Τεκμηρίωση χωρικής και χρονικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου: Οντολογική τυποποίηση των ιστορικών χαρτών μιας δικτυακής πύλης

Οι ιστορικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς μιας χώρας. Αφενός, εκτός από την αισθητική αξία τους, φέρουν πολύτιμη ιστορική πληροφορία και αποτελούν το απαραίτητο γεωγραφικό υπόβαθρο για πλήθος εφαρμογών. Αφετέρου, αποδίδουν την εξέλιξη και τις μεταβολές στο χώρο και το χρόνο των γεωγραφικών οντοτήτων που απεικονίζουν. Προκειμένου, ωστόσο, να τυποποιηθούν σαφέστερα οι ιστορικοί χάρτες και να αποτελέσουν εύχρηστη πηγή ανάκτησης ιστορικών δεδομένων είναι απαραίτητη η σημασιολογική τεκμηρίωσή τους. Για την επίτευξη αυτού, προτείνεται ως μέθοδος η δόμηση χαρτογραφικών οντολογιών. Μια χαρτογραφική οντολογία ορίζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του χάρτη αλλά και τις έννοιες και τις σχέσεις των οντοτήτων που αναπαριστώνται, αποκαθιστώντας έτσι, τυχόν εννοιολογικές ασάφειες και αποκαθιστώντας τη σύνδεση μεταξύ ιστορικού και σύγχρονου γεωγραφικού υπόβαθρου. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα πρώτα βήματα της ανάπτυξης μιας οντολογίας για το χάρτη «Carte de la nouvelle frontière Turco-Grecque», εστιάζοντας στα σύνορα της χώρας που αυτός απεικονίζει και τις αλλαγές τους έως σήμερα.

Διαβάστε το άρθρο σε μορφή PDF