωση ενός «δημόσιου συλλογικού αιτήματος». Η επιτυχής έκβαση των διεκδικήσεων τμημάτων των στρατοπέδων κορυφώνεται σε «παραδείγματα» απόδοσης του συνόλου της έκτασης, όπως στην περίπτωση του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη που θα εξετάσουμε αναλυτικά στην συνέχεια.

Πίνακας 1

Η απόδοση του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη

Το στρατόπεδο Στρεμπενιώτη παραχωρήθηκε στον δήμο Νεάπολης μετά από πολυετείς διεκδικήσεις τον Μάιο του 1989. Στο τέλος της δεκαετίας του ’70 είχε εγκαταλειφθεί από τον στρατό και φαίνεται ότι δεν αποτελούσε ποτέ αναπτυγμένο χώρο στρατωνισμού εφόσον στο διαθέσιμο χαρτογραφικό και φωτογραφικό υλικό σημειώνονται μόνο σποραδικά κτίσματα αποθήκευσης στρατιωτικού υλικού.  Το στρατόπεδο αποτελούσε αρχικά ιδιοκτησία 273 στρεμμάτων της οικογένειας Μοδιάνο που απαλλοτριώθηκε υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) με δαπάνες του δημοσίου, ενώ για το σύνολο της έκτασής του υπήρχε από τη δεκαετία του ’60 πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωφελών χρήσεων και χρήσεων ιδιωτικής κατοικίας. Σύμφωνα με το διάταγμα ρυμοτομίας του στρατοπέδου που εκδόθηκε το 1971, το πρόγραμμα των κοινωφελών χρήσεων ήταν μακροσκελές, περιλαμβάνοντας πλήθος αθλητικών, εκπαιδευτικών και διοικητικών εγκαταστάσεων, ενώ τα συγκροτήματα των κατοικιών αποτελούνταν από πανομοιότυπες μονάδες και ύψη που κυμαίνονταν από 8 έως 17 ορόφους (ΒΔ 10-3/1-4-1971)!

Εικόνα 1: Το πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη την δεκαετία του 1970

Η περιοχή του Δήμου Νεάπολης, λόγω της εγγύτητάς της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατοικήθηκε σχεδόν εξολοκλήρου και σε ελάχιστο χρόνο κατά τα χρόνια του προσφυγικού εποικισμού (Κούρτη, 2017:152-160). Λόγω του απρογραμμάτιστου τρόπου εποίκισης  καθώς και λόγω του περιορισμού που έθεταν τα διοικητικά όρια του δήμου, οι διαθέσιμες εκτάσεις για κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις ήταν μηδαμινές. Η παραχώρηση του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη αναδείχθηκε από νωρίς ως μια διέξοδος για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών σε δημοτική γη και ανάλογα αιτήματα υποβάλλονταν ήδη από την πρώτη μετά τη μεταπολίτευση αριστερή διοίκηση του δημάρχου Αλ. Μπινιώρη. Ωστόσο, η επόμενη μακρόβια διοίκηση του δήμου θα επιδιώξει με συστηματικό τρόπο την παραχώρηση του στρατοπέδου από την πρώτη χρονιά της θητείας της (το 1987), κορυφώνοντας όμως τη δράση της το 1989. Εξετάζοντας ποικίλο υλικό που αφορούσε την υπόθεση της διεκδίκησης (δημόσια έγγραφα, δημοσιεύματα, συνεντεύξεις κλπ.), διαπιστώνεται ότι η δράση του δήμου για παραχώρηση του στρατοπέδου εκδηλωνόταν προς τις εξής κατευθύνσεις:

α) προς την κατεύθυνση της θεσμικής κατοχύρωσης και της αποτροπής ανάπτυξης ιδιωτικών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί του χώρου του στρατοπέδου μέσω ενεργειών που στόχευαν κυρίως στην τροποποίηση του διατάγματος του 1971,

β) προς την κατεύθυνση άσκησης έντονης πίεσης προς ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια με σκοπό την εύρεση συμμαχιών και γενικά την παρουσίαση του ζητήματος ως ένα κρίσιμο λαϊκό αίτημα,

γ) προς την κατεύθυνση της «κατάληψης» του φυσικού χώρου μέσα από την υλοποίηση διάφορων προπαρασκευαστικών εργασιών και τεχνικών υποδομών,

δ) προς τη συνεχή διατήρηση του θέματος της παραχώρησης του στρατοπέδου σε επικοινωνιακή αιχμή και προς τα κάτω, υποκινώντας σε αγωνιστική δράση με «εξεγερσιακό» θα λέγαμε χαρακτήρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε σχέση με την ανάληψη τοπικής δράσης που συγκροτούνταν από όλα τα παραπάνω υπήρχε μια σύμπλευση όλων των τοπικών πολιτικών παρατάξεων. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούσαν το θέμα λαμβάνονταν ομόφωνα, η αντιπολίτευση συμμετείχε σε όλες τις δράσεις ενώ οργανώνονταν και διαπαραταξιακές ομάδες για την υλοποίηση των επί μέρους ενεργειών. Ομόφωνες ήταν ακόμη και οι αποφάσεις που αφορούσαν ενέργειες παράτυπες ή και παράνομες ή τουλάχιστον υπήρχε μια σιωπηρή αποδοχή αυτών των ενεργειών, καθώς δεν καταγράφεται πουθενά κάποια απόρριψη ή εναλλακτική πρόταση διαχείρισης του θέματος.

Εικόνα 2: Φωτογραφία από την «παλλαϊκή» συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την παραχώρηση του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη το 1989

Από όλα τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύεται ότι η διεκδίκηση του χώρου του στρατοπέδου έγινε ένα «αυτονόητο» αίτημα για τις διοικήσεις του δήμου Νεάπολης, λόγω των πολιτικών και οικονομικών δυσκολιών που επέσυρε η υιοθέτηση άλλων εναλλακτικών εξασφάλισης της αναγκαίας γης. Η διεκδικούμενη έκταση του στρατοπέδου αποτέλεσε έτσι την πλατφόρμα συντονισμού και διεύρυνσης συνολικά της τοπικής πολιτικής και διοικητικής δράσης, λειτουργώντας ως ένας «υπερ-πολιτικός» στόχος  γύρω από τον οποίο διαμορφωνόταν ένα κλίμα συναίνεσης που διευκόλυνε τις διαδικασίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον του δήμου. Καταλυτικές για την έκβαση της υπόθεσης ήταν επίσης οι πολύ στενές σχέσεις του πολιτικού προσωπικού της Νεάπολης με τον κομματικό μηχανισμό και τους αντιπροσώπους που κατείχαν σημαντικές θέσεις στους κυβερνητικούς σχηματισμούς του ΠΑΣΟΚ και οι οποίες λειτουργούσαν μέσα από τα κομματικά δίκτυα και στη βάση των σχέσεων του πολιτικού προσεταιρισμού 41 .

Πέρα από αυτές τις τοπικές ιδιαιτερότητες, σημαντικές για τη διαχείριση της υπόθεσης παραχώρησης ήταν και μια σειρά παραμέτρων που συνθέτονται μέσα σε μια ευρύτερη και «μεταβατικού» χαρακτήρα πολιτική συνθήκη για την αυτοδιοίκηση. Η συνθήκη αυτή διαμορφώνεται από μια σταδιακή και αργή απομάκρυνση από το έντονα πολιτικοποιημένο και ιδεολογικό πλαίσιο δράσης των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων και την μετάβαση σε μια νέα αντίληψη για το ρόλο της αυτοδιοίκησης ως φορέα «ανάπτυξης». Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται και ενθαρρύνονται πολιτικά από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, νέοι θεσμοί δημόσιου παρεμβατισμού της αυτοδιοίκησης όπως οι δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί διαφόρων μορφών (Τριανταφυλλοπούλου, 2004: 63-69). Πυκνώνουν επίσης και πρωτοβουλίες γύρω από τα θέματα του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της επιχειρησιακής οργάνωσης που αποτελούσαν μια καθαρά «εισαγόμενη» μέθοδο οργάνωσης της πολιτικής από την έως τότε εμπειρία της χώρας στον ευρωπαϊκό σχηματισμό (Μαϊστρος, 2009: 51). Ο νέος αυτός «αναπτυξιακός» ρόλος εμπεδώνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο στους πολιτικούς και υπηρεσιακούς αυτοδιοικητικούς κόσμους, κυρίως δε ως συστηματική δράση για την εξασφάλιση των αναγκαίων κοινωφελών υποδομών και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των δήμων στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και του πολιτισμού (Κούρτη, 2017: 242).

Η δημόσια δράση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη φαίνεται να επέφερε μια έντονη κινητοποίηση στα δημόσια πράγματα της πόλης. Κι αυτό γιατί σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 καταγράφονται ενέργειες που σχηματοποιούν ένα πιεστικό αίτημα το οποίο αφορούσε πια την παραχώρηση όλων των στρατοπέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης (Παύλου Μελά, Μεγ. Αλεξάνδρου, Παπακυριαζή, Καρατάσιου και Ζιάκα). Το αίτημα αυτό συνεχίζει να εκπορεύεται «από τα πάνω» εφόσον κύριοι συντελεστές των ενεργειών που θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια είναι το πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό των θεσμικών φορέων του τοπικού και του κεντρικού κράτους και ένα «δίκτυο γνώσης» που σχηματίζουν αρχιτέκτονες και πολεοδόμοι πανεπιστημιακών κυρίως κύκλων. Μια άλλη βασική διαπίστωση κατά τη διερεύνηση ανάδυσης και άρθρωσης αυτού του δημόσιου αιτήματος αφορά τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους γίνονται κατανοητά και αναπαριστώνται από τους δρώντες τα αστικά προβλήματα τα οποία καλείται να επιλύσει η εκπλήρωση του αιτήματος, δηλαδή η παραχώρηση των στρατοπέδων.

Εικόνα 3: Αεροφωτογραφία της περιοχής της δυτικής Θεσσαλονίκης με τη θέση των στρατοπεδικών εκτάσεων και την περίμετρο παρέμβασης του δυτικού τόξου

Ξεκινώντας από το «δίκτυο γνώσης», πρέπει να ειπωθεί ότι η δράση του συμπυκνώνεται την περίοδο που εξετάζουμε μέσα από τις δραστηριότητες του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997 (ΟΠΠΕΘ ’97). Η διατύπωση του σχετικού αιτήματος για παραχώρηση όλων των δυτικών στρατοπέδων αναδεικνύεται αρχικά από αυτό το δίκτυο και μέσω μιας ιδέας σχεδιασμού στην αστική κλίμακα που έγινε γνωστή ως το «δυτικό τόξο». Με βάση πρωθύστερες ιδέες και συζητήσεις διοργανώθηκε, από τον ΟΠΠΕΘ ’97 και τον ευρωπαϊκό θεσμό Europan το 1997, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με τίτλο «Το δυτικό τόξο στη Θεσσαλονίκη. Νέοι κοινόχρηστοι χώροι για την πόλη» και αντικείμενο τα στρατόπεδα και άλλους ελεύθερους χώρους της δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι διαδικασίες του διαγωνισμού (ημερίδες, δημοσιεύσεις) προκάλεσαν μια ευρεία δημόσια συζήτηση με τη συμμετοχή δημάρχων και άλλων θεσμικών συντελεστών και το εγχείρημα θεωρήθηκε στην εποχή του «μια πρόκληση και μια δυναμική» και μια «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της πόλης» 42. Στα κείμενα και τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις – προτάσεις που παρήχθησαν στον διαγωνισμό διακρίνεται με σαφήνια ότι τα κενά των στρατοπέδων αντιμετωπίζονται κυρίως ως χώροι κοινωφελών δραστηριοτήτων, χωρίς περιορισμούς ως προς το ποσοστό ανοικοδόμησής τους και προκειμένου αυτοί να αποτελέσουν τοπικά κέντρα και πόλους έλξης επισκεπτών στους περιφερειακούς δυτικούς οικισμούς της πόλης. Η κατεύθυνση αυτή εκπορεύεται από μια – χαρακτηριστική για την εποχή – στροφή του ενδιαφέροντος του σχεδιασμού από τα αυστηρότερα και συνολικότερα πλαίσια παρέμβασης της πολεοδομικής κλίμακας προς τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας αναπλάσεων – επανάχρησης συγκεκριμένων περιοχών. Πρόκειται για τα «ειδικά προγράμματα» ή τα προγράμματα «μιας επιχείρησης» που χαρακτήρισαν την εποχή αυτή τη μεταμόρφωση της Βαρκελώνης (Busquets, 2005).

Σημαντικό ρόλο στην ανάδυση του ίδιου αιτήματος έπαιξε την περίοδο αυτή και η θεσμική ομάδα που σχημάτιζαν τα στελέχη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ).
Ο ΟΡΘΕ διατηρούσε την ίδια αντίληψη για τους χώρους των πρώην στρατοπέδων με το «δίκτυο γνώσης» του δυτικού τόξου. Ενδεικτική της παραπάνω οπτικής είναι και η μελέτη που ανέθεσε ο ΟΡΘΕ το 1994 για την πολεοδομική οργάνωση του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Η μελέτη στην τελική της φάση (Αδαμογιάννης, 1996) απέδιδε μια πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης με την οποία διευθετούνταν ένα πλήθος κοινωφελών χρήσεων αντιμετωπίζοντας το στρατόπεδο ως ένα ενιαίο προς οικοδόμηση οικόπεδο.
Όριζε, επίσης, συντελεστή δόμησης 0,2 και ποσοστό κάλυψης 15% και τελικά δεν επέτρεπε παρά ελάχιστο και υπολειμματικό κοινόχρηστο χώρο. Σχετικά με τον ρόλο του ΟΡΘΕ θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο οργανισμός λειτουργούσε ως πυκνωτής των διαφόρων «από τα πάνω» οπτικών και συμφερόντων εφόσον βρισκόταν εξίσου κοντά στο πολιτικό προσωπικό της αυτοδιοίκησης (μέσα από τη λειτουργία των θεσμοθετημένων επιτροπών του) αλλά και στους φορείς του κεντρικού κράτους.

Η δράση των τοπικών διοικήσεων των δήμων της δυτικής Θεσσαλονίκης διατηρεί την ίδια περίοδο έναν συνεκτικό χαρακτήρα και υπό την προϋπόθεση μιας πλειοψηφίας εκλεγμένων που προέρχονταν από τον κεντρώο πολιτικό χώρο. Ο χαρακτήρας αυτός εκδηλώνεται μέσα από τη δημιουργία ενός κοινού πεδίου επιδιώξεων με αιχμή την παραχώρηση των δυτικών στρατοπέδων (και την υλοποίηση της ιδέας του «δυτικού τόξου») και την υιοθέτηση ενός κοινού πολιτικού λόγου. Ο πολιτικός αυτός λόγος αναπτύσσεται πάνω στη ρητορική της «υποβαθμισμένης δυτικής Θεσσαλονίκης», της «στερημένης» και «κακής» πλευράς της πόλης που χρήζει αντισταθμισμάτων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απλουστευτικό – για την πολυπλοκότητα των δεδομένων ενός πολεοδομικού συγκροτήματος – νοητικό σχήμα που κατέλαβε τη δημόσια σφαίρα και αναπαράχθηκε τόσο συστηματικά (αρχικά στον πολιτικό λόγο, στον δημοσιογραφικό και τελικά και στον επιστημονικό) που ακόμη και σήμερα αρκεί για να συμβολίσει μονολεκτικά όλο το χωρικό αχανές δυτικά του νοητού ορίου της πλατείας Βαρδαρίου. Με βάση αυτή την επιχειρηματολογία η παραχώρηση των στρατοπεδικών εκτάσεων μπορούσε να θεωρηθεί ένα αυτονόητο αντιστάθμισμα.

Σταθερή στην υπόθεση της δημόσιας πολιτικής των στρατοπέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης και για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του ’90 είναι και η παρουσία της κεντρικής διοίκησης. Η δράση της αποτυπώνεται μέσα από τη συστηματική συμμετοχή πολιτικών προσώπων που κατείχαν θέσεις ευθύνης στον κυβερνητικό σχηματισμό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ σε συναντήσεις και εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη σχετικές με το θέμα43. Η δράση των κυβερνητικών στελεχών ανιχνεύεται επίσης στα εγχειρήματα μελετών και έργων που διαμέσου του ΟΡΘΕ κατευθύνονταν ή αφορούσαν τη δυτική Θεσσαλονίκη και αποτελούσαν χειρονομίες μιας ιδιότυπης αναδιανεμητικής πολιτικής. Ένα τέτοιο έργο ήταν η παρέμβαση «Δυτική Θεσσαλονίκη» (1994 – 1999) που χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαική πρωτοβουλία Urban I και επιχειρούσε την υλοποίηση των αναπλάσεων που προέβλεπε η ιδέα του δυτικού τόξου, χωρίς ωστόσο το βασικότερο σκέλος αυτής, δηλαδή τα κενά των στρατοπέδων (ΟΡΘΕ, 1995). Η δράση της κεντρικής διοίκησης φαίνεται να αποκτά μια κλιμάκωση στο τέλος της δεκαετίας του ’90 κυρίως μέσω του εγχειρήματος θεσμικής επίλυσης του θέματος παραχώρησης των πρώην στρατοπέδων, συνολικά και σε εθνική κλίμακα.

Το «πολιτικό παράθυρο» του Ν. 2745/1999

Σύμφωνα με τον θεωρητικό της ανάλυσης δημόσιων πολιτικών J. Kingdon (1984), ένα «πολιτικό παράθυρο» ανοίγει, οπότε και διαφαίνονται οι προοπτικές επίλυσης ή ανταπόκρισης σε ένα δημόσιο ζήτημα, όταν συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις: ένα πρόβλημα έχει πάρει σημαντικές διαστάσεις στην δημόσια σφαίρα, έχουν διαπιστωθεί οι δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος αυτού και κάποιες πολιτικές παράμετροι λειτουργούν ευνοϊκά προς την κατεύθυνση αυτή (Kingdon, 1984: 21). Θεωρούμε ότι η θεσμική επίλυση που επιχειρήθηκε δια μέσου του ν 2745/1999 αποτέλεσε ουσιαστικά ένα τέτοιο «πολιτικό παράθυρο» που «άνοιξε» κατά τη θητεία της πρώτης κυβέρνησης Κ. Σημίτη (1996 – 2000). Ειδικότερα, το 1998 υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ το Εθνικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων που πήρε τελικά μια κανονιστική μορφή με την ψήφιση του σχετικού νόμου. Στόχος του προγράμματος ήταν η μετεγκατάσταση των στρατοπέδων που βρίσκονται στις πόλεις, η απόδοση των χώρων στην αυτοδιοίκηση σε ποσοστό έως 40% για κοινωφελείς και κοινόχρηστες χρήσεις και η πολεοδόμηση με σκοπό την οικονομική αξιοποίηση από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας του υπόλοιπου 60% των εκτάσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κονδύλια που απαιτούσε η μετεγκατάσταση των στρατοπέδων (ΥΕΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998: 2). Στο αρχικό σχέδιο περιλαμβάνονταν 82 στρατόπεδα που βρίσκονταν σε μεγαλύτερα και μικρότερα αστικά κέντρα, στον Έβρο αλλά και σε νησιωτικές περιοχές. Από αυτά, αποδεσμευόμενα πρώτης προτεραιότητας προωθούνταν τα 46. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονταν και τέσσερα στρατόπεδα της δυτικής Θεσσαλονίκης (Παύλου Μελά, Καρατάσιου, Ζιάκα και Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Στο κείμενο του προγράμματος (ΥΕΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998: 2), στον νόμο αλλά και στην ίδια τη συζήτηση στη Βουλή (Πρακτικά Βουλής, 1999:11), η αξιοποίηση μέρους των εκτάσεων των αποδεσμευόμενων στρατοπέδων από τον στρατό συνδεόταν με την ανάγκη κάλυψης του κόστους μετεγκατάστασης των στρατοπέδων, ενώ ως αιτία της αναδιάταξης προβάλλονταν η ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων, τεχνικά και λειτουργικά αναβαθμισμένων επιχειρησιακών μονάδων, ανάγκη στην οποία αναφέρθηκε αναλυτικά και ο εισηγητής του νομοσχεδίου Κυριάκος Σπυριούνης. Στο σχέδιο γίνονται επίσης επανειλημμένες αναφορές για την αδυναμία διάθεσης των αναγκαίων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια τεχνοοικονομική μελέτη ή ακόμη και κατά προσέγγιση εκτίμηση αυτού του κόστους. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ελληνική βουλή και μόνο στον καταληκτικό του σχολιασμό, ο τότε Υπουργός Άμυνας, Άκης Τσοχατζόπουλος, αναφέρθηκε στο «τρομακτικό κόστος των πεντακοσίων δισεκατομμυρίων και πάνω» που απαιτούνταν για τη μετεγκατάσταση, σημειώνοντας ότι κάθε νέο στρατόπεδο θα «κόστιζε πάνω από σαράντα δισεκατομμύρια» (Πρακτικά Βουλής, 1999:27).

Οι ενστάσεις της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου αφορούσαν κυρίως στην ίδρυση ειδικής υπηρεσίας που προέβλεπε το νομοσχέδιο και η οποία θα διαχειριζόταν την απόδοση και εκμετάλλευση των στρατοπέδων καταγγέλλοντας, δηλαδή, ψηφοθηρικούς και κομματικούς λόγους, εφόσον η υπηρεσία αυτή θα υπαγόταν απευθείας στον υπουργό άμυνας και θα στελεχωνόταν από μη αξιωματικούς. Η αξιοποίηση θα γινόταν – όπως καταγγέλθηκε – μια «εξωστρατιωτική» διαδικασία (Πρακτικά Βουλής, 1999:15). Οι εκπρόσωποι των υπολοίπων κομμάτων (Συνασπισμός, ΔΗΚΚΙ) αλλά και κάποιοι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας είχαν ενστάσεις επί του ποσοστού που θα αποδιδόταν ως ελεύθεροι χώροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, μερικοί δε συμφωνώντας στον περιορισμό του ποσοστού ανοικοδόμησης στο 25% της διαθέσιμης γης. Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ πρότεινε την εξ ολοκλήρου παραχώρηση των στρατοπέδων στους ΟΤΑ.

Στο τελικό κείμενο του νόμου, το ποσοστό της έκτασης των στρατοπέδων που θα παραχωρούνταν στην τοπική αυτοδιοίκηση διαμορφώθηκε στο 50%. Στο ίδιο κείμενο προβλεπόταν η πολεοδόμηση τμημάτων των στρατοπέδων και ο καθορισμός χρήσεων γης σε αυτά ανεξάρτητα από τις ισχύουσες και προβλεπόμενες χρήσεις και τους όρους δόμησης που μπορεί να καθόριζαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κάθε περιοχής (άρθρο 3, παρ.2). Επιπλέον, σημειωνόταν η δυνατότητα μεταβίβασης, εκμίσθωσης ή παραχώρησης τμημάτων γης της ακίνητης περιουσίας του ΤΕΘΑ (στο πλαίσιο του προγράμματος) κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων διαχείρισης ή διοίκησης της περιουσίας του αλλά και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τα δημόσια κτήματα και τα ακίνητα και κινητά του δημοσίου (άρθρο 5, παρ.1).
Ως εχέγγυο της ορθής αξιοποίησης των αστικών κενών των στρατοπέδων αλλά και της εξασφάλισης των “fast track” διαδικασιών για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, προβαλλόταν η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Η συζήτηση αυτή αφορούσε βέβαια δεκάδες ακίνητα σε κάθε μεγάλη και μικρότερη πόλη της χώρας. Για δεκαπέντε και πλέον έτη οι περισσότερες περιπτώσεις παραχώρησης των αποδεσμευμένων πια στρατοπέδων παρέμειναν χωρίς ιδιαίτερη εξέλιξη. Οι λόγοι αυτής της καθυστέρησης σχετίζονται με διάφορες παραμέτρους που αναδεικνύουν ως μη αποτελεσματικό το πλαίσιο που όριζε ο νόμος για την απόδοση των χώρων. Στις παραμέτρους αυτές θα πρέπει αρχικά να σημειώσουμε τις ιδιαιτερότητες διαχείρισης των υποθέσεων από την πλευρά του στρατού σε συνάρτηση με τις αντιδράσεις της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών για την πολεοδόμηση ενός τόσο μεγάλου ποσοστού των χώρων που για χρόνια έμεναν ως αστικά κενά. Ιδιαίτερη εντύπωση σε όλη αυτή την υπόθεση προκαλεί επίσης η συσκότιση των ιδιοκτησιακών ιδιαιτεροτήτων κάθε στρατοπεδικής έκτασης καθώς όπως αναδείχθηκε σταδιακά – και ιδιαίτερα σε όσες πόλεις εφαρμόστηκε αργότερα το εθνικό κτηματολόγιο – τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του ΤΕΘΑ δεν αποδεικνύονταν για πολλές περιπτώσεις στρατοπέδων. Η παράμετρος αυτή αλλοίωσε την δυναμική των συλλογικών πιέσεων και δυναμίτισε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που είχε επιλεγεί, εφόσον αναδεικνυόταν σταδιακά η ανάγκη της κατά περίπτωση διαχείρισης κάθε υπόθεσης.

Το αίτημα παραχώρησης των στρατοπέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης, σχηματοποιημένο πάνω στην ιδέα του δυτικού τόξου, παρέμεινε συμπαγές και για ελάχιστα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου το 1999. Οι εξαγγελίες από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης για παραχώρηση των διαθέσιμων εκτάσεων του δυτικού τόξου επικαιροποιήθηκαν 44 χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στη ρητορική του θέματος. Εκτιμούμε, δε, ότι ο ΟΡΘΕ ανέλαβε ξανά έναν «διαμεσολαβητικό» ρόλο αναθέτοντας την εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης που θα επιχειρούσε να απεικονίσει σενάρια μιας εν δυνάμει συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών (της αυτοδιοίκησης και του στρατού) για το σύνολο των στρατοπέδων της Θεσσαλονίκης. Η μελέτη εκπονήθηκε σε δύο στάδια από τα οποία το δεύτερο είναι το πιο εξειδικευμένο και αναλυτικό, καθώς αποδίδει ένα σενάριο διευθέτησης και εξορθολογισμού της διαπραγμάτευσης επί των παραχωρούμενων ποσοστών σε επίπεδο πολεοδομικού συγκροτήματος (Δοξιάδης, 2002). Σύμφωνα με την πρόταση – για τη σύνθεση της οποίας αναφέρουν οι μελετητές ότι απαιτήθηκαν εκτεταμένες και αλλεπάλληλες συζητήσεις με το ΤΕΘΑ, την Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ), του δήμους και τον ΟΡΘΕ – τα στρατόπεδα Ζιάκα, Μ. Αλεξάνδρου, Π. Μελά και Φαρμάκη αποδίδονταν εξ ολοκλήρου στους δήμους στα όρια των οποίων ανήκουν ενώ στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ παρέμενε το 50% του στρατοπέδου Μακρή στη Θέρμη, καθώς και το 78% του στρατοπέδου Καρατάσου στην Πολίχνη. Φαίνεται δηλαδή να επικρατεί ένα σενάριο πλήρους παραχώρησης των πιο «πολυ-διεκδικημένων» αστικών κενών που βρίσκονται και στις πιο αστικοποιημένες περιοχές της πόλης, και διατήρησης στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ μεγάλου ποσοστού των χώρων που βρίσκονται σε ακραίες περιφερειακές θέσεις του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Το παραπάνω σχέδιο δεν έτυχε καμίας περαιτέρω τύχης. Από τα μέσα μάλιστα του 2000 και μετά, ο ρόλος τόσο των κεντρικών κυβερνήσεων όσο και της συλλογικής διεκδίκησης από την πλευρά των δυτικών δήμων ατονεί μαζί με το σκέλος της ιδέας του «δυτικού τόξου» που αφορούσε τα στρατόπεδα. Εφεξής, οι λόγοι – πολιτικοί ή τεχνοκρατικοί – που αναφέρονται σε μια πιθανή συνολική λύση του θέματος θα είναι όλο και πιο σπάνιοι και μάλλον ευκαιριακοί, χωρίς να μπορούν να αντιστρέψουν τη μορφή που έχουν πάρει οι διαπραγματεύσεις και που χαρακτηρίζονται από την κατά περίπτωση διαχείριση.

Η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος του στρατοπέδου Παύλου Μελά

Μεγάλο μέρος του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, έκτασης 332 στρεμμάτων παραχωρήθηκε κατά χρήση, έναντι ανταλλάγματος και για 99 χρόνια στον ομώνυμο Δήμο στις 27 Οκτωβρίου του 2017. Πρόκειται για έναν χώρο με εκτεταμένο πράσινο αλλά και για έναν τόπο ιδιαίτερης ιστορικής βαρύτητας στον οποίο εγγράφονται τόσο ίχνη της ύστερης οθωμανικής ιστορίας της πόλης όσο και μνήμες της κατοχής και της εθνικής αντίστασης, εφόσον λειτούργησε ως ναζιστικό στρατόπεδο την περίοδο του Β’ παγκοσμίου πολέμου.

Εικόνα 4: Όψη του στρατοπέδου Παύλου Μελά από την οδό Δαβάκη το 1994

Το αίτημα παραχώρησης του στρατοπέδου από πλευράς του δήμου Σταυρούπολης (στου οποίου τα διοικητικά όρια ανήκε τότε το στρατόπεδο) διατυπωνόταν από όλες τις μεταπολιτευτικές διοικήσεις του δήμου. Ο συντονισμός όμως των ενεργειών προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να γίνεται πιο έντονος και πιο συστηματικός από το 2004 και μετά. Την περίοδο από το 2004 έως το 2006, γίνεται μια προσπάθεια επίτευξης μιας σχετικής ετοιμότητας για τη συγκρότηση προτάσεων αξιοποίησης του στρατοπέδου. Αν και δεν γνωρίζουμε αναλυτικά στοιχεία για τις συζητήσεις αυτές, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι προϋποθέσεις και οι όροι της συναίνεσης ανάμεσα στον Δήμο και το ΤΕΘΑ εκφράζονται στη μελέτη που ολοκληρώθηκε το 2005 και έχει τίτλο «Σχέδιο Αξιοποίησης Στρατοπέδου Παύλου Μελά» (Δήμος Σταυρούπολης, 2005). Το βασικό  χαρακτηριστικό της πρότασης της μελέτης ήταν η διατήρηση στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ έκτασης 30 στρεμμάτων στη μέση της βορειοδυτικής πλευράς και σε γειτνίαση με τον υφιστάμενο αστικό ιστό. Στην έκταση αυτή προβλεπόταν η οικοδόμηση στρατιωτικών κατοικιών, ενώ για την υπόλοιπη έκταση του στρατοπέδου σχεδιαζόταν ένα «φιλόδοξο» πρόγραμμα διοικητικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών χρήσεων και χρήσεων αναψυχής. Οι συζητήσεις δεν είχαν περαιτέρω εξέλιξη καθώς το 2006 ήταν χρονιά δημοτικών εκλογών στις οποίες αναδείχθηκε νέα διοίκηση του δήμου Σταυρούπολης. Βασικό στοιχείο της προεκλογικής καμπάνιας της νέας διοίκησης ήταν οι «αντιπολιτευτικές» της θέσεις σχετικά με την παραχώρηση του στρατοπέδου, που κινούνταν προς την κατεύθυνση της εξ ολοκλήρου παραχώρησης του στρατοπέδου στον δήμο και του αποκλεισμού της περίπτωσης ανοικοδόμησής του. Καμιά εξέλιξη επί της υπόθεσης παραχώρησης δεν παρατηρείται την περίοδο αυτή.

Το 2010 ήταν χρονιά διαρθρωτικών αλλαγών για την αυτοδιοίκηση, καθώς εφαρμόστηκε το Σχέδιο Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) αλλά και χρονιά αλλαγής της πολιτικής διοίκησης  του διευρυμένου πια δήμου Παύλου Μελά που περιελάμβανε τη Σταυρούπολη, την Πολίχνη και την Ευκαρπία. Η διαχείριση του θέματος του στρατοπέδου κατευθύνθηκε και πάλι προς την εύρεση μιας συναινετικής λύσης και κυρίως προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του στρατού για παραχώρηση με ανταλλάγματα. Αρχικά, και για δύο περίπου χρόνια, εξετάστηκε η περίπτωση παραχώρησης στο ΤΕΘΑ τμήματος γης 30 στρεμμάτων στην περιαστική έκταση του δήμου. Τη λύση αυτή εκφράζει απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ (Πρακτικό υπ’αριθμ.3 της 20ης Απριλίου 2011) όπου περιγράφεται η κατά χρήση παραχώρηση της έκτασης του στρατοπέδου στον δήμο για 30 χρόνια, η δεσμευτική υποχρέωση με καταληκτική προθεσμία έξι μηνών παραχώρησης τουλάχιστον 30 στρεμμάτων στην περιφέρεια του δήμου και τέλος η παραχώρηση του ιερού ναού της Αγ.Βαρβάρας μαζί με περιβάλλοντα χώρο 2 στρεμμάτων στη Μητρόπολη Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως. Η λύση αυτή δεν ευδοκίμησε, οπότε και επανήλθε η πρόταση διατήρησης στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ τμήματος της έκτασης του στρατοπέδου και με σκοπό την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών. Τα χαρακτηριστικά της νεότερης συμφωνίας περιλαμβάνονται στο υπ.αριθμ.6/20-8-2014 πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ, όπου οι ουσιαστικοί όροι περιγράφουν την παραχώρηση 284 στρεμμάτων στον δήμο Παύλου Μελά κατά χρήση και για 49 χρόνια, τη διατήρηση 52 στρ. στην ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ και την παραχώρηση του Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας μαζί με περιβάλλοντα χώρο 8 στρεμμάτων, αυτή τη φορά γύρω από τον ναό, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως.

Γενικά και για την κλίμακα του οικείου δήμου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην υπερ-δεκαετή πορεία διεκδίκησης του χώρου, δεν είχε επιτευχθεί μια ευρεία συναίνεση σχετικά με τους όρους που θα πρέπει να διέπουν την παραχώρηση του στρατοπέδου. Η ίδια δε η υπόθεση του στρατοπέδου και της τύχης του αναδεικνύονταν κατά καιρούς σε μείζον θέμα αντιπολιτευτικής κριτικής εναντίον της μιας ή της άλλης πλευράς. Μετά την ατόνηση της ιδέας του «δυτικού τόξου», την απόσυρση του κεντρικού κράτους από τον ρόλο του «μεσεγγυητή» της υπόθεσης και την υποβάθμιση του μητροπολιτικού ρόλου του ΟΡΘΕ, η διαχείριση της υπόθεσης του στρατοπέδου Παύλου Μελά χαρακτηρίστηκε από μια κατάσταση αδιαφανούς και ακραίου ανταγωνισμού για  την εξασφάλιση των συμφερόντων της κάθε πλευράς. Οι μόνες πλευρές για τις οποίες τα συμφέροντα αυτά εκφράζονται με έναν συστηματικό διαχρονικά τρόπο είναι η εκκλησία και ο στρατός.

Εικόνα 5: Αντιπολιτευτικά φυλλάδια σχετικά με την παραχώρηση του στρατοπέδου Παύλου Μελά

Ωστόσο, με την πάροδο των ετών και δια μέσου της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, το αίτημα για την παραχώρηση των στρατοπέδων άρχισε να αποκτά σημαντικές διαστάσεις στην κοινωνική βάση, όπως θα δούμε αναλυτικότερα και στο παράδειγμα της περίπτωσης Καρατάσιου. Οι «από τα κάτω» αντιδράσεις επί των όρων της συμφωνίας παραχώρησης εντατικοποιήθηκαν μέσα και στο ευρύτερο κλίμα συγκρουσιακής πολιτικής που επικράτησε στα χρόνια της κρίσης. Οι αντιδράσεις αυτές κορυφώθηκαν όταν η δημοτική διοίκηση που αναδείχθηκε στις εκλογές του 2014 εσηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της σύμβασης (με τους όρους όπως αποτυπώνονται στο υπ.αριθμ.6/20-8-2014 πρακτικό της ΔΕ του ΤΕΘΑ) και αφού εξάντλησε ένα νέο κύκλο επαφών με την κεντρική διοίκηση και το ΤΕΘΑ για τη βελτίωση των όρων της. Η συνθήκη αυτή φαίνεται να οδήγησε σε ένα νέο κύκλο πρωτοβουλιών για βελτίωση των όρων παραχώρησης οπότε και μια νέα συμφωνία ανακοινώθηκε από τον ίδιο των Πρωθυπουργό επί τόπου στο στρατόπεδο τον Μάρτιο του 2017. Στη νέα αυτή συμφωνία αυξάνονταν τόσο το παραχωρούμενο εμβαδόν όσο και η διάρκεια της κατά χρήση παραχώρησης, ενώ ως αντάλλαγμα παραχωρούνται κατά κυριότητα στο ΤΕΘΑ 83 διαμερίσματα ιδιοκτησίας του δήμου. Η σύμβαση περιελάμβανε επίσης δύο καινοφανείς για την εξέλιξη της υπόθεσης  όρους: τον αποκλεισμό της δυνατότητας νέας δόμησης εντός του στρατοπέδου και την υπαγόρευση για ίδρυση και λειτουργία δύο μουσείων – του μουσείου Εθνικής Αντίστασης και του μουσείου Ποντιακού και Μικρασιατικού Ελληνισμού – σε υφιστάμενα κτήρια του χώρου. Για την ολοκλήρωση αυτής της συμφωνίας παραχώρησης απαιτήθηκε η έκδοση δύο ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων (άρθρο 51 του ν 4465/2017 και άρθρο 118 του ν 4488/2017) προκειμένου να καμφθούν τα ιδιοκτησιακά προβλήματα και τα προβλήματα νομιμότητας λήψης των σχετικών δημοτικών αποφάσεων για την παραχώρηση του ανταλλάγματος στο ΤΕΘΑ.

Η διεκδίκηση του στρατοπέδου Καρατάσιου

Η περιφερειακή θέση στον πολεοδομικό ιστό, η πολύ μεγάλη έκταση αλλά και το πλούσιο φυσικό τοπίο του στρατοπέδου Καρατάσιου αποτελούν ιδιαιτερότητες που διαμορφώνουν συνθήκες «αμηχανίας» στην διαχείριση του. Το σύνολο της υφιστάμενης σημερινής έκτασης του στρατοπέδου περιλαμβάνεται στη γεωργική διανομή του αγροκτήματος Πολίχνης, φέρει τον χαρακτηρισμό «στρατόπεδο» και καταλογογραφείται στον πίνακα διανομής ως «δημόσιον». Μετά το 1933 και σε διάφορες χρονικές φάσεις, άλλες εκτάσεις προσκυρώθηκαν και άλλες αποσπάστηκαν από την αρχική έκταση του στρατοπέδου. Μετά από τις παραπάνω προσκηρώσεις – αποσπάσεις το εναπομείναν τμήμα του – που ταυτίζεται περίπου ως θέση και έκταση με το τμήμα που σημειώνεται στην αγροτική διανομή του 1933 – φτάνει τα 639 στρέμματα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και χρόνιο πρόβλημα εφόσον την ιδιοκτησία του χώρου διεκδικούν – από την δεκαετία του ’50 και μέσα από συνεχείς διαμάχες – το ΤΕΘΑ και το Υπουργείο Οικονομικών.

Εικόνα 6: Αεροφωτογραφία του στρατοπέδου Καρατάσιου

Τον Οκτώβριο του 2005 μετά από σχετικά αιτήματα, η Διεύθυνση Υποδομών του ΓΕΣ αποφάσισε την κατά χρήση παραχώρηση τμήματος 120 στρεμμάτων εκ του στρατοπέδου Καρατάσιου στον δήμο Πολίχνης. Οι διεκδικήσεις του δήμου αναφέρονταν στην ανάγκη υλοποίησης ενός εκτεταμένου προγράμματος στέγασης κοινωφελών αναγκών στα υφιστάμενα κτήρια και στον υπαίθριο χώρο του στρατοπέδου. Η παραχώρηση του τμήματος αυτού ήταν εφικτή μόνο κατόπιν αντίστοιχης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΘΑ και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω των διαφορών επί του ιδιοκτησιακού. Ωστόσο, ο Δήμος Πολίχνης υλοποίησε έργα διαμορφώνοντας παιδική χαρά και αθλητικά γήπεδα, ανακαινίζοντας και εξοπλίζοντας υφιστάμενο κτήριο που προοριζόταν για κυλικείο και κατασκευάζοντας δημοτικό φωτισμό σε όλη την παραχωρούμενη έκταση. Είναι αυτονόητο ότι καθώς δεν είχε επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι εργασίες αυτές γίνονταν χωρίς τις απαραίτητες οικοδομικές άδειες και άλλες αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Οι διεκδικήσεις για την απόδοση του στρατοπέδου δεν σταμάτησαν βέβαια εδώ. Αντίθετα, είναι η μόνη περίπτωση από αυτές που εξετάζουμε κατά την εξέλιξη της οποίας αναδύθηκε «από τα κάτω», δηλαδή μέσα από κίνημα των ίδιων των πολιτών, αίτημα για την απόδοση του χώρου ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. Η ανάδυση του κινήματος αυτού τροφοδοτήθηκε, στην αφετηρία του τουλάχιστον, και από τις κινητοποιήσεις του ίδιου του δήμου Πολίχνης. Αυτονομήθηκε, όμως, σύντομα και μετά τη γενικότερη ενεργοποίηση ομάδων και συλλόγων που εκδηλώθηκε συστηματικά την τελευταία δεκαετία στα αστικά περιβάλλοντα με περιβαλλοντικούς κυρίως σκοπούς.

Θα μπορούσαμε συμβατικά να θεωρήσουμε αφετηριακή περίοδο ενεργοποίησης των αστικών κοινωνικών κινημάτων της Θεσσαλονίκης τις χρονιές 2006 – 2007. Την εποχή, δηλαδή, που μια σειρά από ομάδες πολιτών συστάθηκαν με αφορμή την εναντίωση στο έργο της υποθαλάσσιας αρτηρίας («πολίτες κατά της υποθαλάσσιας», «πειρατές της παραλιακής», «πρωτοβουλία ενάντια στην υποθαλάσσια αρτηρία»). Μέσα στο έντονο κλίμα των δημόσιων συζητήσεων που πυροδοτούσε ένα ανεπιθύμητο έργο, αναδείχθηκαν και άλλες ομάδες («πρωτοβουλία πολιτών για την προστασία της παραλιακής ζώνης στο Καραμπουρνάκι», «επιτροπή κατοίκων Καλαμαριάς για τον δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα της πλαζ Αρετσούς», «street panthers», «ένωση για τα δικαιώματα των πεζών») που πολύ σύντομα οργάνωσαν και δευτεροβάθμια δίκτυα όπως το «δίκτυο κινήσεων πολιτών και οργανώσεων». Μέσα σε αυτό το κλίμα οργανώθηκε και η Κίνηση Πολιτών για το στρατόπεδο Καρατάσιου» που το 2008 ανέλαβε μια σειρά ενεργειών για τη διεκδίκηση του χώρου. Οι δράσεις της Κίνησης αφορούσαν αρχικά την προσπάθεια κινητοποίησης του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Πολίχνης για την ανάληψη δράσης, όπως σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, συλλογή υπογραφών, αποστολή επιστολών κ.λπ. Η Κίνηση, συχνά με τη συνδρομή συλλόγων και σχολείων της περιοχής, συνδιοργάνωσε με τον δήμο παρουσιάσεις, ημερίδες, δενδροφυτεύσεις, πεζοπορίες, και άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός του στρατοπέδου για την ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Αυτή η άτυπη αρχικά κίνηση πολιτών μετά από τη συνένωσή της με μια παράλληλη πρωτοβουλία, την «Εθελοντική ομάδα Καρατάσιου», εξελίχθηκε το 2009 στον – με θεσμική πια μορφή – «Πολιτιστικό Σύλλογο Καρατάσιου» που αριθμεί 200 περίπου μέλη κυρίως κάτοικους της περιοχής της Πολίχνης και της Ευκαρπίας. Σκοπός του συλλόγου είναι η διεκδίκηση του χώρου του στρατοπέδου ως χώρου πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού μέσα από ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές.

Μέσα από την δράση του πολιτιστικού συλλόγου ξεπήδησε στις αρχές του 2011 και η δεύτερη ομάδα που δραστηριοποιείται στον χώρο του στρατοπέδου, αυτή των «Περιαστικών Καλλιεργητών» με διακριτικό «Πε.Ρκα». Η ομάδα – αρκετά μέλη της οποίας συμμετέχουν και στον πολιτιστικό σύλλογο – κατέλαβε και άρχισε να καλλιεργεί ένα τμήμα 2 περίπου στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του στρατοπέδου. Οι καλλιέργειες δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και σκοπεύουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της ομάδας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυξήθηκαν τα μέλη και οι χώροι προς καλλιέργεια ολοκληρώνοντας συνολικά πέντε υποομάδες καλλιεργητών σε περίπου 15 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Η ιδεολογική βάση συγκρότησης της ομάδας Περ.Κα στηρίζεται αφενός στα περιβαλλοντικά ζητήματα και την ευαισθητοποίηση για την οικολογία και αφετέρου στην αυτοδιαχείριση, και στην αξία χρήσης των αγαθών έναντι της αξίας ανταλλαγής. Ενδεικτικά, στη διακήρυξη του συλλόγου και σε σχέση με την κατάληψη των τμημάτων γης στο στρατόπεδο σημειώνεται ότι «Όχι μόνο δεν επιδιώκουμε την κατοχή του χώρου, αλλά, με την φροντίδα των ελεύθερων και δομημένων περιοχών του, λειτουργούμε ως προσωρινή γέφυρα μεταξύ της τωρινής επίσημης εγκατάλειψης μέχρι την εκπόνηση-υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάδειξη της περιοχής σε ελεύθερο χώρο πρασίνου για τους πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης, τους οποίους και καλούμε να δημιουργήσουν εδώ την επόμενη ομάδα καλλιέργειας ή άλλης δράσης για την στήριξη του κοινού μας στόχου» 45. Στο πλαίσιο εντατικοποίησης της εδαφικής κατάληψης του χώρου ο πολιτιστικός σύλλογος εκτέλεσε εργασίες με την εθελοντική συμμετοχή των μελών (καθαρισμός, πρόχειρα κουφώματα, τοποθέτηση πρόχειρου εξοπλισμού κουζίνας και καθιστικού) σε κτήριο της δυτικής πλευράς που χρησιμοποιούνταν ως κυλικείο του στρατού και προκειμένου αυτό να αποτελέσει τον κοινωνικό πυρήνα του συλλόγου για τις συνελεύσεις και τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Επιπλέον, οργανώθηκε σε εθελοντική βάση ομάδα φύλαξης του στρατοπέδου. Το καλοκαίρι του 2013 και με πρωτοβουλία του συλλόγου προκλήθηκαν επερωτήσεις στη βουλή για το μέλλον των στρατοπέδων, ενώ στις αρχές του 2014  δημιουργήθηκε η «Πρωτοβουλία συλλόγων και φορέων για τα πρώην στρατόπεδα» η οποία και κατέθεσε ένα ψήφισμα θέσεων σε όλα τα δημοτικά συμβούλια των δήμων της πόλης προκειμένου αυτό το κείμενο να υπερψηφιστεί και να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια υπουργεία. Το ψήφισμα περιελάμβανε αιτήματα όπως  την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που προωθεί την πολεοδόμηση των στρατοπέδων (δηλαδή του ν 2745/1999), τον πολεοδομικό  χαρακτηρισμό των πρώην στρατοπέδων και της ΔΕΘ ως κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και την απόδοση της ιδιοκτησίας των πρώην στρατοπέδων στους διοικητικά αρμόδιους δήμους.

Τα τελευταία χρόνια και σε διοικητικό επίπεδο δεν υφίσταται καμία ουσιαστική εξέλιξη που να αφορά την παραχώρηση του στρατοπέδου Καρατάσιου επιβεβαιώνοντας τη σχετική «αμηχανία» που περιγράφηκε στην αρχή της ενότητας.

Συμπεράσματα

Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε η σχηματοποίηση της πορείας της δημόσιας πολιτικής που αφορά τη διαχείριση των διαθέσιμων εκτάσεων των πρώην στρατοπέδων και με κύρια δυσκολία τις αντιφάσεις και τις ελλείψεις συνοχής που χαρακτηρίζουν την ίδια την πραγματικότητα της δημόσιας δράσης.  Πρόκειται για μια περίπτωση πολιτικής ιδιαίτερα σημαντική καθώς σχετίζεται με το πιο σημαντικό ζήτημα του δημόσιου χώρου, δηλαδή την έλλειψη δημόσιας ή δημοτικής γης και εφόσον οι πρώην στρατοπεδικές εκτάσεις θα μπορούσαν να συνδράμουν στην αναδιάταξη του τοπίου της ελληνικής πόλης και στην ποιοτική βελτίωση των πολεοδομικών και αστικών της χαρακτηριστικών. Στο διάγραμμα που ακολουθεί δοκιμάζεται η σχηματική απεικόνιση των βασικών μας συμπερασμάτων επί του θέματος και όπως αυτά αναλύονται παρακάτω.

Διάγραμμα 1 – Διαγραμματική απεικόνιση της εξέλιξης της δημόσιας πολιτικής για τα αστικά κενά των στρατοπέδων

Η δημόσια δράση που αφορά στην παραχώρηση των εκτάσεων των πρώην στρατοπέδων ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Βασικός λόγος γι αυτή την κινητοποίηση είναι οι πιεστικές ανάγκες ελλείψεων σε δημοτική γη που αντιμετώπιζε η αυτοδιοίκηση προκειμένου να αναπτύξει κοινωφελείς δραστηριότητες. Μετασχηματίζεται, όμως, σταδιακά και στη διάρκεια των ετών μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο αιτιότητας που σχηματίζουν η μεταπολίτευση και το τέλος της ψυχροπολεμικής περιόδου και οι σποραδικές περιπτώσεις παραχώρησης τμημάτων γης που διαμορφώνονται στη δημόσια σφαίρα ως «παραδειγματικά» μοντέλα πολιτικής (όπως η περίπτωση Στρεμπενιώτη). Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό έχουν και οι αλλαγές στην αντίληψη των προβλημάτων των πόλεων που αποκτούν τον χαρακτήρα σταδιακής ενίσχυσης της περιβαλλοντικής διάστασης έναντι της διάστασης των υποδομών και τέλος η αύξηση της δραστηριότητας της κοινωνίας των πολιτών μέσα από τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες των εναλλακτικών χώρων.

Η εγγραφή στη θεματική ατζέντα και το άνοιγμα ενός «πολιτικού παραθύρου» για συνολική επίλυση του ζητήματος γίνεται κεντρικά το 1999 με τη θεσμοθέτηση ειδικού νόμου.
Συμπορεύεται, όμως, και από άλλες παράλληλες ενέργειες που προηγούνται και έπονται της συγκεκριμένης ρύθμισης μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα επιρροών και πιέσεων για αλλαγή που σχηματίζουν τόσο οι ενδογενείς τάσεις εκσυγχρονισμού όσο και οι επαφές με το υπερεθνικό περιβάλλον ιδεών και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη θεσμική επίλυση που προτείνεται την περίοδο αυτή, η δράση συνεχίζει να έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα και περιορίζεται μεταξύ θεσμικών ομάδων συμφερόντων, του στρατού και της εκκλησίας και των μερών του κράτους (τοπικού και κεντρικού). Οι ομάδες αυτές προβάλουν δομημένα, «κορπορατιστικού» τύπου, συμφέροντα, τα οποία μέσω ενός αδιαφανούς και ακραίου ανταγωνισμού αντιστρατεύονται μια οριστική λύση ακόμη και στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Αυτός είναι και ο λόγος που τόσο η υπόθεση του πιο πολύ-διεκδικημένου στρατοπέδου της πόλης, του στρατοπέδου Παύλου Μελά, όσο και η πλειοψηφία των υποθέσεων των διαθέσιμων στρατοπέδων ανά την επικράτεια έμεναν ανεπίλυτες για πολλά χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου.

Η έντονη δράση όλων των εμπλεκόμενων μερών στις περιπτώσεις που εξετάζουμε αναδεικνύει επίσης τη σημαντική συμβολική διάσταση που έχει η κατοχή ή η διεκδίκηση τμημάτων γης στον χώρο της πόλης και συνεπώς η υλική αναπαράσταση ή η αναπαράσταση εικόνων και αφηγήσεων σε αναλογία με την ισχύ που διεκδικείται στη δημόσια σφαίρα. Μέσω της έκβασης των υποθέσεων διαπιστώνουμε μια σχετική ανακατάταξη του συστήματος δημόσιας ισχύος ανάμεσα στις θεσμικές ομάδες συμφερόντων και τις κινηματικές – διεκδικητικές ομάδες συμφερόντων της κοινωνικής βάσης με φανερή την ενδυνάμωση των δεύτερων. Ωστόσο, η αποσπασματική και κατά περίπτωση διαχείριση των υποθέσεων των στρατοπέδων και η μη υιοθέτηση ενός ενιαίου προγραμματικού – στρατηγικού πλαισίου για τη σταδιακή επίλυση του σημαντικού αυτού δημόσιου προβλήματος των πόλεων επιτρέπει σημαντικές αμφιβολίες για την ουσιαστική εμπέδωση των αλλαγών.

Περίληψη

Το άρθρο αποτελεί μια περιγραφική – αναλυτική προσέγγιση που επιχειρεί να συμβάλει στον ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στις πολιτικές που υιοθετούνται για τον δημόσιο χώρο στην ελληνική πόλη.
Ειδικότερα, παρουσιάζονται εμπειρικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αστικών κενών τριών πρώην στρατοπέδων της δυτικής Θεσσαλονίκης από το τέλος της δεκαετίας του ’80 έως σήμερα. Τα στοιχεία αυτά στηρίζουν τα συμπεράσματα της έρευνας για μετασχηματισμό τόσο του τρόπου εμπέδωσης και αναπαράστασης των προβλημάτων του αστικού χώρου στη δημόσια σφαίρα όσο και των δύστοκων και αμφίθυμων αλλαγών στις πολιτικές που εφαρμόζονται ως ανταπόκριση στα προβλήματα αυτά. Για τη μεθόδευση των συμπερασμάτων χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της ανάλυσης δημόσιων πολιτικών, μια ερευνητική οπτική που εξετάζει τον ρόλο των εμπλεκόμενων ομάδων συμφερόντων, τους συνασπισμούς ή τους ανταγωνισμούς που χαρακτηρίζουν τη δράση τους καθώς και τις ευκαιρίες και τις πιέσεις που εμφανίζονται συγκυριακά, ως συνειδητές αποφάσεις ή ως απόρροια του ηγεμονικού πολιτικού – πολιτιστικού πεδίου προκειμένου να σχηματιστούν οι πολιτικές που τελικά υιοθετούνται.

Λέξεις κλειδιά:
πολιτικές δημόσιου χώρου, δυτική Θεσσαλονίκη, πρώην στρατόπεδα, δημόσια δράση

Summary

The following article is a descriptive – analytical approach attempting to contribute to the general discussion of public space
policies transformation in the recent years in Greece. It presents empirical evidence related to the politics and management of the urban voids of three former military camps in Western Thessaloniki from the late 1980s to the present. The presented data support the article’s conclusions about a mutual transformation concerning the way in which the urban problems are consolidated and represented in the public sphere as well as the ineffective and ambiguous changes in the policies implemented as a response to these problems. The research perspective incorporates the methodology of public policy analysis that examines the role of various interest groups and the coalitions or antagonisms that characterize their actions as well as the opportunities and pressures for change that come up as conscious decisions or as a result of the hegemonic political-cultural apparatus in order to form the policies that are finally adopted.

Key words: public space policies, western Thessaloniki, ex-military camps, public action

Βιβλιογραφία

Busquets, J. (2005) Barcelona: The Urban Evolution of a Compact City, Rovereto: Nicoldi.

IABG – BICC (1997) Study on the Re-use of Former Military Lands, Bonn: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Energy, διαθέσιμο στον ιστότοπο www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/bmu_en.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 04/04/2016.

Economou, D., Petrakos, G., Psycharis, Y. (2007) National Urban Policy in Greece, in: Berg Lvd, Braun, E., Meer, J. van der. (eds) National Policy Responses to Urban Challenges in Europe, New York: Routledge.

Kingdon, J. (1995 (1984)) Agendas, Alternatives and Public Policies, (2nd ed.), New York: Longman.

Αδαμογιάννης, Ε., Kαντιδάκης, Ε., Παπαιωάννου, Μ., Καρατόσος, Χ., Σεφερλή, Λ. (1996) Οργάνωση χώρου στρατοπέδου Π.Μελά Δήμου Σταυρουπόλεως, Θεσσαλονίκη: ΟΡΘΕ.

Αίσωπος, Γ. (2003) «Ο ελληνικός δημόσιος χώρος», στο: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΑΧΧΑ ΑΕ (επιμ.) Η αισθητική των πόλεων & η πολιτική των παρεμβάσεων, Συμβολή στην αναγέννηση του αστικού χώρου, Επιστημονικό Συνέδριο ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΑΧΧΑ ΑΕ, Αθήνα, 13-14 Οκτωβρίου 2003, 135-138.

Γιαννακούρου, Τ., Οικονόμου, Δ. (1993) «Η Οικιστική Πολιτική μετά τους Νόμους 2145/1993, 2052/1992 και 1947/1991», Τόπος, 6: 173-190.

Δήμος Σταυρούπολης (2005) Σχέδιο αξιοποίησης του στρατοπέδου Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη, υπεύθυνος ομάδας έργου: Ν. Σουλάκης.

Δοξιάδης, Γ. (2002) Τεχνο-οικονομική μελέτη αξιοποίησης στρατοπέδων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, Φάση Δ – Τελική Έκθεση, Θεσσαλονίκη: ΟΡΘΕ.

Δραγώνας, Π. (2011) «Από τη φαντασίωση στη διεκδίκηση. Στοιχεία ταυτότητας του αθηναϊκού δημόσιου χώρου, 2004 – 2011», στο: Γ. Αδηνελίδου, Α. Γουδίνη, Π. Κούρτη, Β. Μπεκιαρίδης, Π. Ταράνη, (επιμ.) Public Space, Επιστημονικό συνέδριο ΤΕΕ/ΚΜ με τίτλο «Δημόσιος Χώρος…Αναζητείται», Θεσσαλονίκη 20 – 22 Οκτωμβρίου 2011, 480-484.

Καβουλάκος, Κ. – Ι. (2015) «Κοινωνικά κινήματα, κράτος και εναλλακτικοί χώροι», στο Κ. – Ι. Καβουλάκος, & Γ. Γριτζάς, (επιμ.) Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι. Κοινωνικά κινήματα και χωρική ανάπτυξη, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, διαθέσιμο στο www.kallipos.gr, σελ.106-132, τελευταία πρόσβαση στις 05/06/2016.

Κονταράτος, Σ. (2003) «Η τέχνη στο δημόσιο χώρο της σύγχρονης πόλης: προβλήματα και προοπτικές», στο: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΑΧΧΑ ΑΕ (επιμ.) Η αισθητική των πόλεων & η πολιτική των παρεμβάσεων, Συμβολή στην αναγέννηση του αστικού χώρου, Επιστημονικό Συνέδριο ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΑΧΧΑ ΑΕ, Αθήνα, 13-14 Οκτωβρίου 2003, 55-62.

Κούρτη, Π. (2017) Αστικές Πολιτικές και Δημόσιος Χώρος. Συνέχεια και Αλλαγή στη Διαχείριση του Δημόσιου Χώρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, 1980 – 2010, Α.Π.Θ., Διδακτορική Διατριβή.

Μαΐστρος, Π. (2009) Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα (1975-2015+), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Μπελαβίλας, Ν., Βαταβάλη, Φ. (2009) Πράσινοι και ελεύθεροι χώροι στην πόλη, Αθήνα: WWF Ελλάς.

ΟΡΘΕ (1995) Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban Ελλάς 1994-99. Επιχειρησαικό υποπρόγραμμα : δυτική Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη.

Πανέτσος, Γ. (2003) ‘Η ανάγκη της θεωρητικής επεξεργασίας. ζητήματα στρατηγικης και ποιότητας σχεδιασμού του αστικού χώρου στην Ελλάδα», στο: ΥΠΕΧΩΔΕ – ΕΑΧΧΑ ΑΕ (επιμ.) Η αισθητική των πόλεων & η πολιτική των παρεμβάσεων. Συμβολή στην αναγέννηση του αστικού χώρου, Αθήνα, 13-14 Οκτωβρίου 2003: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε., 63-66.

Περ.Κα., «Τι είναι η ομάδα Περ.Κα», διαθέσιμο στον ιστότοπο http://perka.org/content/perka, τελευταία πρόσβαση στις 12/03/2016.

Πρακτικά Βουλής, Θ’ περίοδος (προεδρευομένης δημοκρατίας), σύνοδος Γ’, τμήμα διακοπής εργασιών βουλής θέρους 1999, συνεδρίαση ΛΓ’, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 1999.

Στεφάνου, Ι. (1999) Περιγραφή της Εικόνας της Πόλης, Αθήνα: Εκδόσεις Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τριανταφυλλοπούλου, Α. (2004) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νομικό πλαίσιο, οργάνωση, λειτουργία, εμπειρικά στοιχεία, Αθήνα: ΕΕΤΑΑ.

ΥΕΑ-ΥΠΕΧΩΔΕ. (1998) Εθνικό Πρόγραμμα Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων. Αναδιάταξη-Αξιοποίηση-Ανάπλαση των εκτάσεων των στρατοπέδων, Αθήνα.

Νομοθετικά Κείμενα

Ν. 719/1977 (ΦΕΚ 301/Α/10-10-1977) «Περί Αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων της περί δημοσίων κτημάτων νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων».

ΒΔ 10-3/ΦΕΚ 73/Δ/1-4-1971 «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Νεαπόλεως (Θεσσαλονίκης) και Πολίχνης (Θεσσαλονίκης) και καθορισμός των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (Στρ.Στρεμπενιώτη)».

N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης